Snabbare tågresor Oslo-Stockholm, via Örebro

Örebro kommun är en av flera kommuner som arbetar för en snabb tågförbindelsen mellan Oslo och Stockholm ska bli verklighet. En snabb förbindelse skulle göra att resan mellan huvudstäderna tar högst tre timmar och att resor från Örebro till jobb, nöjen, släkt och vänner blir både enklare, snabbare och mer hållbara.

Tre timmar med tåget mellan Oslo-Stockholm, via Örebro

Stråket Oslo-Stockholm via Örebro är ett av Sveriges befolkningsrikaste med 3,4 miljoner invånare. Fågelvägen är det bara drygt 40 mil mellan huvudstäderna, men tågresan tar mer än fem timmar.

En utredning av Trafikverket visar att en restid under tre timmar är fullt möjlig för sträckan Oslo-Stockholm om befintlig järnväg rustas upp och det skapas två nya länkar. Dels mellan Arvika i Värmland och Oslo i Norge, dels den så kallade Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn. Sträckningen för de nya länkarna är ännu inte bestämd i detalj och beslutas först när Trafikverket gör en järnvägsplan. Just nu bedriver Trafikverket ett arbete, i form av utredningar och konkreta åtgärder, för att befintlig järnväg ska rustas upp.

Små investeringar på Mälarbanan ger stora effekter

En rapport från bolaget Oslo-Sthlm 2.55 visar att i sammanhanget små investeringar på Mälarbanan skulle ge stora samhällsnyttor och förbättrad tågtrafik. Genom att bygga ut till dubbelspår, på de sträckor som idag är enkelspåriga, skulle vi bland annat få kortare restid, ett ökat tågutbud och ökad tillgänglighet med fler tåg i tid. Restiden mellan Örebro och Stockholm skulle minska med 20 minuter och restiden för sträckan Örebro och Västerås skulle minska med 10 minuter.

Närmare till jobb, nöjen, släkt och vänner

För örebroarna skulle den nya tågförbindelsen innebära att resor från Örebro till jobb, nöjen, släkt och vänner blir både enklare, snabbare och mer hållbara. Förbindelsen gör det enklare att arbetspendla till Stockholm, resa till Oslo över dagen och krymper restiden till Karlstad till en tredjedel. Det ger tillgång till en större arbetsmarknad och bättre löneutveckling.

Restid till/från Örebro
StadDagens järnvägSnabb tågförbindelse: Oslo-Stockholm 2.55
Oslo4 timmar 15 min1 timme 45 minuter
Arvika2 timmar 25 min1 timme 5 min
Karlstad1 timme 35 min35 minuter
Stockholm1 timme 45 min1 timme 20 minuter
Västerås50 minuter40 minuter

Bättre läge skapar goda förutsättningar för näringslivet

Med en snabb järnvägsförbindelse får Örebro ett ännu bättre läge i landet. Kortare restider gör att företagen kommer närmare sina kunder. Det blir enklare att hitta rätt kompetens i samband med rekryteringar och besöksnäringen stärks genom att fler kan besöka idrotts- och kulturevenemang i Örebro.

Hela Örebroregionen gynnas

För att Örebroregionen ska kunna fortsätta vara attraktiv behöver vi ha goda kommunikationer. Investeringar i infrastruktur är ett viktigt verktyg för att möjliggöra tillväxt och skapa hållbar utveckling för både små och stora kommuner i stråket mellan Oslo och Stockholm.

Med en snabb järnvägsförbindelse blir det inte bara enkelt att resa hållbart mellan huvudstäderna, det uppstår också stora regionala nyttor längs sträckan. Den nya tågförbindelsen knyter samman Oslo och Stockholm med städerna längs sträckan och gynnar även omkringliggande kommuner. Genom den nya förbindelsen blir det möjligt att skapa bättre förutsättningar för näringslivet och möta stora samhällsutmaningar, såsom kompetensförsörjning och vikande befolkningstal i mindre kommuner.

Ett mer hållbart resande – tåg istället för flyg

Det är helt avgörande för klimatet att vi reser mer hållbart. Ett viktigt steg är att utveckla järnvägen för att det ska bli ett bra alternativ till flyget. Varje år görs 1,4 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm och bara 200 000 väljer tåget. Erfarenhet från liknande järnvägsprojekt visar att om tågresan går fortare än tre timmar skulle över en miljon flygresenärer flyttas till tåget varje år. Mer gods skulle flyttas från väg till järnväg och tåget skulle bli ett attraktivare alternativ för regionala resor i stråket.

Oslo-Stockholm 2.55

Flera kommuner och regioner utmed sträckan Oslo-Stockholm har gått samman och bildat bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, som driver och samordnar arbetet för att en snabb tågförbindelse mellan huvudstäderna ska bli verklighet.

Utredningar som gjorts av bolaget visar att förbindelsen mellan Oslo-Stockholm är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt, som är samhällsekonomiskt och till stora delar även kommersiellt lönsamt.

På bolagets webbplats kan du läsa mer om Oslo-Stockholm 2.55

Senast uppdaterad:
Publicerad: