Försörjningsstöd/socialbidrag

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjnings­stöd. Försörjningsstöd kallas också ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. Bidraget ska räcka till det mest nödvändiga, som till exempel mat, kläder och boende. Målet är alltid att försörjningsstöd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vem kan få försörjningsstöd?

För att kunna få försörjningsstöd ska du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning.

Du ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige. Du ska bo eller vistas i Örebro kommun.

Om du är gift eller sambo har ni ett försörjningsansvar mot varandra och du ska försörja din make, maka eller sambo precis som hen har ett ansvar att försörja dig. Era gemensamma inkomster och utgifter ligger då till grund för ansökan.

  • Är du arbetslös krävs det att du aktivt söker arbete och deltar i Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande.
  • Är du sjuk ska du vara sjukskriven med läkarintyg och ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.
  • Är du studerande på SFI krävs det att du aktivt deltar i din planering via skolan.

Har du egna tillgångar på banken eller till exempel en bil, fastighet, fonder eller aktier kan de komma att räknas med vid din ansökan om försörjningsstöd. Beroende på hur lätt det är att använda och sälja av tillgångarna kan du i vissa fall få möjlighet att sälja dessa under en viss tidsperiod, ett så kallat rådrum. Efter rådrummets slut räknas tillgångarnas värde som inkomst vid beräkningen.

Hur stort är bidraget?

Försörjningsstödets storlek räknas ut utifrån en fastställd norm samt hushållets ekonomi och situation.

Normen för försörjningsstöd förändras varje år utifrån den riksnorm som regeringen har beslutat om. I Örebro beräknar vi biståndet utifrån Örebros försörjningsstödsnorm Pdf, 112.3 kB., som anger vilken summa som ska täcka de vanligaste utgifterna i ett hushåll.

Du kan även ha rätt att få vissa godtagbara kostnader medräknade vid ansökan, exempelvis boendekostnad, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård och medicin.

Vid beräkning av försörjningsstöd räknas hushållets alla inkomster med. Exempel på inkomster är lön, a-kassa, bidrag från Försäkringskassan och insättningar på ditt konto. Det är viktigt att du redovisar alla inkomster vid ansökan. Lämnar du felaktiga uppgifter kan du komma att utredas för bidragsbrott.

Alla uppgifter sammanställs och vi kontrollerar om dina pengar räcker för att du ska nå upp till det som kallas för en skälig levnadsnivå.

Provberäkning av försörjningsstöd

Du kan själv göra en provberäkning på socialstyrelsen.se för att se om din ekonomi ligger på en nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd. Tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked, eftersom det är många faktorer som avgör om du har rätt till försörjningsstöd eller inte. När du ansöker om försörjningsstöd görs alltid en individuell bedömning.

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

Du ansöker om försörjningsstöd via en e-tjänst. Vilken e-tjänst du ska använda beror på om, och i så fall när, du har ansökt om försörjningsstöd tidigare.

1. Är det här allra första gången du vill ansöka om försörjningsstöd?

2. Du som har ansökt om försörjningsstöd tidigare – när ansökte du senast?

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du kontakta Servicecenter, så får du information om hur du går tillväga. Servicecenter hjälper inte till med att fylla i e‑tjänsten.

Följ min ansökan – e-tjänst för dig som har försörjningsstöd

Du som har ett pågående försörjningsstödsärende kan följa din ansökan om försörjningsstöd via din dator, mobiltelefon eller surfplatta genom e-tjänsten "Följ min ansökan om försörjningsstöd".

Komplettering av ansökan

Om du vill lägga till någon information eller något dokument till din ansökan i efterhand, eller om du blir tillsagd att bifoga handlingar som komplettering eller stickprov använder du e-tjänsten "Komplettera din ansökan om försörjningsstöd".

Akut behov av ekonomisk hjälp

Vid akut behov av ekonomisk hjälp på vardagar och under kontorstid tar du kontakt med Servicecenter. Uppstår behovet på kvällar och helger kontaktar du socialjouren på 019-21 41 05.

Se socialjourens öppettider.

Information om försörjningsstöd för dig som ...

Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om ungdomen fortfarande går i skolan efter att hen fyllt 18 år förlängs skyldigheten och gäller då tills ungdomen gått ut skolan, dock längst till dess att hen fyller 21 år.

Ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier

Om du avbryter dina gymnasiestudier innan du fyller 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Om du har fyllt 18 år och inte studerar på gymnasiet har du rätt att ansöka om försörjningsstöd för din egen del. Är du sammanboende eller gift ska du ansöka tillsammans med din partner. För att kunna få ekonomiskt bistånd gäller samma regler som för övriga arbetslösa.

Ungdomar som vill flytta hemifrån

Ungdomar som vill flytta hemifrån kan bara få hjälp till bostadskostnader när det finns mycket särskilda skäl för flytten. Varje fall prövas individuellt. Grundtanken är att ungdomar inte kan flytta hemifrån förrän de kan betala för sitt boende på egen hand. Som regel kan man som ungdom i föräldrahemmet inte få ekonomiskt bistånd till hyra.

Ungdomar 16–19 år som av någon anledning inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få plats på ett stödboende. För att få plats på ett boende behöver ungdomen ansöka om detta hos socialkontoret. Mer information om stödboende.

Som studerande ska du i första hand försörja dig via Centrala Studiestödsnämnden, CSN, under studieperioderna. Studerar du på SFI har du rätt till Försörjningsstöd om du följer din planering och gör vad du kan för att i övrigt vara berättigad till försörjningsstöd.

Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering är huvudregeln att du inte kan fortsätta dina studier och få försörjningsstöd istället. Du behöver då antingen visa att du är aktivt arbetssökande eller sjukskriven för att kunna vara berättigad till försörjningsstöd.

Endast i undantagsfall kan studier med bibehållet försörjningsstöd beviljas. Ett sådant undantag gäller studier på grundskolenivå där du efter utredning hos Studie- och yrkesvägledare i vissa fall kan få studera med bibehållet försörjningsstöd. För att få möjlighet att göra en utredning ska du kontakta din handläggare på Försörjningsstöd.

Försörjningsstöd för student under studieuppehåll

I första hand ska du som student söka sommarjobb för att försörja dig under studieuppehållet. Om du inte fått ett arbete ställs samma krav på dig som andra arbetssökande. Det är därför viktigt att du visar på att du i god tid inför sommaren gjort vad du kan för att trygga din egen försörjning genom att söka alla möjliga sommarjobb som finns och är aktuella för dig.

Du räknas som student om du studerat på en studiemedelsberättigande utbildning.

Om du inte lyckats få något jobb kan du vara berättigad till försörjningsstöd om:

  • behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom egna tillgångar eller inkomster,
  • du är aktivt arbetssökande och anmäld på Arbetsförmedlingen eller om du är sjukskriven med läkarintyg och har ansökt om sjukpenning.

Om du är gift/sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.

Om du inte fått något sommarjobb

Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få arbete under sommaruppehållet kommer du att anvisas en praktikplats/sysselsättning. Mer information om praktiktidens längd och om vilka platser som finns får du i samband med att du kontaktas av en studenthandläggare på Försörjningsstöd.

Försörjningsstöd som förskott och återbetalning av det

Om du fått sommarjobb men det dröjer innan du får din första lön, kan du om du i övrigt uppfyller kraven för att vara berättigad till försörjningsstöd beviljas bistånd som förskott på kommande inkomst. Samma sak gäller om det dröjer innan du får arbetslöshetsersättning eller annan ersättning.

Om du får försörjningsstöd i väntan på annan inkomst kommer en individuell återbetalningsplan upprättas utifrån när din inkomst väntas komma.

Det finns ingen lagstadgad generell rätt till bostad. I första hand är det den enskildes ansvar att planera för sitt liv både gällande ekonomi och bostad.

Kommunen har inga bostäder att förmedla – man får vända sig till hyresvärdarna i kommunen, söka på internet där bostäder annonseras ut, försöka hitta tillfälliga lösningar som inneboende, delad bostad och liknande.

Ofta är det lättare att hitta bostad utanför de större kommunerna. I första hand ska man söka bostad där man har störst möjlighet att få. Att man har skulder försvårar givetvis möjligheten att få bostad, men är inget absolut hinder.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen får det stöd och hjälp den behöver. För vissa grupper, till exempel äldre och funktionshindrade, har kommunen ett särskilt ansvar.

Natthärbärgen

För den som saknar en fast bostad har kommunen natthärbärgen. Mer information finns på sidan Boenden vid missbruk och beroende.

Relaterade länkar

Skaffa bostad

Bostad först

Hur gör jag om jag är missnöjd med ett beslut?

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga det.

Överklagandet måste vara skriftligt och lämnas in till Försörjningsstöd senast tre veckor från det att du fick det skriftliga beslutet. Kontakta din handläggare om du vill få hjälp att skriva ditt överklagande.

När överklagandet kommer in tar handläggaren på Försörjningsstöd ställning till om de uppgifter du framför gör att beslutet ska ändras. Det är därför viktigt att du tydligt förklarar vad du vill få ändrat och varför. Bifoga även eventuella handlingar som styrker det du vill få ändrat.

Om handläggaren inte ändrar beslutet så skickas det vidare till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Karlstads information om hur man överklagar.

Vad händer om det blir fel?

Du behöver normalt inte betala tillbaka utbetalt försörjningsstöd. Men i vissa situationer kan du bli återbetalningsskyldig, till exempel då du väntar på ersättning eller lön alternativt är indragen i en arbetskonflikt. Det kan också vara tillfällen där du fått för mycket pengar utbetalt eller om du lämnat felaktiga uppgifter.

Varje gång du lämnar in en ansökan om försörjningsstöd ska du underteckna denna. I samband med detta försäkrar du att uppgifterna du lämnat är riktiga. Om du lämnar felaktiga uppgifter riskerar du att bli återbetalningsskyldig på den felaktigt utbetalade summan men kan även att bli polisanmäld för bidragsbrott.

Om du misstänker att någon felaktigt får försörjningsstöd från kommunen kan du tipsa oss om det via vår e‑tjänst här:

I e-tjänsten får du svara på frågor utifrån ditt tips. Du kan bifoga underlag som styrker uppgifterna, till exempel utdrag från sociala medier eller anställningsavtal. Du väljer själv om du vill lämna in tipset anonymt.

Du kan även ringa oss på telefonnummer 019-21 37 17 eller 019-21 40 94.

Budget- och skuldrådgivning

Du kan vända dig till kommunen för kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: