Hitta rätt hjälp, råd och stöd

Var du vänder dig för att få hjälp, råd och stöd i olika frågor inom omsorg och stöd.

Hjälp med

Vänd dig till

Akuta ärenden på kvällar och helger angående missbruk, våld eller barn som far illa

Vid akut situation ring polis 112.

Socialtjänstens mottagningsgrupp
019-21 30 00

Kvällstid och helger:
Socialjouren, 019-21 41 05

Centrum mot våld i nära relation
019-21 36 12
Öppettider: vardagar kl. 8–16.30.

Socialtjänstens mottagningsgrupp
Ribbingsgatan 1–3
019-21 30 00

Kvällstid och helger:
Socialjouren, 019-21 41 05

Direkt till olika fastighetsägare.

Hjälp/stöd till äldre personer och personer med demens

Biståndshandläggare, kontakt via kommunens servicecenter 019-21 10 00.

Smärtlindring, sårvård, hantering av läkemedel med mera (för dig som inte kan ta dig till vårdcentral)

Sjuksköterskor, kontakt via 1177 eller kommunens servicecenter, 019-21 10 00.

 

Hjälpmedel, rehabilitering, utredning av aktivitetsförmåga (för dig som inte kan ta dig till vårdcentral)

Arbetsterapeuter, kontakt via 1177 eller kommunens servicecenter 019-21 10 00.

Att diskutera dina rättigheter och föra fram synpunkter om hur du har blivit bemött, din vård och omhändertagande

Patientnämnden (Region Örebro län)
019-602 27 60
Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro (beställ tid för besök).

Bostadsanpassningshandläggare, nås via kommunens servicecenter, 019-21 10 00.

Budget- och skuldrådgivningen, nås via kommunens servicecenter, 019-21 10 00.

Försörjningsstöd, kontakt via kommunens Servicecenter, 019-21 10 00.

Kvällar och helger kan du vid akut behov av ekonomiskt bistånd/socialbidrag kontakta Socialjouren, 019-21 41 05.

Stöd till personer som vårdar eller stöttar närstående p.g.a. sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning

Anhörigcentrum
Tulegatan 8
703 54 Örebro
019-21 32 30
Öppettider: vardagar kl. 9–15.

Stöd till föräldrar och/eller annan vårdnadshavare som har frågor kring föräldrarollen eller känner oro för sitt barn

Unga mammor och pappor
Hjalmar Bergmans väg 50
019-21 39 78.

Stöd till ungdomar som har utsatts för brott

Behandlingsgruppen vuxna: 019-21 43 05 (för personer över 18 år).

Skolverksamheten, för ungdomar: 019‑21 49 31 eller 019‑21 49 47.

Maria ungdom, för ungdomar.

Socialkontoret
019-21 30 00.

Oro för radikalisering/våldsbejakande extremism

Mottagningsgruppen
019-21 30 00
Kvällar och helger: socialjouren 019‑21 41 05

Öppenvårdsgruppen för vuxna. Fråga efter eller skriv att du söker kurator Eva.

019-21 43 05
oppenvardsgruppenvuxna@orebro.se.

Familjerättsgruppen
Nås via Servicecenter, 019-21 10 00
måndag–fredag kl. 8.30–9.30.

God man och förvaltare

Behov av god man eller förvaltare

För dig som är god man (egen webb)

Överförmyndarkansliet
019-21 10 00 (Servicecenter).

Senast uppdaterad:

Publicerad: