Cykel

Att cykla är inte bara ett billigt och miljövänligt sätt att ta sig fram. För kortare resor inom staden är det dessutom det snabbaste och smidigaste alternativet. Att cykla 5 km tar inte mer än 15 minuter – ofta går det till och med snabbare. Genom att använda cykeln istället för bilen bidrar du till bättre luftkvalitet, mindre trafikbuller och därmed en trevligare plats att leva och bo på.

I Örebro satsar vi på cykeln. Vi jobbar ständigt med att förenkla och förbättra för dig som cyklar, bland annat genom att bygga ut infrastrukturen och parkering för cykel samt genom påverkansåtgärder för ökat cyklande.

Vi har ca 215 km separerade gång- och cykelbanor varav ca 23 km huvudcykelstråk. Huvudcykelstråken binder ihop stadens olika stadsdelar med centrum och riktar sig i första hand till vuxna personer som vill kunna hålla en hög medelhastighet på sin resa, vilket lämpar sig bra för bl.a. arbetspendling.

Huvudcykelstråk

Örebro satsar på att bygga snabba cykelstråk för arbetspendling, så kallade huvudcykelstråk. Ett huvudcykelstråk har en bred och rak linjedragning med god belysning och tydlig orange markering. Huvudcykelstråken prioriteras vid vinterväghållning.

Karta över huvudcykelstråk

Klicka på kartbilden för att se befintliga (blå linje) och planerade huvudcykelstråk (orange linje) på webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vad är ett huvudcykelstråk?

Huvudcykelstråk innebär att cykelbanorna är breda och raka, utan tvära svängar med god belysning och tydlig orange markering. Vid vissa korsningar mellan cykelbana och gata är cykelbanan genomgående tvärs över gatan. Den genomgående cykelbanan är tydligt markerad.

Den ska vara:

 • upphöjd över gatan
 • i samma material som cykel- och gångbanan i övrigt och inte avbruten av t. ex. kantsten
 • tydligt avgränsad mot beläggningen i gatan.

Om inte dessa kriterier uppfylls avbryts gång- och cykelbanan vid gatan och fortsätter på andra sidan. Då gäller samma regler som när du går eller cyklar ut på en gata från en gång- eller cykelbana.

En satsning på att få fler att välja cykeln

Huvudcykelstråken riktar sig i första hand till vuxna personer som vill kunna hålla en hög medelhastighet på sin resa. För att ytterligare underlätta för cykelpendlarna kommer huvudcykelstråken att prioriteras vid snöröjning.

Utöver huvudcykelstråken kommer det att finnas ett mer finmaskigt nät av cykelvägar i staden med höga krav på trafiksäkerhet.

Arbetet med cykelstråken är en tydlig markering att cyklisterna är viktiga i trafiken och är en del av kommunens satsning på att få fler lämna bilen hemma.

Cykelpump och service
Cykelbarometrar och cykelräknare
Cykelpassager och cykelöverfarter

Den 1 september 2014 började den nya trafikregeln ”cykelöverfart” att gälla. Regeln är tänkt att medför en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Innan fanns bara en typ av cykelöverfart, nu finns det två olika sorter som bilister och cyklister måste hålla reda på, cykelpassage och cykelöverfart.

Den grundläggande principen för utformning av korsningar mellan körbana och cykelbana ska vara att det är tydligt vilka regler som gäller både för cyklisten och för andra trafikanter.

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om regler för cykelpassager och cykelöverfarter.

Definitioner

Cykelpassage

Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana.

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg.

För bättre samspel och säkrare passage ska cyklister söka ögonkontakt med föraren av det fordon som korsar cykelpassagen.

Illustration som visar cykelpassage och gångpassage

Figur 1. Cykelpassage och gångpassage

Cykelöverfart

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Du känner igen cykelöverfarter på vägmärket ”cykelöverfart”, att ”väjningslinjer” är målade innan markering för cykelöverfart samt genom en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Vid en cykelöverfart har fordonsförare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Cyklister och förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

För bättre samspel och säkrare passage ska cyklister söka ögonkontakt med föraren av det fordon som korsar cykelöverfarten.

Illustration som visar cykelöverfart och övergångsställe

Figur 2. Cykelöverfart och övergångsställe

Cykelfält
Cykelfält

Cykelfält får bara användas av cyklister. Cykelfälten gör att motorfordon håller ett större avstånd vid omkörning.

Vid tät trafik underlättar cykelfälten för cyklister att köra om köande motortrafik.

Motorfordon får inte stanna eller parkera i cykelfält.

Cykelboxar
Skiss cykelbox

Vad är en cykelbox?

 • En cykelbox innebär att cyklister får ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon.
 • Cykelboxen innebär att bilföraren måste stanna några meter längre bak än tidigare.
 • Bilföraren får cyklisten/cyklisterna framför sig vilket gör cyklisterna mer synliga i trafiken.
 • Cykelboxar minskar risken för svåra olyckor mellan högersvängande motorfordon och cyklister.
Cykelparkering

Kommunen har riktlinjer för cykelparkeringar (pdf, 4.5 MB) som bl.a. säger att alla nya ställ ska erbjuda möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.

Det finns även en guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare (pdf, 737 kB).

Här finns en film om hur du minskar stöldrisken för din cykel. Vi rekommenderar att alltid låsa cykeln med minst två lås.

Cykelstaden Örebro

För en bättre hälsa och trevligare stad har kommunen som mål att många fler ska gå och cykla. Vi jobbar systematiskt med att förbättra villkoren för cyklisterna.

Exempel på åtgärder:

 • Ökad ambitionsnivå för snöröjning vintertid.
 • Byggande av huvudcykelstråk och andra cykelvägar.
 • Tydlig skyltning av cykelvägnätet.
 • Fler kommunala cykelpumpar.
 • Lägre hastighet för biltrafiken.
 • Fler cykelparkeringsplatser.
 • Information till företag, anställda och medborgare.
 • Cykelskola för invandrare.
 • Cykelråd.
Cykelrådet

Örebro har sedan 2013 ett cykelråd som består av kommunala tjänstemän, intresseorganisationer och cyklande örebroare med intresse för trafikplanering och utveckling av Örebro som cykelstad. Cykelrådet bidrar till att göra cykelstaden Örebro ännu bättre genom att cyklisternas synpunkter tydliggörs via cykelrådet. Rådet, som träffas två gånger per år, kan också påverka investeringsmedel för cykel.

Är du intresserad av att vara med? Kontakta trafikplanerare

Ingela Berndt ingela.berndt@orebro.se, 019-21 13 05

Linnéa Lorinius linnea.lorinius@orebro.se, 019-21 36 35

Kampanjer och prova på-erbjudanden

Örebro kommun har genomfört många kampanjer inom de senaste åren som har syftat till att lyfta cykling som ett positivt färdmedel. Bland annat genomfördes 2019 kampanjen ”min kvart” inom EU-projektet Hållbart resande i Örebro regionen. Projektet syftade till att minska andelen bilresor och öka andelen hållbara resor till arbetet. Ett flertal prova-på kampanjer och utmaningar har även skett ihop med Klimatsmart vardag, exempelvis fortsätt cykla vintertid, testa elcykel och cykelskolor för vuxna.
Mer om aktuella kampanjer och erbjudanden finns på kommunens satsning som kallas Klimatsmart vardag.

Örebro i Europa

Örebro är en av två svenska städer i det europeiska nätverket Polis, som arbetar med hållbar mobilitet. Örebro medverkar ofta på internationella konferenser och har deltagit i flera EU-finansierade projekt, bl.a. cykelprojektet CHAMP och Push & Pull, som handlade om att kombinera parkeringsåtgärder med olika påverkanskampanjer. Som en av sju städer i Europa ingick Örebro även i forskningsprojektet ”Pasta”, som handlade om fysiskt aktiva resor.

Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?