Bidrag till bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du söka ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad.

Du kan få bidrag till anpassningar som är nödvändiga för ditt dagliga liv, som till exempel laga mat, sköta hygien, sova, förflytta dig i bostaden, ta dig in och ut på balkongen eller förflytta dig in och ut ur bostaden. Exempel på anpassningar kan vara att anpassa trösklar, ta bort badkaret och göra en duschplats eller installera en ramp vid entrén.

Ansök om bidrag

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du be Servicecenter om hjälp, 019‑21 10 00.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg som krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Handlingar som du ska bifoga ansökan

 • Intyg av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska visa att de åtgärder som du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat inom de senaste sex månaderna.
 • Vid mer omfattande åtgärder bör ansökan kompletteras med mins två offerter/anbud. Om du inte kan ta in offerter själv kan den som handlägger ditt ärende hjälpa dig med det.
 • För att underlätta handläggningen i ditt ärende är det bra om du bifogar foton på det som ska åtgärdas.

1. Person med funktionsnedsättning

Det är alltid personen med funktionsnedsättning som ansöker och undertecknar ansökan. Personer under 18 år företräds av vårdnadshavare, men står själva som sökande.

2. Kontaktperson

Kontaktperson är obligatoriskt om inte den sökande kan föra sin egen talan i ärendet.

3. Funktionsnedsättning

Här fyller du i vilken eller vilka funktionsnedsättningar och eventuella förflyttningshjälpmedel du har. Beskriv de svårigheter du har i din bostad, som är anledningen till att du ansöker om bostadsanpassningsbidrag.

4. Bostadsanpassningsåtgärder du söker bidrag för

Ange vilka åtgärder du vill söka bidrag för på blanketten eller i en bilaga. Behovet av sökta åtgärder ska styrkas i intyg från en arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller någon annan sakkunnig.

5. Fastighet

Här fyller du i information om den bostad som anpassningen ska utföras i. Fyll alltid i inflyttningsdatum för bostaden som ansökan gäller.

6. Fastighetsägarens eller småhusägares medgivande

För att beslut ska kunna fattas måste du ha samtliga fastighetsägares medgivande för sökta åtgärder. Det gäller både i flerbostadshus och i småhus. Om du bor i en bostadsrätt ska en representant från föreningen skriva under.

7. Är du som fastighetsägare till flerbostadshus intresserad av att överta rätten till bostadsanpassningsbidraget?

Ägare till flerbostadshus har möjlighet att överta rätten till bostads­anpassnings­bidrag för åtgärder som beviljats i anslutning till den sökandes lägenhet, om sökanden och ägaren är överens om det. Övertagandet kan ske av bidrag som avser åtgärder i allmänna utrymmen inomhus och utomhus, såsom trapphus, tvättstugor och entréer.

8. Är du ensam nyttjanderättshavare?

Här ska du ange om du ensam står för kontraktet på din bostad eller om du hyr eller äger bostaden tillsammans med någon annan.

9. Nyttjanderättshavares medgivande

Nyttjanderättshavare är alla som står på kontraktet eller har ett avtal med nyttjanderätt för den bostad som ska anpassas. För att anpassning ska kunna utföras i bostaden måste alla nyttjanderättshavare underteckna medgivandet.

10. Övriga upplysningar

Här kan du lämna övriga upplysningar som du vill informera om i ditt ärende.

11. Behov av tolk?

Här anger du om du har behov av tolk och i så fall på vilket språk.

12. Samtycke/medgivande

Här fyller du i om du vill lämna samtycke till att handläggare för bostads­anpassnings­bidrag får kontakta den sakkunnige som skrivit det bifogade intyget.

13. Underskrift

Ansökan ska alltid undertecknas av sökande eller person med fullmakt att företräda. Vårdnadshavare till barn ska skriva under ansökan, finns det två vårdnadshavare ska båda skriva under.

Handläggning och beslut

En handläggare på kommunen utreder din ansökan utifrån Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Vissa ärenden kräver att handläggaren kommer på hembesök, vid behov tas även foton på det som ska åtgärdas. Utredningen ska mynna ut i ett skriftligt beslut och av beslutet ska framgå vilka åtgärder som bidrag beviljas för. Om din ansökan avslås, helt eller delvis ska du få information om varför samt information om hur du kan överklaga beslutet.

När kan jag få mitt beslut?

Vid mindre åtgärder till exempel tröskel­anpassning, stöd­handtag och spis­vakt är kötiden upp till två månader innan vi påbörjar ditt ärende.

Vid större åtgärder till exempel anpassning av badrum och kök eller att installera en ramp är kötiden upp till tre månader innan vi påbörjar ditt ärende.

Detta under förutsättning att din ansökan är komplett.

Du har rätt att skriftligen begära att Socialförvaltningen, område Vård och omsorg, Bostadsanpassningsbidrag ska avgöra ditt ärende tidigast efter sex månader.

Om du tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga det.

 • Skriv ett brev ställt till förvaltningsrätten.
 • Skriv vilket beslut du vill överklaga, datum när beslutet fattades och ärendenummer eller skicka en kopia av beslutet.
 • Uppge ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
 • Tala om vilken ändring du vill ha.
 • Beskriv varför du tycker kommunens beslut är felaktigt.
 • Skicka med kopior på handlingar som du tycker är viktiga för ditt ärende.
 • Skriv under brevet och förtydliga din namnteckning.
 • Brevet lämnas eller skickas till kommunen som vidarebefordrar det till förvaltningsrätten.
 • Skicka till: Socialförvaltningen, Område vård och omsorg, Bostadsanpassningsbidrag, Box 34670, 70135 Örebro

För att ditt överklagande skall tas upp i Förvaltningsrätten måste kommunen ha fått ditt brev inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Du väljer entreprenör

Om du blivit beviljad bidrag och fått ditt beslut är det ditt ansvar att välja och sluta avtal med en entreprenör för att få anpassningen utförd. Bidraget betalas ut när du redovisat kostnaderna.

Fullmakt

Den som handlägger ditt ärende kan med stöd av en fullmakt från dig agera som beställare i ditt ställe. Det blir ändå du och entreprenören som har ett avtal enligt Konsumenttjänstlagen. Bidraget kan betalas ut direkt till entreprenören.

Byte av bostad

Om du söker bidrag i samband med att du byter bostad gäller särskilda villkor. Det kan då vara svårare att få bidrag. Villkoren skiljer sig åt beroende på om du flyttar till en bostad som någon annan har byggt eller om du flyttar till en bostad som du själv har låtit uppföra.

Vad är reparationsbidrag?

Reparationsbidrag är ett bidrag som kan lämnas för att reparera vissa tekniska anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag till exempel hiss, dörrautomatik eller specialtoalett. Även besiktning och annat underhåll som exempelvis onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen kan vara bidragsberättigande.

Vad är återställningsbidrag?

Återställningsbidrag är ett bidrag som under vissa förutsättningar kan lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder.

Kontakt

Om du behöver hjälp eller har frågor som gäller din ansökan kan du vända dig till en handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Din handläggare når du via Servicecenter 019-21 10 00 eller mejla direkt till bostadsanpassningsbidrag@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: