Internationella nätverk

Örebro kommun deltar i ett antal nätverk för att på olika sätt hitta stöd för verksamhetsutveckling. Deltagandet kan handla om att hitta extern finansiering, kompetensförsörjning eller att utveckla samarbeten.

Energy Cities

Örebro kommun är medlem i ”Klimatkommuner”, en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Föreningen startade 2003.

Klimatkommunerna är medlem i Energy Cities, ett europeiskt nätverk av lokala myndigheter för bättre energilösningar för framtiden. Nätverket startade 1990.
Genom medlemskapet i UBC är kommunen också indirekt medlem i Energy Cities.

Läs mer

ICLEI Local Governments for Sustainability

Internationellt nätverk för lokala myndigheter med fokus på Hållbarhet. ICLEI förespråkar en robust nationell och global hållbarhetspolitik som återspeglar intressen hos lokala och regionala myndigheter och deras samhällen.

Nätverket startade 1990 och Örebro kommun blev medlem 2010.

OASC - Open and Agile Smart Cities

Ideellt och internationellt smart stadsnätverk med mål att skapa och forma den framväxande globala marknaden för smarta data och tjänster. Till skillnad från alla andra stadsnätverk drivs OASC av implementering och fokuseras på öppna plattformar och medborgarengagemang.

POLIS

Ett europeiskt nätverk för städer och regioner för innovativa transportlösningar. POLIS strävar mot att förbättra transporter på lokal nivån med hänsyn till miljö, mobilitet, ekonomiska och sociala aspekter inom transport och säkerhet.

Nätverket har funnits sedan 1989 och Örebro kommun blev medlem 2007.

European Social Network

Ett nätverk/forum för lokala organisationer som jobbar med sociala tjänster i Europa. Nätverkets uppdrag är att främja kunskapsutbyte inom offentliga sociala tjänster i samarbete med hälsa, utbildning, bostäder, sysselsättning och social integration. Nätverket har mer än 120 medlemmar i 35 länder.

Union of Baltic Cities, UBC

Ett nätverk/sammanslutning av städer runt Östersjön med ett övergripande mål att bidra till demokratisk, ekonomisk, social, kulturell och miljömässigt hållbar utveckling i Östersjöregionen. Fokusområde för nätverket är Agenda 2030.

UBC grundades 1991 i Gdansk och har medlemsstäder från Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Sverige. Örebro är medlem sedan 2003. Genom medlemskapet i UBC är kommunen också indirekt medlem i Energy Cities.

Viable Cities

Ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta och hållbara städer.
Programmets mål är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030
kopplat till de globala hållbarhetsmålen - Agenda 2030 - och Parisavtalet.
Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Medlemmarna finns inom offentlig sektor, idéburen sektor, företag samt universitet och forskningsinstitut

Enterprise Europe Network

Ett nätverk som vänder sig till små och medelstora företag med internationella ambitioner som t ex att hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader. Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Stockholm Business Region

En särskild organisation som arbetar med att främja utländska direktinvesteringar i Stockholmsregionen där Örebro ingår.

EU-pris

Ett regionalt nätverk/samarbete kring EU-frågor mellan Örebro kommun, Örebro Universitet, Region Örebro län, Länsstyrelsen och Almi/EEN (Enterprise Europe Network). Nätverket består av aktörer med kunskap om olika europeiska fonder och internationellt arbete.

Senast uppdaterad:
Publicerad: