Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för den del av socialtjänstlagen (SoL) som avser Individ- och familjeomsorg. I detta ansvar ingår bland annat myndighets­utövning och insatser inom missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra nämnder och huvudmän.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden fullgör dels kommunens uppgifter inom socialtjänsten med undantag för de uppgifter som ålagts Vård- och omsorgsnämnden, Funktionsstödsnämnden samt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, dels de uppgifter i övrigt som enligt lag handhas av socialnämnd.

Nämnden svarar särskilt för uppsökande verksamhet, förbyggande arbete och allmänt inriktade insatser inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för:

 • råd och anvisningar till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen
 • kommunens yttrande till Försvarsmakten enligt hemvärnsförordningen vid antagande av hemvärnsman
 • kommunens ansvar och uppgifter för ensamkommande barn och unga som enligt lag åvilar socialtjänsten
 • att säkerställa resurser in i familjecentraler.

Sammanträdestider

Datum

 • Torsdag 25 januari
 • Torsdag 15 februari
 • Torsdag 21 mars
 • Torsdag 25 april
 • Torsdag 23 maj
 • Torsdag 13 juni
 • Torsdag 29 augusti.
 • Torsdag 26 september.
 • Torsdag 24 oktober.
 • Torsdag 21 november.
 • Torsdag 12 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 13 juni 2024 Pdf, 168.2 kB..

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till socialnamnden@orebro.se

Ledamöter

Socialnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter i Socialnämnden

Kontakt

socialnamnden@orebro.se

Förvaltning

Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad: