Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för er som separerade föräldrar att få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör gemensamma barn.

Samtalen kan exempelvis handla om föräldrarnas kommunikation, barnets boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning. Samtalsledarens roll är att hjälpa föräldrarna att föra ett konstruktivt samtal, genom att strukturera och leda samtalet.

Barnets bästa och barnets behov är i fokus vid samtalen. Hänsyn ska tas till barnets synpunkter och önskemål, utifrån barnets ålder och utveckling. Därför träffar vi gärna ert barn för att göra barnet delaktig.

Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess.

Hur ansöker vi?

Ni ansöker via e-tjänsten ”Ansök om samarbetssamtal”. Det går även bra att ringa familjerättsgruppen via Servicecenter: 019-21 10 00.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Om min medförälder inte vill delta?

Vi kan motivera en förälder som är tveksam och vill veta mer, men samtalen är alltid frivilliga.

Vad händer när vi har ansökt?

Vi kontaktar var och en av er föräldrar inom två veckor, via telefon eller mejl, för att boka tid för ett förberedande enskilt samtal. Därefter erbjuds ni ett gemensamt samtal på socialkontoret eller via videosamtal. Antalet samtal varierar efter familjens behov. Samtalen journalförs inte.

Om vi kommer överens om saker, vad gäller?

Under samtalen kan ni föräldrar göra muntliga eller skriftliga överenskommelser. De följs upp under samtalen och uppföljande samtal erbjuds. Det finns även möjlighet att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge om ni föräldrar är överens om innehållet. Ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden och har samma innebörd som en dom från domstol.

Om vi inte kommer överens, vad händer då?

Domstolen kan besluta i frågorna vårdnad, boende och umgänge för ett barn om föräldrar inte kan enas. För barnet har det stor betydelse om föräldrarna gemensamt kan komma fram till lösningar, i stället för att frågorna ska avgöras i domstol.

Kontakta familjerättsgruppen

Telefon

Familjerättsgruppen nås via Servicecenter, 019‑21 10 00, vardagar kl. 8.30–9.30.

Besöksadress

Ribbingsgatan 1.

Senast uppdaterad:

Publicerad: