Felanmälan och vattenskador

Här kan du läsa om felanmälan, sms-utskick vid vattenläckor, bluffsamtal samt vad du kan göra på din fastighet för att minska risken för översvämning.

Felanmäl vatten, avlopp och vattenläckor

Felanmäl till Servicecenter via telefon 019-21 10 00.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden som exempelvis vattenläckor efter kontorstid, kontaktar du istället beredskapen på Vatten och avlopp via 019-18 56 30.

Vid översvämning i fastighet

Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl översvämningen till kommunen. Läs mer om vad du ska tänka på vid och efter översvämning under "Vattenskador vid översvämning i fastighet" lite längre ner på sidan.

Om du hyr hus av kommunen

Rör felanmälan hus som du hyr av kommunen, se information under rubriken "Hyr du hus av kommunen" på sidan Felanmälan.

Vattenläckor

När det inträffar vattenläckor måste vi ibland stänga av vattnet tillfälligt. Planerade vattenavstängningar förekommer också. Då skickar vi ut meddelande med information till dig som berörs av avstängningen.

Så här fungerar det.

Det finns en servicegaranti som rör tillgång till dricksvatten vid vattenläcka:

Örebro kommun garanterar att du som kund/abonnent har tillgång till dricksvatten inom tre timmar, och vatten i kranen inom 24 timmar, vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.

Om vattnet försvinner av andra orsaker än vattenläckor har inte kommunen några garantier.

Förebygg vattenskador och översvämning

Översvämning kan inträffa vid kraftiga regn, vid häftig snösmältning eller om ett stopp i avloppet har täppt till ledningen. Här kan du läsa mer om åtgärder för att minska riskerna på din fastighet. Vid källaröversvämning under torrt väder undersök i första hand fastighetens eget ledningsnät.

Du kan också förse golvavloppsbrunnar med avstängningsanordningar (backventiler), men dessa ska sedan också ha en viss tillsyn för att fungera.

Vid källaröversvämning under torrt väder bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät för att se om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i kommunens ledningar.

Så här kan du förbereda dig

Ta reda på om din fastighet översvämmats tidigare eller ligger i ett riskområde och kontakta ditt försäkringsbolag för att se över självrisk och villkor när det gäller vattenskador. Kom dock ihåg att skyfall kan inträffa varsomhelst och är svåra att förutse, så även om din fastighet inte ligger i ett område med hög risk kan det vara värt att fundera över om du borde vidta några åtgärder.

Innan en översvämning 

 • Separera dagvatten- och avloppsledningsnät.
 • Se över dränering av fastigheten och rensa regelbundet dränerings- och vattenavledningssystem.
 • Se alltid till att vattenledningar är i bra skick.
 • Införskaffa motordrivna pumpar, vallar och andra hjälpmedel som akut kan avhjälpa skador.
 • Se över känsligheten för fastighetens källare.

Vid en översvämning

 • Se regelbundet över vallar, pumpar och andra säkerhetsanordningar.
 • Bryt elektricitet, stäng gasledningar. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Stäng till toaletter och avlopp för att undvika att avloppsvatten tränger in i huset.
 • Kontakta ett VVS-företag eller en rörmokare för att få hjälp.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Anmäl översvämningen till Servicecenter på telefon 019-21 10 00. Efter kontorstid kontakta istället beredskapen på Vatten och avlopp på 019-18 56 30. Eventuella ersättningskrav till kommunen måste du meddela oss skriftligen, läs mer under "Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet" nedan.

Efter en översvämning

 • Sammanställ fotodokumentation, beskrivningar av skadorna och eventuella kvitton.
 • Låt elektriker kontrollera att det är säkert att sätta på strömmen igen.
 • Öppna dörrar och fönster för att vädra ur fukt.
 • Låt experter titta igenom eventuella fuktskador som kan orsaka exempelvis mögel.
 • Om du har enskild brunn kontrollera att vattnet är drickbart.
 • Kasta matvaror som varit i kontakt med översvämningsvattnet.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet

 • Hur kom vattnet in?
 • Hur högt har vattnet stått?
 • Vilka åtgärder vidtog du?

Eventuella ersättningskrav rapporteras in via vår e-tjänst för ersättningsärenden. Om du inte har möjlighet att göra anmälan via e-tjänsten kan du istället skicka samtliga underlag med vanlig post till:

Örebro kommun
Teknik- och serviceförvaltningen, Kundservice VA
Box 33300
701 35 Örebro

Fördjupad information

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med översvämningar samt hitta översvämningskartläggningar där du kan se vilka risker för översvämning som finns i det område du bor.

Vatten som når marken via nederbörd kallas för dagvatten. Genom att ta hand om ditt dagvatten på ett klokt sätt kan du minska risken för översvämning i din fastighet samt belastningen på kommunens avloppsreningsverk.

Här kan du läsa mer om vad du behöver göra.

Övrigt

Om vattnet ser konstigt ut hemma hos dig är det ofta järn eller mangan som missfärgat vattnet. Järn kan lossna från rostiga vattenledningar och ger ofta ett brunt vatten medan mangan ofta upptäcks som små svarta klumpar i vattnet. Det hjälper nästan alltid att låta kranen spola några minuter.

Ta tillvara vattnet som du spolar rent med genom att samla upp det i en hink och använd det till att vattna blommorna eller spola toaletten med. Skulle vattnet fortfarande se, lukta eller smaka konstigt kan du som har kommunalt vatten ringa oss så tar vi ett vattenprov.

Kontakta Örebro kommuns servicecenter som tar emot felanmälan på vatten och avlopp.

Vid långvarig torka kan enskilda brunnar sina. Det är förstås besvärligt för dig som brunnsägare och det är viktigt att känna till att det är ditt ansvar att se till att brunnen fungerar som den ska. Nedan finns lite råd om vad du kan göra för att undvika problem.

Säkra vattentillgång och kvalitet

Fråga tidigare ägare till huset om det har varit problem med vattenbrist och hur ofta det har skett. Har det skett vid flera tillfällen kan det vara klokt att borra djupare. Tänk också på att markens förutsättningar att rena vattnet förändras vid högt respektive lågt grundvattenstånd.

Prover av vattnets kvalitet kan därför behöva tas även vid extrema tillfällen. Det är ännu viktigare att ha koll på vattenkvaliteten om det bor små barn eller gravida i hushållet. Du kan också skaffa dig mer kunskap om hur känslig din brunn är genom att följa data från SMHI/SGU om beräknade grundvattennivåer i just ditt grundvattenmagasin.

Sätt att spara vatten

När det varit torrt och verkar fortsätta så är det förstås viktigt att spara vatten. Här är några tips på vad du själv kan göra för att minska åtgången av brunnsvatten:

 • Hämta till exempel sjövatten i hinkar för att spola i toaletten.
 • Samla regnvatten i tunnor för bevattning.
 • Samla upp vatten som spolas i dusch och andra kranar för att få vattnet till rätt temperatur. Det kan användas för bevattning eller toalettspolning.
 • Ha en kanna dricksvatten i kylen för att slippa spola tills kranvattnet blir kallt.
 • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.
 • Koka inte mer kaffe eller te än du dricker upp

Om vattnet tar slut

Om brunnen sinar finns möjlighet att köpa dricksvatten i kommunens betalstationer.

Observera att du behöver ordna transporten själv.

Ibland förekommer bluffsamtal, där personer påstår att de ska utföra arbete på lednings­nätet eller stam­nätet och därför behöver komma in i ditt hus eller på din tomt. De säger att arbetet måste utföras och det händer även att de debiterar för arbetet.

Var uppmärksam på att den här typen av bluffsamtal förekommer. Vi tar sällan direkt­kontakt per telefon på det sättet.

Känner du dig osäker på om samtalet verkligen kommer från Vatten och avlopp på Örebro kommun, be att få namnet på personen som ringer, så att du kan ringa upp oss på telefon 019-21 10 00 för att kontrollera uppgifterna. Om personen inte kan eller vill uppge sina kontakt­uppgifter är det med största sannolikhet ett bluff­samtal.

Ibland kontaktar privatpersoner och företag oss för att begära ersättning för skador som till exempel uppstått vid översvämning eller i samband med grävarbeten.

För att förenkla utredningsarbetet har vi utvecklat en e-tjänst som gör det enklare att skicka in ett komplett ersättningskrav på en gång. Det gör också att vi får in ett bättre underlag till utredningen.

Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi behöver samt skicka in ditt ersättningskrav.

Senast uppdaterad:

Publicerad: