Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Örebro kommuns högsta beslutande organ, Örebros egen "riksdag". De 65 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och regionvalen.

Kommunfullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL (Kommunallagen). Kommunfullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL eller andra författningar.

Detta innebär att Kommunfullmäktige bland annat ska besluta i ärenden om:

 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • val av revisorer
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • folkomröstning i kommunen eller regionen, och extra val till Kommunfullmäktige
 • taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits
 • ramar för kommunens och koncernens upplåning
 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten
 • hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp
 • mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd
 • införande eller förändring av LOV-system enligt lag om valfrihetssystem
 • program avseende privata utförare enligt kommunallagen
 • kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag
 • konkurrensprogram och företagspolicy
 • ansökan om expropriation
 • avge yttrande i ärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken som rör tillstånd för vindkraftverk.

Innan ett ärende beslutas ska det ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen.

Kommunfullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.

De anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten.

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras på den officiella anslagstavlan på orebro.se. Se även aktuell ärendelista nedan under Ärendelista. Debatten sänds också direkt på vår webbplats och i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

Om offentlighet och ordning vid Kommunfullmäktiges sammanträden. Pdf, 15.9 kB.

Webbsändningar

Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanträdestider

Sammanträden

 • Tisdag 24 januari
 • Onsdag 15 februari
 • Onsdag 22 mars
 • Tisdag 18 april
 • Onsdag 31 maj
 • Måndag 12 juni–tisdag 13 juni
 • Onsdag 27 september
 • Tisdag 24 oktober
 • Onsdag 22 november
 • Tisdag 12 december.

Datum för eventuella extra sammanträden är onsdag 15 mars och onsdag 30 augusti.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista. Ordinarie sammanträdestid är kl. 9–17 cirka.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Mandatfördelningen

Majoriteten i Örebro kommun består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

Socialdemokraterna 20
Moderaterna 11
Sverigedemokraterna 7
Vänsterpartiet 6
Örebropartiet 5
Centerpartiet 5
Liberalerna 5
Kristdemokraterna 4
Miljöpartiet 2
(Summa 65)

Ledamöter

Ledamöter i kommunfullmäktige.

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde? Mejla till kommun@orebro.se.

Kontakt

Kontakta oss via e-post: kommunstyrelsen@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?