Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för service, vård och omsorg i särskilt boende och ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde för bistånd enligt socialtjänstlagen samt bostadsanpassningsbidrag.

Vård- och omsorgsnämnden bildades 12 januari 2023

Samtidigt upphörde Hemvårdsnämnden och Vårdboendenämnden. Protokoll från 2021–2023 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Nämnden ansvarar för och utför service, vård och omsorg i särskilt boende och ordinärt boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionsnedsättning har behov av sådana insatser.

Nämnden ansvar för myndighetsutövning avseende bistånd enligt socialtjänstlagen inom sitt verksamhetsområde samt myndighetsutövning enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Nämnden ansvarar för:

 • matförsörjningsplanering inom sitt verksamhetsområde och att rapportera behov till Teknik- och servicenämnden
 • att genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för färdtjänst och riksfärdtjänst samt andra samhällsbetalda resor förutom det ansvar som åvilar Kommunstyrelsen avseende tillköp av kollektivtrafik.

Nämnden svarar särskilt för uppsökande verksamhet, förebyggande arbete och allmänt inriktade insatser inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden har ansvar för och utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom nämndens samt inom Funktionsstödsnämndens och Socialnämndens verksamhetsområden. Nämnden ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Sammanträdestider

Datum

 • Torsdag 12 januari
 • Torsdag 2 februari
 • Tisdag 28 februari
 • Tisdag 28 mars
 • Torsdag 27 april
 • Torsdag 1 juni
 • Torsdag 31 augusti
 • Torsdag 28 september
 • Torsdag 26 oktober
 • Torsdag 23 november
 • Torsdag 14 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 23 november 2023.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll från 2021–2022 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Ledamöter

Vård- och omsorgsnämnden består av sjutton ledamöter och elva ersättare.

Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: