IBIC- ett steg på vägen mot rehabiliterande arbetssätt

För att förstärka individens delaktighet och systematiken i utredning, dokumentation och uppföljning inför Örebro kommun nu IBIC. IBIC står för Individens behov i centrum och är en nationell modell som Socialstyrelsen tagit fram. Införandet går hand i hand med införandet av ett rehabiliterande arbetssätt och lägger en bra grund för det arbetet.

Det här är IBIC

IBIC är ett individanpassat, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där medarbetarna arbetar med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i så väl handläggning, genomförande som uppföljning. Modellen används för alla individer i samhället, oavsett ålder, som får stöd utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

IBIC är ett steg på vägen mot rehabiliterande arbetssätt

IBIC utgår ifrån individens behov i centrum med fokus på mål och resultat vilket hänger ihop med och lägger en bra grund för ett rehabiliterande arbetssätt.

  • Det innebär en tydligare systematik i hur vi i Örebro kommun utreder, dokumenterar och följer upp individens mål och behov.
  • Det ger förutsättningar att påbörja en förändring för att stärka den enskildes delaktighet. I ett rehabiliterande arbetssätt är ju individen en jämlik part i teamet. I grunden innebär det hela att vi utgår från den enskildes delaktighet och börjar med fungerande vardagssituationer istället för att utgå från det som inte fungerar.
  • Det underlättar samarbete mellan professioner genom att vi använder gemensamma begrepp för samma saker enligt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).
  • Utredningar och genomförandet av insatser blir mer likvärdiga och rättssäkra.

Vad innebär det här konkret?

  • I utredningen tydliggör handläggaren personens mål och behov, istället för att fokusera på insatserna.
  • Handläggaren kartlägger personens hela livs­situation, men bara det som är relevant kommer med i utredningen. Det ger tydliga uppgifter om behov, resurser och mål att konkretisera och jobba utifrån i genomförandeplanerna.
  • Utförarpersonalen utarbetar tillsammans med individen en genomförandeplan för hur stödet ska utformas utifrån de behov, resurser och de konkreta mål som framkommer i utredningen.
  • Genomförandeplanen är ett levande dokument som tydligt beskriver hur och när stödet ska utföras och av vem.
  • Uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med individen för att säkerställa riktning mot målen.
  • Handläggare och utförare har en tydlig och tät samverkan vid uppföljning av behov och mål.

Så sker införandet av IBIC

IBIC behöver användas genom hela processen för att fungera, det vill säga hela vägen från utredning till uppföljning. Det införs därför inom Myndighetsavdelningen (utredningar enligt LSS och SoL), Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser. Projekt-/processledarna samverkar över förvaltnings­gränserna för att införandet ska ske så bra och effektivt som möjligt.

Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Publicerad: 2 juli 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?