Vårdnad, boende, umgänge

Att ha vårdnad för ett barn innebär att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden. Vid skilsmässa uppstår ibland frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Kommunens familjerättsgrupp erbjuder hjälp.

Vårdnad av barn

Att vara vårdnadshavare innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. Alla barn under 18 år har en eller två vårdnadshavare.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en förälder ensam har den juridiska vårdnaden om ett barn.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Föräldrar behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet.

Är föräldrarna ogifta är det modern ensam som är vårdnadshavare när barnet föds men i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

Svenska medborgare kan också göra en gemensam anmälan till skattemyndigheten vid senare tillfälle och alla föräldrar kan upprätta avtal om gemensam vårdnad. Detta avtal godkänns av socialnämnden som därefter meddelar skattemyndigheten.

Vad händer vid separation eller skilsmässa?

Alla föräldrar som har gemensam vårdnad om sina barn, både gifta och ogifta, fortsätter att ha vårdnaden gemensamt om barnen efter en separation eller skilsmässa. Tingsrätten kan dock på begäran av någon av föräldrarna i vissa fall upphäva den gemensamma vårdnaden om detta bedöms vara i enlighet med barnens bästa.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation eller skilsmässa ska bo lika mycket hos båda föräldrar utan att föräldrarna har ett delat juridiskt ansvar för barnet. Föräldrarna ska tillsammans komma överens i viktiga frågor som rör barnet.

Informationssamtal

Du behöver ha ett intyg på att du har deltagit i informations­samtal om vårdnad, boende och umgängesfrågor hos familjerätten innan du kan stämma den andre föräldern i tingsrätten.

Familjerätten erbjuder i första hand gemensamt informationssamtal för dig och medförälder. Tag kontakt med familjerätten för mer information och för att boka tid.

Vad gör kommunens familjerättsgrupp?

  • Ger råd och stöd via telefonrådgivning,
  • erbjuder samarbetssamtal,
  • medverkar till avtal om vårdnad, boende och umgänge (avtalen godkänns av socialnämnden och är lika giltiga som domar från domstol),
  • utför utredningar om vårdnad, boende och umgänge (på uppdrag av domstol).
  • Familjerätten i Örebro hjälper även dig som bor i Ljusnarsbergs kommun.

Utgångspunkterna

Barnets bästa är utgångspunkten i allt vårt arbete.

Utgångspunkterna i arbetet är att barn far illa av att bli indragna i konflikter mellan sina föräldrar och att barn har rätt till båda sina föräldrar. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.

Kostnad

Alla tjänster är kostnadsfria.

Kontakta familjerättsgruppen

Telefon

Familjerättsgruppen nås via Servicecenter, 019‑21 10 00, vardagar kl. 8.30–9.30.

Senast uppdaterad:

Publicerad: