Hitta rätt hjälp, råd och stöd

Var du vänder dig för att få hjälp, råd och stöd i olika frågor inom omsorg och stöd.

Hjälp med

Vänd dig till

Akuta ärenden på kvällar och helger angående missbruk, våld eller barn som far illa

Vid akut situation ring polis 112.

Socialkontoret
Ribbingsgatan 1–3
019-21 30 00

Kvällstid och helger:
Socialjouren, 019-21 41 05

Centrum mot våld i nära relation
019-21 36 12
Öppettider: vardagar kl. 8–16.30.

Direkt till olika fastighetsägare.

Biståndshandläggare, kontakt via kommunens servicecenter 019-21 10 00.

Frågor kring demens, demensdagvård. Utbildning i demensvård

Adrianska huset, kontakt via kommunens servicecenter 019-21 10 00.

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor Kontakt via kommunens servicecenter, 019-21 10 00.

 

Att diskutera dina rättigheter och föra fram synpunkter om hur du har blivit bemött, din vård och omhändertagande

Patientnämnden (Region Örebro län)
019-602 70 00 (växel)
Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro (beställ tid för besök).

Bostadsanpassningshandläggare, nås via kommunens servicecenter, 019-21 10 00.

Budget- och skuldrådgivningen, nås via kommunens servicecenter, 019-21 10 00.

Försörjningsstöd
Ribbingsgatan 1, 019-21 10 00.

Kvällar och helger kan du vid akut behov av socialbidrag kontakta Socialjouren,
019-21 41 05.

Stöd till personer som vårdar eller stöttar närstående p.g.a. sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning

Anhörigcentrum
Tulegatan 8
703 54 Örebro
019-21 32 30
Öppettider: vardagar kl. 9–15.

Stöd till föräldrar och/eller annan vårdnadshavare som har frågor kring föräldrarollen eller känner oro för sitt barn.

Unga mammor och pappor
Hjalmar Bergmans väg 50
019-21 39 78.

Stöd till ungdomar som har utsatts för brott

Öppenvårdsgruppen: 019-21 43 05 (för personer över 18 år).

Behandlingsenheten Ungdom: 019‑21 46 13, 019‑21 49 31 eller 019‑21 49 47.

Socialkontoret
Ribbingsgatan 1–3
019-21 30 00.

Oro för radikalisering/våldsbejakande extremism

Öppenvårdsgruppen för vuxna. Fråga efter eller skriv att du söker kurator Eva.

019-21 43 05
oppenvardsgruppenvuxna@orebro.se.

Familjerättsgruppen
Ribbingsgatan 1
Telefon: 019-21 10 00
Familjerättssekreterare har telefontid måndag–fredag kl. 8.30–9.30.

God man och förvaltare

Behov av god man eller förvaltare

För dig som är god man (egen webb)

Överförmyndarkansliet
Telefon: 019-21 10 00 (Servicecenter).

Senast uppdaterad:

Publicerad: