Kommunal hälso- och sjukvård

Örebro kommun erbjuder hälso- och sjukvård till dig som bor på vård- och omsorgsboende, boende med särskild service eller servicebostad. Även du som bor i eget boende kan ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård.

Kommunen och Region Örebro län har ett nära samarbete och tillsammans ansvarar vi för att du får den hälso- och sjukvård du har behov av.

Kommunens hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering samt hjälpmedel. I den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Inom Region Örebro län finns bland annat läkare, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, kurator och dietist.

Om du blir sjuk vänder du dig i första hand till vårdcentralen eller ringer sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. Vid akuta situationer ringer du 112.

Har jag rätt till kommunal hälso- och sjukvård?

Personal i kommunen eller Region Örebro län bedömer utifrån ditt behov om du kan få kommunal hälso- och sjukvård. Oftast är ett krav för att du ska få kommunal hälso- och sjukvård att du har svårt att själv eller med hjälp ta dig till din vårdcentral.

Om du bor på ett vård- och omsorgsboende eller ett särskilt boende för personer med funktionsnedsättning, har du med automatik rätt till kommunal hälso- och sjukvård. Ta kontakt med enhetschef på boendet vid frågor.

Vad kan jag få hjälp med?

Den kommunala hälso- och sjukvården kan bland annat ge dig stöd, hjälp och rådgivning när det gäller aktiviteter i det dagliga livet, hjälpmedel, träning, rehabilitering, läkemedel, sår och smärtlindring.

Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Arbetsterapeuten utreder och kartlägger din aktivitetsförmåga och ger råd, stöd och rehabilitering med syfte att du ska klara ditt vardagliga liv. Hjälpmedel, aktivitets­träning och anpassningar av hemmiljön och de aktiviteter du vill utföra kan öka dina förutsättningar för ett mer självständigt liv. Det handlar bland annat om att kunna klä sig, förflytta sig och sköta vardagslivets rutiner i och utanför hemmet. Rehabilitering syftar till att förbättra eller bibehålla aktivitets- och funktions­förmågan utifrån ett hälsoproblem, en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Sjuksköterskan utreder och kartlägger ditt behov av omvårdnad. Behovet kan exempelvis vara behandling av hudsjukdom eller sår, råd om mat och måltid, nutritionsbehandling, smärtlindring eller stöd med att hantera sina läkemedel. Sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet som ibland utförs av omvårdnadspersonal. Omvårdnad syftar till att förbättra eller bibehålla hälsa och uppnå bästa möjliga välbefinnande utifrån ett hälsoproblem, en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Rehabilitering och hjälpmedel

För att få en fungerande vardag kan det ibland behövas rehabilitering eller hjälpmedel. Här kan arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster kan ge råd och stöd.

Läs mer om rehabilitering och hjälpmedel.

Hur får jag kontakt med en arbetsterapeut eller sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården?

Kontakt via kontaktformulär på 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden loggar du in med BankID och beskriver ditt ärende i ett kontaktformulär. En sjuksköterska eller arbetsterapeut från kommunen kontaktar dig inom tre arbetsdagar. Observera att akuta ärenden inte ska skickas den här vägen.

Kontakt via telefon

Via kommunens servicecenter når du sjuksköterska/arbetsterapeut via telefon, antingen direkt eller genom att lämna meddelande på telefonsvarare och senare bli uppringd.

Telefon Servicecenter: 019-21 10 00.

Avgifter

Läs om vilken avgift som gäller för kommunal hälso- och sjukvård.

Synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården

Om du har synpunkter och klagomål på den kommunala hälso- och sjukvården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården.

Verksamheten

Du kan vända dig direkt till enhetschefen eller medarbetare i den verksamhet du fått din hälso- och sjukvård inom.

Orebro.se eller Servicecenter

Om du inte vill vända dig direkt till verksamheten kan du lämna dina synpunkter i ett digitalt formulär på sidan Lämna en synpunkt, eller ringa till kommunens Servicecenter på 019-21 10 00.

Patientnämnden

Om det känns svårt att framföra synpunkter eller klagomål direkt till den enhet där du fått vård eller om du upplever att ingen agerar på det du framfört, kan du vända dig till patientnämnden i Region Örebro län, som är opartisk och fristående från vården.

På Region Örebro läns webbplats finns information om hur du kan kontakta patientnämnden.

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

Vårdgivaren ansvarar för att anmäla de händelser som lett till allvarlig vårdskada till IVO, men även du som privatperson kan anmäla en händelse till IVO. Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård, antingen själv eller genom patientnämnden i din region.

På IVO:s webbplats finns information om hur du kan anmäla klagomål på hälso- och sjukvård till IVO.

Vid vårdskada

En vårdskada är en skada som inträffat i hälso- och sjukvården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade gjorts. En vårdskada är en fysisk eller psykisk skada som orsakats av exempelvis en undersökning, vård och behandling, felaktig diagnos samt felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning.

Vårdgivaren ansvarar för att anmäla de händelser som lett till allvarlig vårdskada till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, så som permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller dödsfall.

Patientskadelagen 1996:799 innehåller bestämmelser om rätt till patientskade­ersättning. Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård, det vill säga en vårdskada, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning.

Patientförsäkring

Örebro kommun har en patientförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar Bergslagen. Den omfattar hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Den gäller också för den vård som bedrivs och utförs av en privat utförare utifrån avtal med kommunen. Privat vårdgivare som inte omfattas av kommunens avtal ansvarar själva för att ha en patientförsäkring.

Om du har råkat ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte. I patientskadelagen kan du läsa mer om patientförsäkring. Vid frågor om patientförsäkringen som gäller i Örebro kommun, ta i första hand kontakt med Länsförsäkringar Bergslagen.

Kontaktuppgifter Länsförsäkringar Bergslagen:

Länsförsäkringar Bergslagen
Box 234, Drottninggatan 4
701 44 Örebro, växel 019-19 46 00

Kontaktuppgifter Örebro kommun:

Örebro kommun, Säkerhetsavdelningen
Box 300 10, Tomtagatan 9
701 35 Örebro, växel 019-21 10 00
sakerhet@orebro.se

Läkemedelsförsäkringen

Om du blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till Läkemedelsförsäkringen som utreder och fattar beslut om du kan få ersättning för din skada. Mer information hittar du på www.lff.se eller genom att kontakta Patientförsäkringen via 08-462 37 00 eller info@lff.se.

Ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården

Det är flera funktioner och professioner som gemensamt på olika nivåer ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården; sjukvårdshuvudmannen, vårdgivaren, verksamhetschefen, medicinskt ansvariga och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Verksamhetschef för hälso- och sjukvården

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvård ansvarar för att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Det innebär bland annat ett ansvar för resurser så som bemanning, lokaler och utrustning. Verksamhetschefen ska också leda och utveckla verksamheten samt följa upp och utvärdera verksamhetens resultat kopplat till hälso- och sjukvård och patientsäkerhet.

Verksamhetschef för hälso- och sjukvården nås via Servicecenter, 019-21 10 00.

Medicinskt ansvariga – MAS och MAR

I Örebro kommun finns medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. MAS och MAR är sakkunniga i hälso- och sjukvård och ansvarar för att säkerställa att den hälso- och sjukvård som bedrivs är patientsäker.

MAS och MAR nås via Servicecenter, 019-21 10 00.

Stöd vid minnesproblem och demens

Om du är orolig för ditt eget eller någon annans minnesproblem kan du vända dig till Ängens minnesmottagning.

Ängens minnesmottagning är en öppen mottagning som ligger vid vårdcentralen i Ladugårdsängen. Hit kan du vända dig för en första kontakt om du är orolig för ditt eget eller någon annans minnesproblem.

Läs mer om och se kontaktuppgifter till Ängens minnesmottagning.

Om du eller en närstående nyligen fått en demens- eller MCI-diagnos kan du kontakta Kognitiva stödteamet för stöd.

Kognitiva stödteamet ger stöd till dig som nyligen fått en demens- eller MCI-diagnos och till dig som är anhörig till en person som nyligen fått en diagnos.

Vi kan erbjuda stöd genom:

  • Regelbunden uppföljning, utifrån önskemål, genom telefonkontakt eller hembesök.
  • Vara en kontakt du kan vända dig till med frågor.
  • Vara ett stöd i att lotsa till andra kontakter vid behov.

Kontakta kognitiva stödteamet

Kontakta oss via kognitivastodteamet@orebro.se eller på telefon via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: