Jämställdhetspriset

Örebro kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller person som i sitt arbete bidragit till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Priset ska lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhets­arbetet inom Örebro kommun.

Ansökan kan gälla Örebro kommuns interna jämställdhetsarbete men även aktiviteter som riktar sig mot kommunens invånare.

Nominera

Fram till och med den 24 september 2023 kunde du nominera till Jämställdhetspriset 2022. Priset kommer att delas ut på Kommunfullmäktige tisdagen den 12 december 2023.

Vem kan söka/nominera?

Jämställdhetspriset kan sökas av Örebro kommuns verksamheter och kommunala bolag. Ansökan kan gälla en eller flera personer alternativt en hel grupp eller verksamhet. Du som inte jobbar inom Örebro kommun kan också nominera en person/flera personer, en grupp eller en verksamhet i Örebro kommun till jämställd­hetspriset.

Vad består priset av?

Vinnaren får ett diplom och 10 000 kronor att använda för fortsatt jämställdhetsarbete och kompetensutveckling.

Jury

Juryn består av Kommunstyrelsens Jämställdhetsdelegationen i Örebro kommun. Jämställdhetsdelegationen välkomnar olika typer av nomineringar och ser positivt på mångfald, nytänkande och hållbarhet.

Bedömning

Ansökningarna bedöms utifrån huruvida de bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor, inspirerar andra samt visar på engagemang för frågan.

Har du frågor?

Kontakta Servicecenter om du har frågor om priset eller hur du ansöker.

2021

2021 års vinnare av Örebro kommuns jämställdhetspris är Centrum mot våld i nära relationer.

Motivering: 

Centrum mot våld i nära relationer (CMV) erbjuder stöd till den som utsätts för våld och den som utövar våld, oavsett könstillhörighet. De ger alltid ett varmt bemötande och visar dagligen ett stort engagemang för sitt uppdrag.

Verksamheten har en ambition om att göra allt den kan för att minska och förebygga alla former av våld. Genom att sprida kunskap och information om våld och våldets konsekvenser bidrar CMV till ökad insikt hos kommunens verksamheter och invånare om kopplingen mellan makt, ojämställda strukturer och våld. CMV har också länge arbetat med att erbjuda stöd till våldsutövare och personer som köper sexuella tjänster, vilket förebygger att våld sker eller upprepas.

Det arbete som CMV bedriver är värdigt att lyfta och sprida till andra kommunala verksamheter. Jämställdhetsdelegationen ser fram emot att fortsätta följa verksamhetens goda arbete.

Hedersomnämnande 2021

Eker Hemvård utmärks med Hedersomnämnande.

Motivering:

Eker Hemvård arbetar för att alla ska känna sig uppmärksammade och sedda, oavsett kön. Verksamheten strävar efter att bli en attraktivare och bättre arbetsplats genom att ge alla samma möjlighet till inflytande och värdera allas arbete på samma grunder. Arbetsplatsen har två ombud som jobbar kontinuerligt med jämställdhetsfrågor, vilket bidrar till att jämställdhetsarbetet hålls levande och stärks.

Ett mål för Eker Hemvård är att fortsätta vara en arbetsplats med goda dialoger mellan kollegor och att göra var och en delaktig i det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsdelegationen ser gärna att detta arbete sprider sig till andra kommunala verksamheter.

2020

2020 års vinnare av Örebro kommuns jämställdhetspris är Partnerskap Brickebacken och deras arbete med projektet ”Borta bra men hemma bäst?”. Arbetet i projektet blir även en permanent del av Partnerskap Brickebackens arbete.

I projektet har deltagarna studerat körkortsteori, lärt sig cykla och skriva CV, tränat, deltagit i språkcaféer och mycket annat. Från start vände sig projektet till kvinnor, men i början av 2020 breddades det och vände sig till alla.

Hedersomnämnande 2020

My Lindqvist, Försörjningsstöd Ungdom, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.

Hedersomnämnande 2019

Jens Olofsson, Miljökontoret.

2018

Kastanjens förskola tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2018. Under flera års tid har Kastanjens förskola arbetat med att ta fram en arbets­modell för att säkerställa en jämlik förskola för alla barn. Modellen har utvecklats av pedagoger för pedagoger, men involverar såväl barnens utveckling, pedagogernas förhållnings­sätt och samspelet med vårdnads­havare.

Hedersomnämnande 2018

Avdelningen Yttre Skötsel, Futurum Fastigheter i Örebro AB

2017

Utredningsenheten LSS/SoL tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2017 för att med stor noggrannhet, delaktighet och träget arbete tagit ett helhetsgrepp kring arbetssätt och metoder. Genom att fokusera på jämställdhet säkerställer utredningsenheten LSS/SoL en rättvis myndighetsutövning och ett professionellt bemötande gentemot alla, oavsett kön.

Hedersomnämnande 2017

Projektgruppen för "Jämställdhet och jämlikhet ger frihet" – Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete

2016

HVB-hemmet Snödroppen tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2016 för deras engagerade arbete med att väva in jämställdhet, mänskliga rättigheter och
demokratiska värderingar i det dagliga arbetet.

Att i ett sammanhang med oerhörda utmaningar och akuta svårigheter, arbeta för att människor också ska förstå och vara delaktiga i det samhälle de nu lever i kräver något utöver det vanliga av medarbetarna.

Hedersomnämnande 2016

Ulrika Jansson, planeringsavdelningen Stadsbyggnad, tilldelas ett hedersomnämnande för sitt jämställdhetsarbete.

2015

Elevhälsan på Vivallaskolan och Lundbyskolan tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2015 för sitt förebyggande arbete med att stärka flickors och pojkars identitet och självbestämmande och för att hantera kvinnlig könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck och extremism.

Hedersomnämnande 2015

Hemvist Miniormen på Ormesta förskola tilldelas ett hedersomnämnande för sitt jämställdhetsarbete.

2014

Komtek.

Ur motiveringen: ”Komteks arbete är en förebild för hela kommunen när det gäller att ge verksamhet på lika villkor för flickor och pojkar. Verksamheten visar ett långsiktigt engagemang som ger resultat. Komtek tar ansvar för de jämställdhetskrav som finns på verksamheten och bemöter varje individ utifrån dennes behov och intresse.”

Hedersomnämnande 2014

Fritid Ungdom – fritidsgårdarna

2013

Förvaltningen för funktionshindrade.

Hedersomnämnande 2013

Birgitta Palmér och Lennart Balkstedt
Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv

Senast uppdaterad:
Publicerad: