Cykel

Att cykla är inte bara ett billigt och miljövänligt sätt att ta sig fram. För kortare resor inom staden är det dessutom det snabbaste och smidigaste alternativet. Att cykla 5 km tar inte mer än 15 minuter – ofta går det till och med snabbare. Genom att använda cykeln istället för bilen bidrar du till bättre luftkvalitet, mindre trafikbuller och därmed en trevligare plats att leva och bo på.

I Örebro satsar vi på cykeln. Vi jobbar ständigt med att förenkla och förbättra för dig som cyklar, bland annat genom att bygga ut infrastrukturen och parkering för cykel samt genom påverkansåtgärder för ökat cyklande.

Vi har 36 mil separerade gång- och cykelbanor varav 3 mil huvudcykelstråk. Huvudcykelstråken binder ihop stadens olika stadsdelar med centrum och riktar sig i första hand till vuxna personer som vill kunna hålla en hög medelhastighet på sin resa, vilket lämpar sig bra för bland annat arbetspendling.

Uppmaning - Låt barnen styra!

Låt barnen styra är en uppmaning Örebro kommun deltar i just nu som initierats av Svenska cykelstäder. Tanken är att välja cykeln framför bilen som färdmedel till skolan.

Många barn blir idag skjutsade i bil av sina föräldrar i tron om att det hjälper barnet, men mycket visar att barn faktiskt vill cykla till skolan och att det finns många fördelar med att låta dem göra det.

Klicka på "Låt barnen styra" här nedanför för att se vår film och lära dig mer om cyklingens fördelar.

Din cykel är ett fordon och omfattas ofta av samma regler som bilar. Du är till exempel skyldig att släppa fram de gående på ett övergångsställe. Du får inte cykla onykter och måste följa alla vägmärken.

Det finns särskilda regler för cyklister

 • Om du är under 15 år måste du använda hjälm.
 • Endast barn upp till 8 år får cykla på gångbana.
 • Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns. Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan om:
 1. den cyklande fyllt 15 år, och
 2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.
 • Din cykel måste ha ringklocka och broms. Den ska också vara utrustad med reflexer och belysning om du cyklar i mörker.
 • Som cyklist har du väjningsplikt mot övriga trafikanter när du korsar en gata, om du inte korsar gatan där det är reglerat med cykelöverfart. Kom ihåg att samspel är det viktigaste för att undvika att olyckor inträffar.

Film: Låt barnen styra

Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan i tron om att det hjälper barnet, men forskning visar annat. Barn som självständigt tar sig till skolan mår fysiskt och psykiskt bättre och samtidigt presterar bättre i skolan. Låt barnen styra är en uppmaning initierat av föreningen Svenska Cykelstäder. Örebro kommun deltar genom att uppmärksamma uppmaningen och målmedvetet arbetar för ökad cykling i kommunen.

Andelen barn som cyklar till skolan har minskat drastiskt på senaste årtiondena samtidigt som barn rör på sig allt mindre. Endast 14 procent av barn i åldrarna 6-14 år cyklar till skolan, trots att sex av tio barn bor inom två kilometer från sin skola. Samtidigt når inte 24 av 30 skolbarn minimirekommendationerna av fysisk aktivitet, vilket får negativa konsekvenser för barnens fysiska och psykiska välbefinnande.

Barn tillåts i mindre utsträckning att röra sig fritt utan bevakning där vanligt förekommande anledningar är bekvämlighet, livspussel, stress och föräldrars rädsla för att barnet ska hamna i en trafikolycka eller utsättas för brott. Detta trots att trafiksäkerheten ökar och att vi vet att fysisk aktivitet motverkar bland annat stress.

Fördelar med cykling

Ökad motion har stora hälsofördelar. Förutom förlängd livslängd och minskad risk för allvarliga sjukdomar så visar studier att de sociala dimensionerna, lyckohormonerna och möjligheten att kontrollera restiden - att cyklister är de lyckligaste resenärerna. Andra studier visar också på hur koncentrationsförmåga, lugn och betyg i skolan ökat i samband med ökad cykelpendling och fysisk aktivitet.

Klimat, stadsmiljö och ekonomi

Om fler väljer cykeln som färdmedel förbättras även livsmiljön för omgivningen. Buller, giftiga partiklar, avgaser och andra utsläpp i luften minskar samtidigt som trafiksituationen blir tryggare. Dessutom är cykeln ett väldigt kostnadseffektivt färdmedel.

Tips och råd på hur man kan börja cykla

Att sätta igång med cykelpendlingen behöver varken svårt, jobbigt eller otäckt. Ett bra första steg är att en vuxen och barn tillsammans går igenom regler för hur man ska agera i trafiken innan man tillsammans cyklar och känner av hur barnet hanterar trafiken. Det kan även vara bra att skapa en cyklande ’skolbuss’ med andra föräldrar i närområdet.

För skolor

Just nu kan klasser, F-6, delta i Trafikkalenderns utmaning "Gå eller cykla till skolan" Under två valfria veckor i september-oktober samla in så många resepoäng som möjligt, genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Totalt delas det ut priser för mer än 50.000 kronor.

Framtid

Vi står inför nya utmaningar där hela samhället måste delta för att uppnå en hållbar utveckling. Alla måste delta. Vi måste fortsätta bygga ut trygga gång- och cykelbanor, skolor och vårdnadshavare fortsätta utbilda barn och unga om hållbart resande. Företag och myndigheter måste göra sitt, lika så landets alla invånare och inte minst barnen. Lär sig barnen att vara fysiskt aktiva så kommer de med större sannolikhet fortsätta i vuxen ålder. Undersökningar visar också att barn hellre vill cykla än att bli skjutsad med bil, så låt dem, låt barnen styra.

Fakta hämtad från Svenska Cykelstäder.

Örebro satsar på att bygga snabba cykelstråk för arbetspendling, så kallade huvudcykelstråk. Ett huvudcykelstråk har en bred och rak linjedragning med god belysning och tydlig orange markering. Huvudcykelstråken prioriteras vid vinterväghållning.

Karta över huvudcykelstråk

Klicka på kartbilden för att se befintliga (blå linje) och planerade huvudcykelstråk (orange linje) på webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vad är ett huvudcykelstråk?

Huvudcykelstråk innebär att cykelbanorna är breda och raka, utan tvära svängar med god belysning och tydlig orange markering. Vid vissa korsningar mellan cykelbana och gata är cykelbanan genomgående tvärs över gatan. Den genomgående cykelbanan är tydligt markerad.

Den ska vara:

 • upphöjd över gatan
 • i samma material som cykel- och gångbanan i övrigt och inte avbruten av t. ex. kantsten
 • tydligt avgränsad mot beläggningen i gatan.

Om inte dessa kriterier uppfylls avbryts gång- och cykelbanan vid gatan och fortsätter på andra sidan. Då gäller samma regler som när du går eller cyklar ut på en gata från en gång- eller cykelbana.

En satsning på att få fler att välja cykeln

Huvudcykelstråken riktar sig i första hand till vuxna personer som vill kunna hålla en hög medelhastighet på sin resa. För att ytterligare underlätta för cykelpendlarna kommer huvudcykelstråken att prioriteras vid snöröjning.

Utöver huvudcykelstråken kommer det att finnas ett mer finmaskigt nät av cykelvägar i staden med höga krav på trafiksäkerhet.

Arbetet med cykelstråken är en tydlig markering att cyklisterna är viktiga i trafiken och är en del av kommunens satsning på att få fler lämna bilen hemma.

Den 1 september 2014 började den nya trafikregeln ”cykelöverfart” att gälla. Regeln är tänkt att medför en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Innan fanns bara en typ av cykelöverfart, nu finns det två olika sorter som bilister och cyklister måste hålla reda på, cykelpassage och cykelöverfart.

Den grundläggande principen för utformning av korsningar mellan körbana och cykelbana ska vara att det är tydligt vilka regler som gäller både för cyklisten och för andra trafikanter.

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om regler för cykelpassager och cykelöverfarter.

Definitioner

Cykelpassage

Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana.

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg.

För bättre samspel och säkrare passage ska cyklister söka ögonkontakt med föraren av det fordon som korsar cykelpassagen.

Illustration som visar cykelpassage och gångpassage

Figur 1. Cykelpassage och gångpassage

Cykelöverfart

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Du känner igen cykelöverfarter på vägmärket ”cykelöverfart”, att ”väjningslinjer” är målade innan markering för cykelöverfart samt genom en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Vid en cykelöverfart har fordonsförare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Cyklister och förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

För bättre samspel och säkrare passage ska cyklister söka ögonkontakt med föraren av det fordon som korsar cykelöverfarten.

Illustration som visar cykelöverfart och övergångsställe

Figur 2. Cykelöverfart och övergångsställe

Cykelfält

Cykelfält får bara användas av cyklister. Cykelfälten gör att motorfordon håller ett större avstånd vid omkörning.

Vid tät trafik underlättar cykelfälten för cyklister att köra om köande motortrafik.

Motorfordon får inte stanna eller parkera i cykelfält.

Skiss cykelbox

Vad är en cykelbox?

 • En cykelbox innebär att cyklister får ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon.
 • Cykelboxen innebär att bilföraren måste stanna några meter längre bak än tidigare.
 • Bilföraren får cyklisten/cyklisterna framför sig vilket gör cyklisterna mer synliga i trafiken.
 • Cykelboxar minskar risken för svåra olyckor mellan högersvängande motorfordon och cyklister.

Kommunen har riktlinjer för cykelparkeringar (pdf, 4.5 MB) som bl.a. säger att alla nya ställ ska erbjuda möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.

Det finns även en guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare (pdf, 737 kB).

Här finns en film om hur du minskar stöldrisken för din cykel. Vi rekommenderar att alltid låsa cykeln med minst två lås.

För en bättre hälsa och trevligare stad har kommunen som mål att många fler ska gå och cykla. Vi jobbar systematiskt med att förbättra villkoren för cyklisterna.

Exempel på åtgärder:

 • Ökad ambitionsnivå för snöröjning vintertid.
 • Byggande av huvudcykelstråk och andra cykelvägar.
 • Tydlig skyltning av cykelvägnätet.
 • Fler kommunala cykelpumpar.
 • Lägre hastighet för biltrafiken.
 • Fler cykelparkeringsplatser.
 • Information till företag, anställda och medborgare.
 • Cykelskola för invandrare.
 • Cykelråd.
 • Ett exempel på en åtgärd för att förbättra villkoren för cyklister är den nya gång- och cykelbanan mellan Örebro och Glanshammar. Gång- och cykelbanan invigdes 2020 och förenklar cykelpendlingen för många. Det är Trafikverket som har byggt banan, i samarbete med Örebro kommun och Region Örebro län. I filmen nedan får du mer information om projektet.

Örebro kommun har ett cykelråd som består av örebroare som är intresserade av cykelfrågor. Syftet med cykelrådet är att öka medborgarinflytandet inom strategiska cykelfrågor för att i sin tur få fler att cykla. Kommunikationen inom cykelrådet sker genom informationsbrev, enkäter, fysiska och digitala möten.

Örebro kommun har genomfört många kampanjer inom de senaste åren som har syftat till att lyfta cykling som ett positivt färdmedel. Bland annat genomfördes 2019 kampanjen ”min kvart” inom EU-projektet Hållbart resande i Örebro regionen. Projektet syftade till att minska andelen bilresor och öka andelen hållbara resor till arbetet. Ett flertal prova-på kampanjer och utmaningar har även skett ihop med Klimatsmart vardag, exempelvis fortsätt cykla vintertid, testa elcykel och cykelskolor för vuxna.
Mer om aktuella kampanjer och erbjudanden finns på kommunens satsning som kallas Klimatsmart vardag.

Örebro är en av två svenska städer i det europeiska nätverket Polis, som arbetar med hållbar mobilitet. Örebro medverkar ofta på internationella konferenser och har deltagit i flera EU-finansierade projekt, bl.a. cykelprojektet CHAMP och Push & Pull, som handlade om att kombinera parkeringsåtgärder med olika påverkanskampanjer. Som en av sju städer i Europa ingick Örebro även i forskningsprojektet ”Pasta”, som handlade om fysiskt aktiva resor.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!