Örebro kommuns samverkan med det civila samhället

Det civila samhället har en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället/ideella sektorn och kommunen har en överenskommelse om samverkan mellan Örebro kommun och det civila samhället tagits fram.

Revidering av Överenskommelsen om samverkan 2019

Nu är det ett antal år sedan Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen antogs. Mycket har hänt och det är dags att pröva hur samverkan mellan Örebro kommun och föreningslivet, det civila samhällets aktörer, ska utvecklas under kommande år. Vi hoppas att du vill vara med och delta i dialogen om hur överenskommelsen ska utformas!

  • Dialogträffar

Tisdag 12 februari, kl. 18-19.30

Målgrupp: civilsamhället
Tema: Erfarenheter från och förväntningar på samverkan med kommunen.
Plats: Rådhuset
Anmäl dig till dialogmötet 12 februari.

Onsdag 20 mars (stormöte), kl. 18-20

Målgrupp: politiker, tjänstepersoner och civilsamhället 
Tema: Vikten av att värna principerna för samverkan - det ömsesidiga ansvaret.
Plats: Rådhuset
Anmäl dig till dialogmötet 20 mars.

Dialogträffarna leds av processledare Per Hector på uppdrag av Samverkansrådet i Örebro.

Delta via webben

Du kan lämna synpunkter och tankar direkt till kontaktpersonerna nedan eller via webbformuläret.

Boka in en träff

Finns det möjlighet att träffa er i samband med ett av era redan inbokade möten i början av 2019? Vill ni arrangera en särskild dialogträff i er organisation? Hör av er till någon av kontaktpersonerna, se nedan.

Kontaktpersoner

Per Hector, processledare
072-544 73 75
per.hector53@gmail.com

Anna Fogel, samordnare civila samhället, Örebro kommun
019-21 18 78
anna.fogel@orebro.se

Helena Astvald, ordförande Samverkansrådet
072-311 50 09
info@orebroforeningsrad.se

Delta via webben

Du kan även lämna synpunkter via webbformuläret nedan.

Bakgrund till överenskommelsen

Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. Här kan du läsa mer om den överenskommelsen.

Under våren 2008 beslutade kommunfullmäktige om en policy för samverkan med det civila samhället. Policyn hittar du i vårt dokumentarkiv. Policyn inleds med en vision; "I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle som bygger på en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn".

Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2010.

Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Samverkansrådet är ett ytterligare steg i att realisera överenskommelsen, där strategiska frågor kopplade till överenskommelsen är fokus. Målet är att rådets arbete ska bidra till en levande överenskommelse samt förbättrad samverkan och dialog.

I Samverkansrådet sitter tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd. Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd. Ett tjänstemannastöd från Kommunledningskontoret som utgör rådets samordnare och sekreterare. Samverkansrådet träffas fyra gånger per år och vid två av dessa tillfällen anordnas öppna föreläsningar på olika teman.

Möten

  • Samverkansrådets möten är endast öppna för samverkansrådet.
  • Temakvällar är öppna för alla föreningar och organisationer i Örebro kommun.
  • Val- och informationsträffen är öppen enbart för de föreningar/organisationer som undertecknat överenskommelsen om samverkan i Örebro.

Samverkansrådets kalendarium 2019

Datum

Möte

22 januari

Samverkansråd + C-nät kl. 15-17. Föreningarnas Hus.

12 februari

Dialogmöte kl. 18-19.30 på Rådhuset. Samverkansrådet bjuder in.

20 mars

Dialogmöte, kl. 18-20 på Rådhuset. Kommunen bjuder in.

24 april

Samverkansråd kl. 17.30-19.30. Föreningarnas Hus.

14-15 maj

Studiebesök Göteborg, Samverkansrådet och c-nätet.

11 juni

Samverkansråd kl. 15-17. Föreningarnas Hus.

23 september

Temakväll med information till civilsamhället om kommunens organisation. Föreningarnas Hus.

Samverkansrådets ledamöter 2019

Tina Fingal Swens, Eksam
Emelie Bergermark, ABF
Åse Sundqvist, Verdandi
Tina Modin, Örebro länsidrottsförbund
Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
Mats Einestam, SIMON
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa
Peter Eriksson, NBV
Jenny Belin, Studieförbundet Bilda
Hossein Azeri, Kurdiska föreningen
Per Åke Sörman, C
Marie Brorsson, S
Johan Kumlin, M

Samverkansrådets kalendarium 2018

Datum

Möte

13 februari

Möte Samverkansrådet.

7 mars

Dialogmöte.

4 april

Temakväll.

17 maj

Möte Samverkansrådet.

19 september

Möte Samverkansrådet.

23 oktober

Val- och informationsträff Samverkansrådet 2019. Temakväll.

15 november

Möte Samverkansrådet.

Samverkansrådets ledamöter 2018

Tina Fingal Swens, Eksam
Kaltum Mohamud, Hyresgästföreningen – HUVA
Emelie Bergermark, ABF

Omid Rezai, Örebro Föreningsråd
Åse Johansson, Verdandi
Tina Modin, Örebro länsidrottsförbund

Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
Mats Einestam, SIMON
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa

Peter Eriksson, NBV
Niclas Persson (MP)
Lennart Bondeson (KD)

Marie Brorson (S)

Samverkansrådets kalendarium och minnesanteckningar 2017

Datum

Möte

16 februari

Möte Samverkansrådet. Minnesanteckning Samverkansrådet 2017-02-16. (pdf, 119 kB)

22 mars

Dialogträff om översiktsplanen.

12 april

Temakväll om Idéburet-offentligt partnerskap (IOP) med Lars Bryntesson från Regeringskansliet.

2 maj

Möte Samverkansrådet. Minnesanteckningar Samverkansrådet 2017-05-02. (pdf, 114.2 kB)

20 september

Temakväll om Europarådskoden med Ludvig Sandholm från Forum idéburna organisationer med social inriktning. Minnesanteckningar. (pdf, 89 kB)

26 september

Möte Samverkansrådet. Minnesanteckning Samverkansrådet 2017-09-26 (pdf, 95.6 kB)

18 oktober

Val- och informationsträff Samverkansrådet 2018.

8 november

Temakväll om den lokala överenskommelsen i Örebro med Karin Bergelv från kansliet för den nationella överenskommelsen inom det sociala området. Inbjudan (pdf, 74.6 kB)

21 november

Möte Samverkansrådet.

Föreningsbidrag

Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt.

C-nätet, ett nätverk för kontaktpersoner inom Örebro kommun

Med avstamp i Policy för Örebro kommuns samverkan med det civila samhället (2008), Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen (2010) och skrivelser i Övergripande strategier med budget 2012 initierade dåvarande Kommunledningskontoret år 2012 ett nätverk för utsedda kontaktpersoner från förvaltningarna som i sitt vardagliga arbete på olika sätt har samarbete med eller ger stöd till det civila samhället. Nätverket går under namnet C-nätet. Nätverket skapar forum för erfarenhetsutbyte och därigenom möjlighet till utveckling av samverkan med det civila samhället. Nätverket skapar också samordning kring frågor rörande det civila samhället för kommunen i sin helhet, med utgångspunkt i den handlingsplan för 2017–2018 som antogs av KSU 2017-06-30 och som utgör bilaga till Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen.

Kontaktpersoner

Forum för samverkan och dialog mellan kommunen och civilsamhället

Lista över aktuella råd och andra forum för samverkan och dialog mellan kommunen och aktörer inom det civila samhället. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta sammankallande tjänsteperson via Örebro kommuns servicecenter.

Råd/Forum

Sammankallande tjänsteperson

Politiker (ansvarig)

Med politisk medverkanSamverkansrådet


Anna Fogel

Lennart Bondeson (KD)

Tillgänglighetsrådet

Tommy Krångh

Carina Toro Hartman (S)

Samrådet för finskt förvaltningsområde

Lovisa Strand

Lennart Bondeson (KD)

Pensionärsråd- Kommunala pensionärsrådet

(Programnämnd social välfärd)

Linn Björkstrand

Marie Brorson (S)

ÖreBRÅ

Patrik Wallin

Per-Åke Sörman (C)

Interreligiösa och interkulturella rådet

Daniela Redzic

Agneta Blom (S)

Utan politisk medverkanBrukarråd- Brorådet (Socialförvaltningen)

Ulrika Justusson


- Turidgruppen (Förvaltningen för funktionshindrade)

Johanna Viberg


Brukarombudsgruppen

Jonatan Gustafsson


Lokala områdesgrupper

Jenny Valtanen


Cykelrådet

Andreas AhlstamSenast uppdaterad: 10 april 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?