På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär, eller en kombination av båda. Många människor kan dessutom ha flera funktionsnedsättningar. Kommunen ger olika former av stöd och hjälp.

Kommunen ger stöd och hjälp till dig som har:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Ditt stöd behovsprövas

Det finns olika former av stöd, olika former av boende, personlig assistans, ledsagning, kontaktfamilj, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn eller daglig verksamhet. Alla stöd behovsprövas. Under dokument längst ner på sidan kan du läsa i riktlinjerna som gäller för kommunens personal om beslut och utförande av LSS-insatser. Socialstyrelsen i respektive län har den direkta tillsynen över kommunens verksamhet och olika ärenden.

Ansökan

För att ansöka om stöd kan du ringa kommunens Servicecenter och be att få prata med utredningsenheten. Eller så använder du ansökningsblanketten "Begäran om insats LSS" som omfattar flertalet av de stödinsatser som en person med funktionsnedsättning har möjlighet att få. Blanketten hittar du på självservicesidan.

Tjänsterna och vilken hjälp man har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) .

Det finns särskilda fonder som du kan söka pengar från om du har funktionsnedsättning.

Utredning

Efter ansökan sker en utredning. Sekretesslagen gäller både i utredningsarbetet och i arbetet med insatserna. Läs om vad sekretesslagen innebär för dig som ansöker. Vi tillämpar barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention, träffar och lyssnar på de barn som berörs utifrån ålder och mognad.

Vid en utredning träffar du en handläggare under cirka en timme. Träffen kan ske på Utredningsenheten LSS/SoL, i din bostad eller på annan plats. Handläggaren kan behöva intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, psykolog.

Handläggaren ställer frågor om vilka svårigheter du har i din vardag, din sociala situation, sysselsättning, familj, försörjning, fritid, med mera.

Intyg och information från träffen sammanställs i en utredning. Därefter sker bedömning och beslut som handläggaren skickar till dig per post.

Överklagande

Om du fått avslag på den hjälp du ansökt om kan du överklaga. Ditt överklagande skickar du till Utredningsenheten LSS/SoL som avgör om beslutet ska ändras eller om överklagandet ska gå vidare till rättslig prövning.

Individuell plan

När hjälp (så kallad insats) beviljats kan du, vårdnadshavare eller företrädare begära en individuell plan. Den är till för att klargöra behov och underlätta samordning och sekretess mellan till exempel kommun och landsting.

Förhandsbesked

Om du som har en funktionsnedsättning vill flytta från en kommun till en annan har du rätt att ansöka om hjälp i den nya kommunen. Detta kallas förhandsbesked och ansökan bör ske i så god tid som möjligt.

Vad kostar det?

Den stöd och service du får kostar inte dig något. Men du betalar själv för t.ex. hyra, mat och fritidsaktiviteter.

Hälso- och sjukvård

Du som bor i Örebro kommun hemma, i ett boende med särskild service eller i en servicebostad kan få hälso- och sjukvård hemma av hälso- och sjukvårdsenheten. Det gäller även personer som har personlig assistans, har kontakt med daglig verksamhet eller som får stöd via socialpsykiatrin. Läs mer om hälso- och sjukvård.

Kvällsaktiviteter

Kvällsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning anordnas av Aktivitetshuset Kraften.

Övrig hjälp

Genom biblioteket finns olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning såsom talböcker, teckenstöd och boken kommer.

Garantier

Örebro kommun garanterar att:

  • vi snarast och senast inom två veckor från beslut om insats tar första kontakten med dig.
  • du får en fadder som utses i personalgruppen och som ansvarar för att tillsammans med dig planera din insats. Garantin gäller i daglig verksamhet, bostad med särskild service, boendestöd, korttidsvistelse och korttidstillsyn.
  • vi tar fram och följer en särskild plan, dels då du påbörjar insatsen, dels då du avslutar den.
  • vi gör en plan inom två månader från att insatsen påbörjats tillsammans med dig, som handlar om dig och ditt fortsatta deltagande i insatsen (servicegaranti).

  Påverkan

  Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är Kommunstyrelsens samrådsorgan i tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

  Senast uppdaterad: 18 september 2017

  Publicerad: 6 juli 2016

  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

  Följ oss:

  Kontakta $sitenamn

  Kontakta Örebro kommun

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

  Besöksadress: Drottninggatan 5

  Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

  Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se