Stöd och insatser för personer med funktions­ned­sättning

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär, eller en kombination av båda. Många människor kan dessutom ha flera funktionsnedsättningar. Kommunen ger olika former av stöd och hjälp.

Kommunen ger stöd och hjälp till dig som har:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Ditt stöd behovsprövas

Det finns olika former av stöd och olika former av boende. Alla stöd behovsprövas. Under dokument längst ner på sidan kan du läsa i riktlinjerna som gäller för kommunens personal om beslut och utförande av LSS-insatser. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillsynsmyndighet över kommunens verksamhet och ärenden.

Ansökan

För att ansöka om stöd kan du ringa kommunens Servicecenter och be att få prata med utredningsenheten.

Eller så använder du ansökningsblanketten "Begäran om insats LSS" som omfattar flertalet av de stödinsatser som en person med funktionsnedsättning har möjlighet att få. Blanketten hittar du på självservicesidan.

Tjänsterna och vilken hjälp man har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Det finns särskilda fonder som du kan söka pengar från om du har funktions­nedsättning.

Efter ansökan sker en utredning. Sekretesslagen gäller både i utredningsarbetet och i arbetet med insatserna. Läs om vad sekretesslagen innebär för dig som ansöker. Vi tillämpar barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention, träffar och lyssnar på de barn som berörs utifrån ålder och mognad.

Vid en utredning träffar du en handläggare under cirka en timme. Träffen kan ske på Utredningsenheten LSS/SoL, i din bostad eller på annan plats. Handläggaren kan behöva intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, psykolog.

Handläggaren ställer frågor om vilka svårigheter du har i din vardag, din sociala situation, sysselsättning, familj, försörjning, fritid, med mera.

Intyg och information från träffen sammanställs i en utredning. Därefter sker bedömning och beslut som handläggaren skickar till dig per post.

Överklagande

Om du fått avslag på den hjälp du ansökt om kan du överklaga. Ditt överklagande skickar du till Utredningsenheten LSS/SoL som avgör om beslutet ska ändras eller om överklagandet ska gå vidare till rättslig prövning.

Individuell plan

När hjälp (så kallad insats) beviljats kan du, vårdnadshavare eller företrädare begära en individuell plan. Den är till för att klargöra behov och underlätta samordning och sekretess mellan till exempel kommun och landsting.

Förhandsbesked

Om du som har en funktionsnedsättning vill flytta från en kommun till en annan har du rätt att ansöka om hjälp i den nya kommunen. Detta kallas förhandsbesked och ansökan bör ske i så god tid som möjligt.

Vad kostar det?

Den stöd och service du får kostar inte dig något. Men du betalar själv för t.ex. hyra, mat och fritidsaktiviteter.

Insatser som du kan söka om enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Personlig assistans

Ledsagning

Kontaktperson

Avlösning i hemmet

Korttidsvistelse

Korttidstillsyn/ungdomsfritids

Familjehem

Bostad med särskild service

Daglig verksamhet

Rehabilitering och hjälpmedel

För att få en fungerande vardag kan det ibland behövas hjälpmedel och/eller träning/sjukgymnastik. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ger råd och stöd.

Hälso- och sjukvård

Du som bor i Örebro kommun hemma, i ett boende med särskild service eller i en servicebostad kan få hälso- och sjukvård hemma av hälso- och sjukvårdsenheten. Det gäller även personer som har personlig assistans, har kontakt med daglig verksamhet eller som får stöd via socialpsykiatrin. Läs mer om hälso- och sjukvård.

Egenvård

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut bedömt att du kan utföra själv eller med hjälp av någon annan, till exempel en anhörig såsom maka/make, sambo eller förälder.

Egenvård med hjälp av kommunens personal

Du kan också få hjälp med din egenvård av personal från kommunen om du har en insats enligt LSS eller SoL. Det kan till exempel vara personal på ett korttidsboende som hjälper dig eller en handledare på daglig verksamhet om du har den insatsen.

Om du vill ha hjälp med egenvården gör du så här:

  1. Be den som bedömt egenvården att fylla blanketten som du hittar här. Det är viktigt att du får bedömningen skriftligt.
  2. När du fått den skriftliga bedömningen lämnar du den till enhetschefen på verksamheten där du har din insats. Du kan överlämna den personligen, skicka den via post eller överlämna den via annan personal. Vem som är enhetschef och kontaktuppgifter till verksamheten får du reda på innan insatsen påbörjas. Personalen kommer att hjälpa dig med egenvården utifrån vad ni kommer överens om.

Om villkoren för egenvården förändras

Om du idag har egenvård hemma med hjälp av en anhörig, behöver du få en ny skriftlig bedömning av den som har bestämt att du ska ha egenvård om kommunens personal ska börja hjälpa dig.

Det kan till exempel vara när du är på ett korttidsboende eller på daglig verksamhet. Där får du hjälp av flera olika personal och då är det viktigt att din läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut bedömer att det inte finns några risker med egenvården utifrån den nya situationen.

När personalen fått den nya skriftliga bedömningen kan de hjälpa dig med din egenvård. Läs mer om egenvård.

Kvällsaktiviteter

Kvällsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning anordnas av Aktivitetshuset Kraften.

God man

Om du har svårt att själv bevaka dina rättigheter, sköta din ekonomi och ta hand om dina personliga angelägenheter kan du ansöka om en god man eller förvaltare.

Övrig hjälp

Genom biblioteket finns olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning:

Garantier

Örebro kommun garanterar att:

  • vi snarast och senast inom två veckor från beslut om insats tar första kontakten med dig.
  • du får en fadder som utses i personalgruppen och som ansvarar för att tillsammans med dig planera din insats. Garantin gäller i daglig verksamhet, bostad med särskild service, boendestöd, korttidsvistelse och korttidstillsyn.
  • vi tar fram och följer en särskild plan, dels då du påbörjar insatsen, dels då du avslutar den.
  • vi gör en plan inom två månader från att insatsen påbörjats tillsammans med dig, som handlar om dig och ditt fortsatta deltagande i insatsen (servicegaranti).

Påverkan

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är Kommunstyrelsens samrådsorgan i tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: