Örebro kommuns samverkan med det civila samhället

Det civila samhället har en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället/ideella sektorn och kommunen har en överenskommelse om samverkan mellan Örebro kommun och det civila samhället tagits fram.

Innehåll på sidan

Remiss - reviderad ”Överenskommelse om samverkan”

Här kan du läsa remissversionen och skicka in dina synpunkter på den reviderade överenskommelsen om samverkan.

Skicka in dina synpunkter

Senast 30 oktober 2019 vill vi ha ditt svar. Märk gärna svaret med Ks1216/2018.

 • Via e-post kommun@orebro.se.
 • Med brev till Örebro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Box 30000, 701 35 Örebro.
Dialogprocess och workshops

Dialogprocess och workshops

Förslaget till reviderad version av ”Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen” har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Samverkansrådet och C-nätet (du kan läsa mer om dessa forum längre ner på sidan). Den dialogprocess som pågått under våren 2019 har legat till grund för revideringsarbetet.

Processledare Per Hector har hållit workshops och dialoger i en rad olika forum och samlat in tankar, synpunkter och förväntningar på framtidens samverkan och överenskommelsens roll framåt.

De workshops/dialoger som hållits under våren:

  • 22 januari - Workshop KSU.
  • 29 januari - Workshop Kulturföreningar.
  • 12 februar - Öppet dialogmöte civilsamhälle.
  • 14 februari - Workshop Interreligiösa rådet.
  • 19 februari - Workshop Förvaltningschefer.
  • 26 februari - Workshop Etniska kulturföreningar.
  • 5 mars - Workshop Bildningsförbundet.
  • 20 mars - Öppet dialogmöte civilsamhälle, politik, tjänstepersoner.
  Kontaktpersoner för remissen

  Kontaktpersoner för remissen

  Per Hector, processledare
  072-544 73 75
  per.hector53@gmail.com

  Anna Fogel, samordnare civila samhället, Örebro kommun
  019-21 18 78
  anna.fogel@orebro.se

  Helena Astvald, ordförande Samverkansrådet
  072-311 50 09
  info@orebroforeningsrad.se

  Remiss – ”Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP) i Örebro kommun”

  Här kan du läsa remissversionen och skicka in dina synpunkter på förslaget till riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP).

  Skicka in dina synpunkter

  Senast 29 november 2019 vill vi ha ditt svar. Märk gärna svaret med Ks 1121/2017.

  • Via e-post kommun@orebro.se.
  • Med brev till Örebro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Box 30000, 701 35 Örebro.

  Bakgrund till ”Överenskommelse om samverkan”

  Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. Här kan du läsa mer om överenskommelsen på nationell nivå.

  Under våren 2008 beslutade kommunfullmäktige om en policy för samverkan med det civila samhället. Policyn hittar du i vårt dokumentarkiv. Policyn inleds med en vision; "I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle som bygger på en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn".

  Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2010. Här kan du läsa den lokala överenskommelsen om samverkan (pdf, 1.1 MB).

  Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

  I Samverkansrådet sitter tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd. Läs mer om Samverkansrådet här.

  Föreningsstöd

  Stöd och bidrag

  Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt.

  Nyhetsbrev till föreningar

  Ungefär en gång i månaden skickar Örebro kommun ut ett nyhetsbrev med information till föreningar om till exempel utbildningar, anläggningar, start- och stoppdatum för ansökan av bidrag eller inbjudan till dialog. Här kan du ta del av tidigare nyhetsbrev och registrera dig för att prenumerera på nyhetsbreven.

  C-nätet, ett nätverk för kontaktpersoner inom Örebro kommun

  Läs mer om C-nätet här.

  Forum för samverkan och dialog mellan kommunen och civilsamhället

  Lista över aktuella råd och andra forum för samverkan och dialog mellan kommunen och aktörer inom det civila samhället

  Vill du veta mer är du välkommen att kontakta sammankallande tjänsteperson via Örebro kommuns servicecenter.

  Råd/Forum

  Sammankallande tjänsteperson

  Politiker (ansvarig)

  Med politisk medverkan  Samverkansrådet


  Anna Fogel

  Per-Åke Sörman (C)

  Tillgänglighetsrådet

  Tommy Krångh

  Carina Toro Hartman (S)

  Dialogforum för nationella minoriteter och minoritetsspråk

  Lovisa Strand

  Per-Åke Sörman (C)

  Pensionärsråd  - Kommunala pensionärsrådet

  (Programnämnd social välfärd)

  Linn Björkstrand

  Marie Brorson (S)

  ÖreBRÅ

  Patrik Wallin

  Per-Åke Sörman (C)

  Interreligiösa och interkulturella rådet

  Daniela Redzic

  Agneta Blom (S)

  Utan politisk medverkan  Brukarråd  - Brorådet (Socialförvaltningen)

  Ulrika Justusson


  - Turidgruppen (Förvaltningen för funktionshindrade)

  Johanna Viberg


  Brukarombudsgruppen

  Jonatan Gustafsson


  Lokala områdesgrupper

  Jenny Valtanen


  Cykelrådet

  Andreas Ahlstam  Senast uppdaterad: 21 januari 2020
  Publicerad: 8 februari 2017
  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?