Felanmälan och vattenskador

Här kan du läsa om felanmälan, sms-utskick vid vattenstörningar, bluffsamtal samt vad du kan göra på din fastighet för att minska risken för översvämning.

Felanmäl vatten, avlopp och vattenläckor

Felanmäl till Servicecenter via telefon 019-21 10 00.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden som exempelvis vattenläckor efter kontorstid, kontaktar du istället beredskapen på Vatten och avlopp via 019-18 56 30.

Vid översvämning i fastighet

Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl översvämningen till kommunen. Läs mer om vad du ska tänka på vid och efter översvämning under "Översvämning och vattenskador" lite längre ner på sidan.

Om du hyr hus av kommunen

Rör felanmälan hus som du hyr av kommunen, se information under rubriken "Hyr du hus av kommunen" på sidan Felanmälan.

Vattenläckor

Vid vattenläckor, planerade vattenavstängningar och andra större vattenstörningar skickar vi sms med information till de som berörs. Via vår sms-tjänst kan du se om ditt mobilnummer finns registrerat för sms-utskick. Du kan registrera, kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter på sidan Sms vid vattenstörningar.

Det finns en servicegaranti som rör tillgång till dricksvatten vid vattenläcka:

Örebro kommun garanterar att du som kund/abonnent har tillgång till dricksvatten inom tre timmar, och vatten i kranen inom 24 timmar, vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.

Om vattnet försvinner av andra orsaker än vattenläckor har inte kommunen några garantier.

Översvämning och vattenskador

Översvämning kan inträffa vid kraftiga regn, vid häftig snösmältning eller om ett stopp i avloppet har täppt till ledningen. Här kan du läsa mer om åtgärder för att minska riskerna på din fastighet.

Så här kan du förbereda dig

 • Som fastighetsägare ansvarar du för att ta hand om dagvattnet, det vill säga vattnet som når marken i form av regn eller smältvatten. Genom att ta hand om ditt dagvatten på ett klokt sätt kan du minska risken för översvämning i din fastighet samt belastningen på kommunens avloppsreningsverk. På sidan Dagvatten kan du läsa mer om vad du behöver göra.
 • Ta reda på om din fastighet översvämmats tidigare eller ligger i ett riskområde. Skyfall kan inträffa varsomhelst och är svåra att förutse, så även om din fastighet inte ligger i ett område med hög risk kan det vara värt att vidta åtgärder.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag för att se över självrisk och villkor för vattenskador samt deras rekommendationer för förebyggande åtgärder och garantier.
 • Med pumpar, vallar och andra hjälpmedel kan du minska risken för översvämning samt minimera skadorna. Se över vettiga alternativ för förebyggande insatser på din fastighet som till exempel att installera backventiler i golvbrunnar så att avloppsvatten inte kan tryckas tillbaka in i fastigheten.

Vid risk för skyfall eller höga vattenflöden i närtid

 • Om din fastighet ligger nära vattendrag behöver du vara extra observant vid risk för höga vattenflöden. Förbered så att eventuella stora vattenmängder på tomten leds bort från byggnader, fordon och liknande, för att orsaka så lite skada som möjligt.
 • Vid överhängande risk för översvämning flytta undan dyrbara och fuktkänsliga saker, så att de inte riskerar att skadas.

 • Anmäl översvämningen till Servicecenter på telefon 019-21 10 00. Efter kontorstid kontakta istället beredskapen på Vatten och avlopp på 019-18 56 30.
 • Stäng av elektricitet och gasledningar, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Stäng till toaletter och avlopp för att undvika att avloppsvatten tränger in i huset.
 • Om avloppsvatten trycks tillbaka in i fastigheten och kommer upp via golvbrunnen, tryck in en filt eller handduk i golvbrunnen och lägg sedan på en tyngd.
 • Dokumentera på en gång skadorna genom att fotografera och filma.
 • Pumpa bort vattnet.
 • Kontakta ett VVS-företag eller en rörmokare för att få hjälp.
 • Anmäl till ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Se regelbundet över vallar, pumpar och andra säkerhetsanordningar så att de fungerar som de ska.
 • Vid källaröversvämning under torrt väder – undersök fastighetens eget ledningsnät för att se om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i kommunens ledningar.

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Låt elektriker kontrollera att det är säkert att sätta på strömmen igen.
 • Om du har enskild brunn kontrollera att vattnet är drickbart. Läs mer om vattenprover för enskild brunn på sidan Dricksvatten från enskild brunn.
 • Kasta matvaror som varit i kontakt med översvämningsvattnet.
 • Öppna dörrar och fönster för att vädra ur fukt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma. Sammanställ fotodokumentation, beskrivningar av skadorna och eventuella kvitton och spara som underlag till eventuellt försäkringsärende. Beskriv hur vattnet kom in, hur högt det stod och vilka åtgärder du vidtog.
 • Eventuella ersättningskrav till kommunen måste du meddela oss skriftligen, läs mer under "Vid eventuella ersättningskrav" nedan.

Eventuella ersättningskrav till kommunen måste du meddela oss skriftligen.

Du behöver ha BankID för att rapportera via e-tjänsten.

Om du inte har möjlighet att göra anmälan via e-tjänsten kan du istället skicka samtliga underlag med vanlig post till:

Örebro kommun
Teknik- och serviceförvaltningen, Kundservice VA
Box 33300
701 35 Örebro

Underlag att skicka med vid ersättningskrav

För att utreda kommunens eventuella ansvar gör Örebro kommun en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid.

För att påskynda ärendehanteringen behöver ersättningskravet innehålla alla uppgifter som anges nedan:

 • Person-/organisationsnummer
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Skadedatum
 • Skadeplats
 • Beskrivning av händelseförloppet, som till exempel hur vattnet kom in, hur högt det stod och vilka åtgärder du vidtog.
 • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
 • Bilder som visar skadan på din fastighet
 • Besiktningsprotokoll, mätningsprotokoll eller sakkunnigutlåtanden (där så är aktuellt)
 • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
 • Preciserat ersättningskrav (i svenska kronor)
 • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader

Övrigt

Ibland visar provtagningar att det kommunala dricksvattnet kan innehålla bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk. Vi inför då så kallad koknings­rekommendation. Det innebär att du ska koka vattnet, så att det bubblar kraftigt, innan användning. Läs mer på sidan Kokningsrekommendation.

Om vattnet ser konstigt ut hemma hos dig är det ofta järn eller mangan som missfärgat vattnet. Järn kan lossna från rostiga vattenledningar och ger ofta ett brunt vatten medan mangan ofta upptäcks som små svarta klumpar i vattnet. Det hjälper nästan alltid att låta kranen spola några minuter.

Ta tillvara vattnet som du spolar rent med genom att samla upp det i en hink och använd det till att vattna blommorna eller spola toaletten med. Skulle vattnet fortfarande se, lukta eller smaka konstigt kan du som har kommunalt vatten ringa oss så tar vi ett vattenprov.

Kontakta Örebro kommuns servicecenter som tar emot felanmälan på vatten och avlopp.

Vid långvarig torka kan enskilda brunnar sina. Det är förstås besvärligt för dig som brunnsägare och det är viktigt att känna till att det är ditt ansvar att se till att brunnen fungerar som den ska. Nedan finns lite råd om vad du kan göra för att undvika problem.

Säkra vattentillgång och kvalitet

Fråga tidigare ägare till huset om det har varit problem med vattenbrist och hur ofta det har skett. Har det skett vid flera tillfällen kan det vara klokt att borra djupare. Tänk också på att markens förutsättningar att rena vattnet förändras vid högt respektive lågt grundvattenstånd.

Prover av vattnets kvalitet kan därför behöva tas även vid extrema tillfällen. Det är ännu viktigare att ha koll på vattenkvaliteten om det bor små barn eller gravida i hushållet. Du kan också skaffa dig mer kunskap om hur känslig din brunn är genom att följa data från SMHI/SGU om beräknade grundvattennivåer i just ditt grundvattenmagasin.

Sätt att spara vatten

När det varit torrt och verkar fortsätta så är det förstås viktigt att spara vatten. Här är några tips på vad du själv kan göra för att minska åtgången av brunnsvatten:

 • Hämta till exempel sjövatten i hinkar för att spola i toaletten.
 • Samla regnvatten i tunnor för bevattning.
 • Samla upp vatten som spolas i dusch och andra kranar för att få vattnet till rätt temperatur. Det kan användas för bevattning eller toalettspolning.
 • Ha en kanna dricksvatten i kylen för att slippa spola tills kranvattnet blir kallt.
 • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.
 • Koka inte mer kaffe eller te än du dricker upp

Om vattnet tar slut

Om brunnen sinar finns möjlighet att köpa dricksvatten i kommunens betalstationer.

Observera att du behöver ordna transporten själv.

Ibland förekommer bluffsamtal, där personer påstår att de ska utföra arbete på lednings­nätet eller stam­nätet och därför behöver komma in i ditt hus eller på din tomt. De säger att arbetet måste utföras och det händer även att de debiterar för arbetet.

Var uppmärksam på att den här typen av bluffsamtal förekommer. Vi tar sällan direkt­kontakt per telefon på det sättet.

Känner du dig osäker på om samtalet verkligen kommer från Vatten och avlopp på Örebro kommun, be att få namnet på personen som ringer, så att du kan ringa upp oss på telefon 019-21 10 00 för att kontrollera uppgifterna. Om personen inte kan eller vill uppge sina kontakt­uppgifter är det med största sannolikhet ett bluff­samtal.

Ibland kontaktar privatpersoner och företag oss för att begära ersättning för skador som till exempel uppstått vid översvämning eller i samband med grävarbeten.

För att förenkla utredningsarbetet har vi utvecklat en e-tjänst som gör det enklare att skicka in ett komplett ersättningskrav på en gång. Det gör också att vi får in ett bättre underlag till utredningen.

Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi behöver samt skicka in ditt ersättningskrav.

Senast uppdaterad:

Publicerad: