God man och förvaltare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar.

Det finns två kriterier som måste uppfyllas för att få god man eller förvaltare:

 • Personen kan inte ta hand om sina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.
 • Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man.

Du kan också ansöka om god man eller förvaltare direkt hos Örebro tingsrätt, vilket även anhöriga kan göra. Du hittar mer information på tingsrättens webbplats.

Läs mer om att ansöka om god man.

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två eller alla tre.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats kan du ladda ner en PDF som handlar om "Vad gör en god man och förvaltare".

Bevaka rätt

Det betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter. En god man:

 • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
 • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi. En god man:

 • hanterar pensioner och bidrag
 • betalar räkningar
 • sköter sparkapital.

Sörja för person

Handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar. En god man:

 • ordnar så att huvudmannen får omvårdnaden hen behöver
 • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt
 • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att huvudmannen vill ha en god man. God man ska samråda med huvudmannen i de frågor hen förstår och måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga.

En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt.

Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

För att ansöka om en god man eller förvaltare krävs att ditt behov av hjälp beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Om du kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt så ska det alternativet väljas först.

Fullmakt

Om du behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller kontakt med myndigheter så kan du skriva en fullmakt till någon som du har förtroende för och litar på. Den personen du gett fullmakten till har då rätt att företräda dig både i kontakten med myndigheter och på banken.

Om du vill att personen ska sköta din ekonomi behöver du fylla i bankens egen fullmaktsblankett. Du måste förstå vad du gör när du skriver en fullmakt annars är den inte giltig.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som du litar på och som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv.

För att skriva en framtidsfullmakt måste du förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska det framgå:

 • Att det är en framtidsfullmakt
 • Vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
 • Fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och Överförmyndaren har inte blanketter eller synpunkter på hur en sådan ska se ut eller vad den ska omfatta.

Vill du läsa mer om framtidsfullmakter och bankärenden för en annan persons räkning hittar du information hos Svenska bankföreningen.

Anhörigbehörighet

Sedan 1 juli 2017 behöver anhöriga inte längre ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som tappat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom. Det innebär att du som anhörig, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker.

Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja. Som nära anhörig räknas här i turordning, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken 1. Make eller sambo 2. Barn 3. Barnbarn 4. Föräldrar 5. Syskon 6. Syskonbarn. Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Överförmyndarnämnden har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten.

Överförmyndarens handläggningstid varierar mycket beroende på hur lång tid det tar att rekrytera en ställföreträdare. Det rör sig om frivilliga uppdrag med ett betydande ideellt inslag. Därför kan det ibland ta lång tid att rekrytera en god man eller en förvaltare till ett uppdrag.

 1. Ansökan
  Det är tingsrätten som beslutar ifall ett godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas eller inte. Det första du ska göra är att skicka in en ansökan dit. Instruktioner finns du hos tingsrätten.
 2. Finns förslag på god man eller förvaltare?
  Om tingsrätten anser att ett godmanskap eller förvaltarskap kan komma att anordnas utifrån det du uppger i ansökan så är det sedan överförmyndarens uppgift att på uppdrag av tingsrätten rekrytera en ställföreträdare om inget eget förslag finns.
 3. Rekrytering
  Finns inget eget förslag kan det ibland ta tid att hitta en ställföreträdare. Om en föreslagen person finns angiven går handläggningstiden fortare eftersom det redan finns en person som är villig att ta sig an uppdraget. Meddela gärna om situationen för dig eller den det gäller hinner förändras under tiden eller om ett förslag på ställföreträdare tillkommer.
 4. Lämplighetsprövning
  Överförmyndaren lämplighetsprövar den tilltänkta ställföreträdaren och kontrollerar belastningsregister, socialregister samt gör en ekonomisk kontroll. Det tar ca 1–2 veckor.
 5. Första möte
  Du får alltid träffa den tilltänkta ställföreträdaren innan för att samtycka till att personen blir din ställföreträdare. Det ska kännas bra för både dig och den tilltänkta ställföreträdaren.
 6. Åtagande
  När det är bestämt vem som ska bli ställföreträdare meddelar ställföreträdaren detta till överförmyndaren. Överförmyndaren skickar då information till tingsrätten om att det finns en person och att lämplighetsprövningen är godkänd.
 7. Beslut
  Tingsrätten beslutar och du får hem information om när godmanskapet eller förvaltarskapet börjar gälla. Det brukar ta några veckor.
Senast uppdaterad:

Publicerad: