Jämställdhetsdelegationen

Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen som följer upp och samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.

Delegationen ska verka för att jämställdhetsperspektivet genomsyrar det kommunala beslutsfattandet genom att:

 • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv vid beredning och beslut av ärenden
 • initiera, granska, följa upp och driva på för ett aktivt jämställdhetsarbete i kommunen
 • delegationen ska följa upp och utvärdera att ett medvetet och systematiskt jämställdhetsarbete bedrivs inom kommunen
 • vara politisk referensgrupp för styrdokument som faller inom ramen för de nationella jämställdhetspolitiska målen
 • säkerställa att förtroendevalda kontinuerligt får utbildning och kunskap om jämställdhet och genusfrågor
 • delegationen bereder svar på remisser inom jämställdhetsområdet.

Enligt 6 kap. 12 § (2017:725) kommunallagen får Kommunstyrelsen från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller regionen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Samma rätt tillkommer delegationen.

Delegationen ansvarar för beredning av beslutsärenden inom jämställdhetsområdet till Kommunstyrelsen och är också rådgivande organ till Kommunstyrelsen när det gäller jämställdhetsfrågor.

Delegationen ansvarar för beredning av beslutsärenden inom jämställdhetsområdet till Kommunstyrelsen och är också kommunen rådgivande organ när det gäller jämställdhetsområdet.

Delegationen ska verka för att jämställdhetsaspekten beaktas i Kommunstyrelsens beslut.

Delegationen ska under mandatperioden genomföra dialogträffar med nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och ideella organisationer.

Ärenden som delegationen bereder till Kommunstyrelsen följer i övrigt Kommunstyrelsens ordinarie beredningsordning. Rapporter och förslag från delegationen ska ställas till Kommunstyrelsen.

Delegationen är referensorgan och remissinstans i kommunens ärendeberedning när det gäller jämställdhetsfrågor.

Delegationen avgör vilka ärenden som behandlas vid delegationens sammanträden. I övrigt ska även kommundirektörsberedning och rådsberedning ta ställning till när delegationens synpunkter ska inhämtas.

Datum

 • Fredag 9 februari
 • Fredag 15 mars
 • Fredag 19 april
 • Fredag 24 maj
 • Fredag 6 september
 • Fredag 4 oktober
 • Fredag 8 november
 • Fredag 6 december.

Protokoll

Sammansättning

Varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige har rätt till en representant i delegationen, därutöver utser den styrande majoriteten de fyra övriga ledamöterna. Kommunstyrelsen utser delegationens ordförande och ledamöter. Vice ordföranden/ordförandena utses internt i delegationen.

Ledamöter

Ledamöterna har inte ersättare. Om en ledamot avgår under mandatperioden ska fyllnadsval förrättas.

Ledamöter i Jämställdhetsdelegationen.

Mer information

Så arbetar vi med jämställdhet.

Jämställdhetspriset

Information om kommunens jämställdhetspris.

Senast uppdaterad:

Publicerad: