Kulturmiljöinventering

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen. Aktuell kunskap om bebyggelsen behövs för att effektivt kunna tillämpa lagen.

Aktuellt: Kulturmiljöinventering i Örebro kommun

Under hösten 2023 sker en inventering av kulturmiljöer i Örebro kommun. Syftet är att identifiera och dokumentera byggnader och platser som är typiska, unika och kännetecknade för kommunens bebyggelse och kulturvärden. Läs nyheten här.

Med start 2006 genomförde Örebro kommuns Byggnadsnämnd och Stadsbyggnads­förvaltningen en kulturmiljöinventering med bedömning av bebyggelsens kulturvärden.

Byggnadsnämnden har beslutat att den ska vara kommunens kunskapsunderlag för kulturvärdena i kommunen, och vara ett levande dokument som kommer att fyllas på successivt. Kulturmiljöinventeringen är samtidigt en del av Örebro kommuns arbete med att uppnå de nationella miljömålen.

Så används kulturmiljöinventeringen

Kulturmiljöinventeringen används i ärenden som rör översiktlig planering, detaljplaner och bygglov, där plan- och bygglagens bestämmelser med inriktning på underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen tillämpas.

Den är i sig inte juridiskt bindande. Prövningen mot plan- och bygglagen och avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen i ärenden om bygglov och detaljplaner görs alltid i det enskilda fallet med beslut av byggnadsnämnden.

Så fungerar kulturmiljöinventeringen

Kulturmiljöinventeringen är ett modernt och levande kunskapsunderlag som beskriver och definierar kulturmiljövärden/kulturvärden i Örebro kommun. Bedömningen av kulturvärdet görs i fyra nivåer, klasser, som är kopplade till bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Bedömningarna kräver god kännedom om bebyggelseutveckling och byggnadsstilars särdrag. Utgångspunkt är dels objektiva fakta, t.ex. uppgifter om den aktuella byggnadens historia, och dels avläsningar av byggnaderna och miljöerna genom iakttagelser från gata eller annan allmän plats.

Klassificeringen presenteras som röda, blå, gröna eller grå ”klickbara” punkter eller ytor i kartan. Bakom dessa finns faktablad med kort historik, beskrivning av karaktärsdragen samt en värdebeskrivning som ligger till grund för bedömningen av kulturvärdet. Du som fastighetsägare kan ha glädje och nytta av informationen här, när du planerar för underhåll och förändringar.

Närmare information om t.ex. byggnadsstilar och ordförklaringar för att ge dig ytterligare vägledning i planeringen hittar du i dokumenten som ligger längst ner på sidan.

Beskrivning om kulturmiljö hittar du här.

Klassificeringar

Kulturmiljöinventering klassificering Röd A

Byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde, kan vara av byggnadsminnesklass (särskilt kulturhistoriskt värde enligt PBL). Röda byggnader är mycket välbevarade och goda exempel på sin byggnadstyp och arkitekturstil. De har en stor betydelse för Örebros historia och stadsbild, och kan även vara mer eller mindre unika.

Vad innebär det?

Förändringar och underhåll ska göras varsamt. Byggnaden får inte förvanskas. En förvanskande åtgärd är en som genom sin utformning sänker de kulturhistoriska värdena. Förvanskningsförbudet är inte ett förbud att förändra – respekterar och bevarar man värdena kan ändå ofta olika åtgärder utföras. (PBL 8 kap 13-14 §, 8 kap. 17 §).

Till den röda klassen räknas också de byggnader som redan är byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen. De har särskilda skyddsföreskrifter som anger vad man kan göra och vad man inte får göra. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för byggnadsminnen.

Förändringar som strider mot skyddsföreskrifterna ska godkännas av länsstyrelsen. men bygglov måste ändå sökas som vanligt. Se Länsstyrelsens webbplats.

I vissa fall finns områdesbestämmelser eller detaljplaner där skyddsbestämmelser q och varsamhetsbestämmelser k för kulturhistoriskt värdefulla byggnader ingår. Det kan framför allt gälla blå och röda byggnader. Planer kan sökas i webbkartan

Kulturmiljöinventering klassificering Röd A

Byggnad med högt kulturhistoriskt värde (särskilt kulturhistoriskt värde enligt PBL). Blå byggnader är mycket goda exempel på sin byggnadstyp och stil. De kan också ha en bakgrundshistoria som ger en särskild plats i Örebros historia. Byggnadstypen kan numera vara sällsynt eller ha ett betydelsefullt läge i staden. Bedömningen kan även gälla samlade miljöer.

Vad innebär det?

Förändringar och underhåll ska göras varsamt. Byggnaden får inte förvanskas. En förvanskande åtgärd är en som genom sin utformning sänker de kulturhistoriska värdena. Förvanskningsförbudet är inte ett förbud att förändra – respekterar och bevarar man värdena kan ändå ofta olika åtgärder utföras. (PBL 8 kap 13-14 §, 8 kap. 17 §).

I vissa fall finns områdesbestämmelser eller detaljplaner där skyddsbestämmelser q och varsamhetsbestämmelser k för kulturhistoriskt värdefulla byggnader ingår. Det kan framför allt gälla blå och röda byggnader. Planer kan sökas i webbkartan.

Kulturmiljöinventering klassificering Grön C

Utgår i första hand från byggnadens miljövärde dvs. att den är betydelsefull i sin omgivning och för omgivningens karaktär. Förändringar kan ha skett, ett återställande till skick närmare originalet skulle kunna höja det kulturhistoriska värdet till blått B.

En grön yta, här kallat ett grönt område har en värdefull karaktär i sin helhet.

Vad innebär det?

Underhåll och förändringar ska göras varsamt, dvs. anpassas till byggnadens och områdets utformning och karaktär. Enligt lagen gäller det i princip all bebyggelse. I inventeringen lyfts den bebyggelse fram som har ett visst kulturhistoriskt värde. En vägledning till byggnadernas och miljöernas karaktär finns i faktabladen i inventeringen (PBL 8 kap 17 §).

Kulturmiljöinventering klassificering Grå 0

Byggnad, bebyggelsemiljö eller område utan egentligt kulturhistoriskt värde, på grund av omfattande förändringar som förvanskat karaktären.

Vad innebär det?

Förändringar och underhåll ska göras varsamt. Enligt lagen gäller det i princip all bebyggelse. Beskrivningar av byggnadens/områdets karaktärsdrag är i vissa fall gjorda som ett stöd för tillämpningen av Plan- och bygglagens generella varsamhetsbestämmelse i 8 kap. 17 § som gäller all bebyggelse.

Senast uppdaterad:
Publicerad: