Örebro kommuns samverkan med det civila samhället

Det civila samhället har en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället/ideella sektorn och kommunen har en överenskommelse om samverkan mellan Örebro kommun och det civila samhället tagits fram.

Innehåll på sidan

Remiss - reviderad ”Överenskommelse om samverkan”

Här kan du läsa remissversionen och skicka in dina synpunkter på den reviderade överenskommelsen om samverkan.

Skicka in dina synpunkter

Senast 30 oktober 2019 vill vi ha ditt svar. Märk gärna svaret med Ks1216/2018.

 • Via e-post kommun@orebro.se.
 • Med brev till Örebro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Box 30000, 701 35 Örebro.
Dialogprocess och workshops

Dialogprocess och workshops

Förslaget till reviderad version av ”Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen” har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Samverkansrådet och C-nätet (du kan läsa mer om dessa forum längre ner på sidan). Den dialogprocess som pågått under våren 2019 har legat till grund för revideringsarbetet.

Processledare Per Hector har hållit workshops och dialoger i en rad olika forum och samlat in tankar, synpunkter och förväntningar på framtidens samverkan och överenskommelsens roll framåt.

De workshops/dialoger som hållits under våren:

  • 22 januari - Workshop KSU.
  • 29 januari - Workshop Kulturföreningar.
  • 12 februar - Öppet dialogmöte civilsamhälle.
  • 14 februari - Workshop Interreligiösa rådet.
  • 19 februari - Workshop Förvaltningschefer.
  • 26 februari - Workshop Etniska kulturföreningar.
  • 5 mars - Workshop Bildningsförbundet.
  • 20 mars - Öppet dialogmöte civilsamhälle, politik, tjänstepersoner.
  Kontaktpersoner för remissen

  Kontaktpersoner för remissen

  Per Hector, processledare
  072-544 73 75
  per.hector53@gmail.com

  Anna Fogel, samordnare civila samhället, Örebro kommun
  019-21 18 78
  anna.fogel@orebro.se

  Helena Astvald, ordförande Samverkansrådet
  072-311 50 09
  info@orebroforeningsrad.se

  Remiss – ”Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP) i Örebro kommun”

  Här kan du läsa remissversionen och skicka in dina synpunkter på förslaget till riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP).

  Skicka in dina synpunkter

  Senast 29 november 2019 vill vi ha ditt svar. Märk gärna svaret med Ks 1121/2017.

  • Via e-post kommun@orebro.se.
  • Med brev till Örebro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Box 30000, 701 35 Örebro.

  Bakgrund till ”Överenskommelse om samverkan”

  Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. Här kan du läsa mer om överenskommelsen på nationell nivå.

  Under våren 2008 beslutade kommunfullmäktige om en policy för samverkan med det civila samhället. Policyn hittar du i vårt dokumentarkiv. Policyn inleds med en vision; "I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle som bygger på en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn".

  Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2010. Här kan du läsa den lokala överenskommelsen om samverkan (pdf, 1.1 MB).

  Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

  Samverkansrådet är ett ytterligare steg i att realisera överenskommelsen, där strategiska frågor kopplade till överenskommelsen är fokus. Målet är att rådets arbete ska bidra till en levande överenskommelse samt förbättrad samverkan och dialog.

  I Samverkansrådet sitter tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd. Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd. Ett tjänstemannastöd från Kommunledningskontoret som utgör rådets samordnare och sekreterare. Samverkansrådet träffas fyra gånger per år och vid två av dessa tillfällen anordnas öppna föreläsningar på olika teman.

  Möten

  • Samverkansrådets möten är endast öppna för samverkansrådet.
  • Temakvällar är öppna för alla föreningar och organisationer i Örebro kommun.
  • Val- och informationsträffen är öppen enbart för de föreningar/organisationer som undertecknat överenskommelsen om samverkan i Örebro.

  Samverkansrådets kalendarium och minnesanteckningar

  Samverkansrådets kalendarium 2019

  Datum

  Möte

  22 januari

  Samverkansråd + C-nät kl. 15-17. Föreningarnas Hus. Minnesanteckningar Samverkansrådet Cnät 2019-01-22 (pdf, 185.2 kB)
  Samverkansråd Agenda 2030 2019-01-22 (pdf, 1.3 MB)

  12 februari

  Dialogmöte kl. 18-19.30 på Rådhuset. Samverkansrådet bjuder in.

  20 mars

  Dialogmöte, kl. 18-20 på Rådhuset. Kommunen bjuder in.

  24 april

  Samverkansråd kl. 17.30-19.30. Föreningarnas Hus. Minnesanteckningar Samverkansrådet 2019-04-24 (pdf, 107.2 kB)

  14-15 maj

  Studiebesök Göteborg, Samverkansrådet och c-nätet.

  12 juni

  Samverkansråd kl. 17-19.30 Föreningarnas Hus.
  Minnesanteckningar Samverkansrådet 2019-06-12 (pdf, 165.4 kB)

  10 september

  Remissdialog kl 18-20.
  - Öppet dialogmöte om förslag till överenskommelse

  23 september

  Temakväll med information till civilsamhället om kommunens organisation. Föreningarnas Hus.

  30 september

  Samverkansråd + C-nät kl 18-20.
  - Framtida utmaningar
  - Aktivitetsplan 2020-2021
  - Samverkansrådets utveckling

  23 oktober

  Temakväll om kommunens organisation, 18.00-20.00

  4 december

  Samverkansråd kl. 17-18.
  - Val- och informationskväll inkl. beslut om överenskommelsen, kl. 18.30-20.

  Samverkansrådets ledamöter 2019

  Samverkansrådets ledamöter 2019

  Tina Fingal Swens, Eksam
  Emelie Bergermark, ABF
  Åse Sundqvist, Verdandi
  Tina Modin, Örebro länsidrottsförbund
  Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
  Mats Einestam, SIMON
  K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa
  Peter Eriksson, NBV
  Jenny Belin, Studieförbundet Bilda
  Hossein Azeri, Kurdiska föreningen
  Per Åke Sörman, C
  Marie Brorsson, S
  Johan Kumlin, M

  Samverkansrådets kalendarium 2018

  Datum

  Möte

  13 februari

  Möte Samverkansrådet.

  7 mars

  Dialogmöte.

  4 april

  Temakväll.

  17 maj

  Möte Samverkansrådet.

  19 september

  Möte Samverkansrådet.

  23 oktober

  Val- och informationsträff Samverkansrådet 2019. Temakväll.

  15 november

  Möte Samverkansrådet.

  Samverkansrådets ledamöter 2018

  Tina Fingal Swens, Eksam
  Kaltum Mohamud, Hyresgästföreningen – HUVA
  Emelie Bergermark, ABF

  Omid Rezai, Örebro Föreningsråd
  Åse Johansson, Verdandi
  Tina Modin, Örebro länsidrottsförbund

  Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
  Mats Einestam, SIMON
  K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa

  Peter Eriksson, NBV
  Niclas Persson (MP)
  Lennart Bondeson (KD)

  Marie Brorson (S)

  Samverkansrådets kalendarium och minnesanteckningar 2017

  Datum

  Möte

  16 februari

  Möte Samverkansrådet. Minnesanteckning Samverkansrådet 2017-02-16. (pdf, 119 kB)

  22 mars

  Dialogträff om översiktsplanen.

  12 april

  Temakväll om Idéburet-offentligt partnerskap (IOP) med Lars Bryntesson från Regeringskansliet.

  2 maj

  Möte Samverkansrådet. Minnesanteckningar Samverkansrådet 2017-05-02. (pdf, 114.2 kB)

  20 september

  Temakväll om Europarådskoden med Ludvig Sandholm från Forum idéburna organisationer med social inriktning. Minnesanteckningar. (pdf, 89 kB)

  26 september

  Möte Samverkansrådet. Minnesanteckning Samverkansrådet 2017-09-26 (pdf, 95.6 kB)

  18 oktober

  Val- och informationsträff Samverkansrådet 2018.

  8 november

  Temakväll om den lokala överenskommelsen i Örebro med Karin Bergelv från kansliet för den nationella överenskommelsen inom det sociala området. Inbjudan (pdf, 74.6 kB)

  21 november

  Möte Samverkansrådet.

  Föreningsstöd

  Stöd och bidrag

  Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt.

  Nyhetsbrev till föreningar

  Ungefär en gång i månaden skickar Örebro kommun ut ett nyhetsbrev med information till föreningar om till exempel utbildningar, anläggningar, start- och stoppdatum för ansökan av bidrag eller inbjudan till dialog. Här kan du ta del av tidigare nyhetsbrev och registrera dig för att prenumerera på nyhetsbreven.

  C-nätet, ett nätverk för kontaktpersoner inom Örebro kommun

  Med avstamp i Policy för Örebro kommuns samverkan med det civila samhället (2008), Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen (2010) och skrivelser i Övergripande strategier med budget 2012 initierade dåvarande Kommunledningskontoret år 2012 ett nätverk för utsedda kontaktpersoner från förvaltningarna som i sitt vardagliga arbete på olika sätt har samarbete med eller ger stöd till det civila samhället. Nätverket går under namnet C-nätet. Nätverket skapar forum för erfarenhetsutbyte och därigenom möjlighet till utveckling av samverkan med det civila samhället. Nätverket skapar också samordning kring frågor rörande det civila samhället för kommunen i sin helhet, med utgångspunkt i den handlingsplan för 2017–2018 som antogs av KSU 2017-06-30 och som utgör bilaga till Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen.

  Kontaktpersoner

  Forum för samverkan och dialog mellan kommunen och civilsamhället

  Lista över aktuella råd och andra forum för samverkan och dialog mellan kommunen och aktörer inom det civila samhället. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta sammankallande tjänsteperson via Örebro kommuns servicecenter.

  Råd/Forum

  Sammankallande tjänsteperson

  Politiker (ansvarig)

  Med politisk medverkan  Samverkansrådet


  Anna Fogel

  Per-Åke Sörman (C)

  Tillgänglighetsrådet

  Tommy Krångh

  Carina Toro Hartman (S)

  Dialogforum för nationella minoriteter och minoritetsspråk

  Lovisa Strand

  Per-Åke Sörman (C)

  Pensionärsråd  - Kommunala pensionärsrådet

  (Programnämnd social välfärd)

  Linn Björkstrand

  Marie Brorson (S)

  ÖreBRÅ

  Patrik Wallin

  Per-Åke Sörman (C)

  Interreligiösa och interkulturella rådet

  Daniela Redzic

  Agneta Blom (S)

  Utan politisk medverkan  Brukarråd  - Brorådet (Socialförvaltningen)

  Ulrika Justusson


  - Turidgruppen (Förvaltningen för funktionshindrade)

  Johanna Viberg


  Brukarombudsgruppen

  Jonatan Gustafsson


  Lokala områdesgrupper

  Jenny Valtanen


  Cykelrådet

  Andreas Ahlstam  Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
  Publicerad: 8 februari 2017
  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?