Vad innebär medlemsskapet i EU för kommunen?

Europeiska Unionen (EU) är ett ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 27 europeiska länder. Sverige är medlem av EU sedan den 1 januari 1995. EU-medlemskapet innebär bland annat att vissa frågor som tidigare beslutades av Sveriges riksdag, numera tas gemensamt tillsammans med övriga EU-länder.

Sverige är också delaktigt i EU:s arbete och har möjlighet att påverka beslut. Medlemskapet innebär även möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra medlemsländer.

Mer finns att läsa på Europeiska kommissionens webbplats. I kommunernas fall är Regionkommittén en formell och viktig remissinstans.

Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer liksom konsument- och andra frivilligorganisationer (det så kallade civila samhället) företräds via Ekonomiska och Sociala kommittén

EU påverkar Sverige och därmed även Örebro kommun. EU:s lagstiftning påverkar främst områden där kommunerna har ett ansvar för utförandet. Kommunerna blir många gånger den sista länken för att tillämpa EU:s lagstiftning på den svenska lokala nivån. Exempel på frågor som styr oss via EU:s lagstiftning är upphandling, miljö- och livsmedelshantering och arbetstidsdirektivet.

De flesta andra verksamhetsområden inom kommunen faller inom EU:s så kallade "mjuka lagstiftning". Där enas ministrarna om vissa gemensamma visioner men det är upp till varje land att utforma och styra hur arbetet ska gå till. Det gäller alla områden inom vård, skola och omsorg. EU fungerar i stället samordnande genom den öppna samordningsmetoden.

Gemensamma politikområden

För kommunen och EU är t.ex. miljö, transporter, utbildning, arbetsmarknad, IT, sociala frågor, folkhälsa, konsumentfrågor och kultur. Andra frågor är demokrati och jämställdhet. För att genomföra sin politik i praktiken upprättar EU särskilda program och ställer vissa medel till förfogande. Medlen syftar dels till att stimulera tillväxt och konkurrenskraft dels till att utjämna regionala skillnader och orättvisor.

EU-projekt

Om kommunens utvecklingsbehov stämmer med EU:s inriktning finns möjlighet att delta i EU-projekt. I de allra flesta fall ställs krav på att projekten är i form av samarbetsprojekt med minst två andra länder. Vilka aktuella program du kan söka medel från finns i den så kallade EU-guiden som du hittar på Central Swedens hemsida.

Som medborgare kan det vara svårt att orientera sig om allt som gäller EU

Biblioteken har ett särskilt informationsansvar gentemot medborgarna och de ska kunna ge svar på grundläggande frågor eller kunna hänvisa till lämplig nationell kontaktpunkt/förvaltningsmyndighet eller webbsida för just din fråga.

Här är några webbplatser med bra och aktuell EU-upplysning:

I de flesta län finns också ett så kallat Europa Direkt-kontor som har EU-kommissionens uppdrag att stödja informationsverksamhet gentemot bibliotek och skolor med flera.

Frågor om EU-projekt

Beträffande frågor om EU-projekt finns ofta en svensk förvaltningsmyndighet eller nationell kontaktpunkt som har informationsansvar för respektive område. Exempel är frågor om:

  • regionalstöd (länsstyrelsen)
  • sysselsättning och kompetensutveckling (Svenska ESF-rådet)
  • skolprojekt och fortbildning av skolpersonal (Internationella programkontoret)
  • kultur (Statens kulturråd)
  • miljö (Naturvårdsverket)
  • forskning (Vinnova/Europaprogrammen).

Örebro universitetsbibliotek är dessutom ett s.k. EDC-bibliotek (European Documentation Centre) vilket innebär att de har tillgång till i princip all EU-dokumentation.

EU:s egen webbplats med komplett information. För fler länkar och ytterligare information hänvisas till Central Swedens webbplats.

Enterprise Europe Network (f.d. Euro Info Centre)

För företagare finns en särskild organisation runt frågor om EU: Euro Info Center har EU-kommissionens uppdrag att stödja små och medelstora företag när det gäller t.ex. CE-märkning, EU-lagstiftning, EMU/euro och partnersökning för affärsutveckling.

Kontaktperson

Carina de la Tajada Lahall
carina.lahall@enterpriseeurope.almi.se
019-17 48 82

Det finns också en särskild organisation som arbetar med att främja utländska direktinvesteringar i Stockholmsregionen där Örebro ingår: Stockholm Business Region

Exportrådet

Exportrådet ägs gemensamt av staten och näringslivet och arbetar också för att underlätta för svenska företag när det gäller att växa internationellt. Exportrådet finns på ett 60-tal marknader över hela världen och i Sverige finns ett tjugotal Regionala Exportrådgivare, varav en i Örebro.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!