Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för service, vård och omsorg i särskilt boende och ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde för bistånd enligt socialtjänstlagen samt bostadsanpassningsbidrag.

Nämnden ansvarar för och utför service, vård och omsorg i särskilt boende och ordinärt boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionsnedsättning har behov av sådana insatser.

Nämnden ansvar för myndighetsutövning avseende bistånd enligt socialtjänstlagen inom sitt verksamhetsområde samt myndighetsutövning enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Nämnden ansvarar för:

 • matförsörjningsplanering inom sitt verksamhetsområde och att rapportera behov till Teknik- och servicenämnden
 • att genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för färdtjänst och riksfärdtjänst samt andra samhällsbetalda resor förutom det ansvar som åvilar Kommunstyrelsen avseende tillköp av kollektivtrafik.

Nämnden svarar särskilt för uppsökande verksamhet, förebyggande arbete och allmänt inriktade insatser inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden har ansvar för och utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom nämndens samt inom Funktionsstödsnämndens och Socialnämndens verksamhetsområden. Nämnden ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Sammanträdestider

Datum

 • Torsdag 25 januari
 • Torsdag 15 februari
 • Torsdag 21 mars
 • Torsdag 25 april
 • Torsdag 30 maj
 • Torsdag 29 augusti
 • Torsdag 26 september
 • Torsdag 24 oktober
 • Torsdag 28 november
 • Tisdag 17 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll från 2021–2022 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Ledamöter

Vård- och omsorgsnämnden består av sjutton ledamöter och elva ersättare.

Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: