Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för miljö- och hälsoskydd och det som rör plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Till exempel namnsättning av gator, naturvård och tillsyn av livsmedel.

Bygg- och miljönämnden är den nämnd som avses när det i olika regleringar anges att en viss uppgift ligger på den nämnd inom kommunen som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden ansvarar även för att fullgöra de uppgifter som åligger kommunen och byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och enligt föreskrifter som är meddelade med stöd av plan- och bygglagen med undantag av sådana uppgifter som enligt annan nämnds reglemente istället ska fullgöras av den nämnden.

Nämnden ansvarar vidare för de övriga uppgifter som enligt annan reglering ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggnadsväsendet.

Nämnden ansvarar för:

 • framtagande av och beslut om detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 kap. plan- och bygglagen. Nämndens beslutanderätt om detaljplan eller områdesbestämmelser avser inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
 • att föra kommunens talan enligt 22 kap. 6 § miljöbalken för att tillvarata miljö- och hälsoskyddsintressen inom kommunen
 • att föra kommunens talan enligt 5 kap. 2 § lag om mark- och miljödomstolar avseende beslut om reglering med detaljplan enligt 4 kap. plan- och bygglagen
 • namnsättning av stadsdelar och områden dock inte i de fall Markplanerings- och exploateringsnämnden tidigare namnsatt stadsdelen eller området
 • namnsättning av kvarter, gator, parker, torg och annan offentlig plats samt för fastställande av adresser och lägenhetsbeteckningar inom Örebro kommun
 • tillståndsprövning och tillsyn enligt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av denna lag vad gäller miljö- och hälsoskyddsområdet
 • beredning, men inte beslut, i fråga om kommunen ska tillstyrka en ansökan om tillstånd till anläggning för vindkraft enligt 16 kap. 4 § miljöbalken
 • den prövning och kontroll som ankommer på kommunen enligt livsmedelslagen och föreskrifter meddelade med stöd av denna lag
 • kommunens handläggning enligt smittskyddslagen
 • den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag om tobak och liknande produkter och i föreskrifter som är meddelade med stöd av denna lag
 • kommunens uppgifter enligt alkohollagen
 • yttrande till Spelinspektionen enligt 7 kap. 12 § och 3 kap. 11 § spelförordningen
 • kontroll enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
 • medverkan vid planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs
 • att följa utvecklingen inom kommunen i frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade
 • tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Sammanträdestider

 • Torsdag 25 januari
 • Torsdag 29 februari
 • Torsdag 21 mars
 • Torsdag 25 april
 • Torsdag 23 maj
 • Måndag 17 juni
 • Torsdag 22 augusti
 • Torsdag 26 september
 • Torsdag 24 oktober
 • Torsdag 21 november
 • Måndag 9 december

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll från 2021–2022 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Bygg- och miljönämnden.

Kontakt

Nämndfrågor

För frågor om nämnden, handlingar och sammanträden kontakta byggochmiljonamnden@orebro.se.

Bygglovsärenden

Har du frågor om bygglovsärenden kontakta Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00.

Förvaltning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad: