Gräsklippning och skötsel av gräsytor

Gräsmattor och andra gräsytor är en viktig del av parkerna i Örebro. Örebro kommun strävar efter en hållbar skötsel av gräsytorna inom de ramar som sätts av budgeten.

Örebro kommun har flera mål med gräsytorna:

  • Attraktiva aktivitetsytor: Gräsmattor där man till exempel kan solbada, ha picknick, spela boll eller kubb.
  • Biologisk mångfald: Skapa ängar och andra högvuxna gräsytor och planteringar där många olika växter och djur trivs.
  • Attraktiva parkmiljöer: Parker som upplevs som vackra, intressanta och trivsamma, och som lockar till att vara ute mer och till exempel promenera eller leka.

Skötsel av gräsytor

Utifrån de här målsättningarna har vi några olika skötselklasser för olika typer av gräsytor.

Bruksgräsmatta

Det här är det vi vanligen tänker på som just gräsmatta i våra parker och syftet är att skapa platser för olika sociala aktiviteter. Gräset klipps med gräsklippare under hela säsongen. Hur många gånger och hur ofta klippning sker beror på hur snabbt gräset växer och varierar mellan olika platser och olika år (t.ex. utifrån om det är en torr sommar då gräset växer sämre).

Gräset tillåts bli en knapp decimeter långt innan det är dags att klippa igen. I vissa gräsytor finns olika sorters vårlökar planterade, de här gräsytorna börjar klippas efter midsommar när lökväxterna har blommat färdigt.

Högvuxna gräsytor

På många gräsytor tillåts gräset bli högt. Det handlar till exempel om områden längs gång- och cykelbanor, remsor mellan fastigheter, pulkabackar, bullervallar och andra naturytor som har en mer extensiv användning.

Vanligtvis slås gräset av två gånger per säsong, en gång från slutet av maj fram till midsommar, och ytterligare en gång från slutet av augusti till slutet av september. Vissa ytor slås dock bara en gång, och vissa slås ett par gånger till, det beror på syftet med ytan.

Slåtterängar

Ängarna är högvuxna gräsytor där målsättningen är en rik biologisk mångfald. Ängarna slås oftast en gång om året, i augusti eller september, och det avslagna höet samlas upp och tas bort.

Andra ängsytor och planteringar

Örebro kommun har också anlagt andra typer av blommande ytor i våra parker. De här ytorna har ofta en särskild skötsel. Du kan läsa mer om dem här.

Äng med högt gult gräs som håller på att vissna.

Slåtterängar slås en gång om året på sensommaren.

Nytt avtal för grönyteskötsel

Var fjärde år upphandlar Örebro kommun skötseln för gräsklippning som görs av entreprenörer. Ett nytt avtal gäller för åren 2021-2024. En förändring i det här avtalet är att fler ytor som tidigare klipptes som gräsmatta nu kommer att övergå till att vara högvuxna gräsytor och alltså klippas mer sällan.

Syftet med förändringen är dels att gynna den biologiska mångfalden och dels att minska på kostnaden för gräsklippning.

Biologiska värden i högvuxna gräsytor

Kortklippta gräsmattor är ofta så artfattiga att de har kallats för ”gröna öknar”. Intensiv skötsel gör att växter inte hinner blomma, producera pollen och nektar och inte heller bilda frön. När gräset hålls konstant kort finns det heller inget skydd och det blir inga lämpliga boplatser och livsmiljöer för olika insekter.

Saknas det dessutom buskar och andra naturliga element som stenrösen, gamla stubbar eller stockar som långsamt förmultnar, eller pölar eller så vattensamlingar så minskar förutsättningar för liv ytterligare.

Ungefär hälften av alla hotade arter i Sverige finns i jordbrukslandskapet. Vi har många växter och djur som är anpassade till halvöppna gräsmarker som långt tillbaka i tiden hölls öppna av stora betande djur som till exempel uroxar. I Bondelandskapet fick de här arterna en fristad i våra ängar, naturbetesmarker och åkerholmar.

Sedan mitten av 1800-talet har dock 99 % av våra ängar försvunnit från landskapet, och våra nutida åkrar är stora, odlas med ett fåtal grödor och besprutas ofta med olika bekämpningsmedel. Den biologiska mångfalden i vårt odlade landskap har därmed sjunkit dramatiskt.

I takt med att jordbruket har blivit allt mer industrialiserat har därför den urbana miljön blivit allt viktig för den biologiska mångfalden. Trädgårdar, parker och vägkanter är viktiga i det här sammanhanget.

Att minska på gräsklippning är ett av de enklaste sätten att öka den biologiska mångfalden på. Bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar gynnas allihop av att vegetationen är högre och mer varierad och att gräs och växter hinner blomma och sätta frön. Insekterna blir i sin tur mat till många olika sorters fåglar och andra djur.

Ekonomi i balans

Enligt kommunens hållbarhetsprogram och målområde 6: Hållbara och resurseffektiva Örebro, ska resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Gräsklippning är den största utgiftsposten inom kommunens parkförvaltning och kostar cirka 6,5 miljoner varje år. Ett sätt att minska på dessa utgifter, och samtidigt minska utsläpp från transporter och drivmedel för gräsklippare, är att klippa mindre på de ytor som inte används så mycket för sociala aktiviteter.

Ökade löne- och maskinkostnader, ökad areal parkmark i takt med att Örebro växer, samt årliga effektiviseringskrav gör att minskning av gräsklippning är en viktig förändringsåtgärd utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Parkförvaltningen har som ambition att successivt genomföra förändringar i gräsklippningen mot en mer differentierad skötsel.

Gräsytor som har viktiga sociala funktioner kommer att fortsättas att klippas som gräsmatta, medan mer extensivt använda gräsytor kommer tillåtas få en högre vegetation. De största förändringar sker vart fjärde år i samband med upphandling av skötselavtal.

Vad är fint och när är en yta är välskött?

Skönheten finns som bekant i betraktarens ögon. Här är vi ofta färgade av det som vi uppfattar som ”normalt”. Vi är vana att betrakta kortklippta gräsmattor som välskötta och fina, och att tycka att det som vi kallar ogräs – maskrosor, tistlar och brännässlor är fula och tecken på att en yta inte sköts ordentligt.

Flera av våra vanligaste ogräs är dock jätteviktiga för bin, fjärilar och andra insekter. Maskrosor ger till exempel värdefull pollen och nektar på försommaren och är en av de viktigaste växterna för bin, tistlar och mållor producerar frön som ger fågelmat på hösten, och brännässlor är värdväxt för flera olika fjärilars larver.

En gräsmatta full med maskrosor är därmed himmelriket för bin, och skulle vi rensa bort alla brännässlor skulle vi inte ha några nässelfjärilar eller påfågelsögon. Ökad kunskap om olika arters biologi gör att det blir viktigt för oss att omvärdera vad vi tycker är fint och rätt skötsel. Vissa ytor vill vi ha kortklippta, andra kommer att vara yvigare.

Variation är ett nyckelord för mångfald, och vi måste ge mer plats åt det vilda i våra parker och trädgårdar!

Illustrationer

Vissa gräsytor är aktivitetsytor där gräset hålls kort, medan andra ytor bara klipps en eller ett par gånger per år. Slåtterängar slås en gång om året på sensommaren.

Uppklippt stig genom äng med högt gräs. Avslutas med grön gräsmatta och skogsbryn.
Kvinna med lie på äng med vissnande högt gräs.
Grön kulle med högt gräs och upptrampad stig.
Senast uppdaterad:
Publicerad: