På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kommunens skog

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Vi ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. 

Kommunens skogsinnehav kan delas in i tre kategorier som är ungefär lika stora:

  • rekreationsskog,
  • produktionsskog (inklusive mark som ska bebyggas) samt
  • skog med höga naturvärden (inklusive naturreservat).

Hur skogen kan och bör skötas varierar med naturens förutsättningar och tänkt markanvändning. I kommunens skogsbruksplan är skogen därför indelad i olika skötselzoner som motsvarar ovanstående kategorier. Indelningen kan justeras om förutsättningarna ändras.

Skogsförvaltningen i Örebro kommun följer den övergripande skogspolicy som finns fastslagen i Naturplanen, se sida 11 och 24–26 (pdf, 1.3 MB). I skogspolicyn står det att skogsförvaltningen ska ta till vara skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Sociala värden och naturvärden är viktigare än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Natur- och kulturreservat

Av de 5 500 hektaren skog har kommunen bildat tätortsnära reservat av cirka 1 200 hektar. Här finns information om kommunens natur- och kulturreservat.

För natur- och kulturreservaten finns särskilda beslut- och skötselplaner.

Certifierad skog

Örebro kommuns skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council (FSC)™, en internationell standard som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö. Kommunen tar dock betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver.

Skogsarbete på gång

Här berättar vi om större arbeten som är på gång just nu.

Tänk på det här när du vistas i en skog som kommunen arbetar i:

  • Skogsarbetet kan innebära att du som besökare upplever området som stökigt. Vi hoppas att du kan att ha överseende med detta, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.
  • Vi brukar lämna lite grenar och ris kvar på marken, det är dels för att minska risken för körskador, dels för att öka den biologiska mångfalden.

Vid frågor, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Skogsarbete i Öknaskogen

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Öknaskogen under 2019, se karta.

Under vecka 36 kommer vi att börja gallra i Öknaskogen. Vi startar gallringen vid spårstarten/entrén och fortsätter sedan runt elljusspåret. Därefter kommer vi att gallra i den norra delen av reservatet.

Karta över skogsarbetena i Öknaskogen

Rödmarkeringarna visar var i Öknaskogen som kommunen genomför skogliga åtgärder. Klicka på kartan för att se den i större format.

Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden. Pulkabackarna kommer att öppnas upp och grillplatser kommer att ställas ut.

Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en mindre maskin.

Skogsarbete i Södra Ladugårdsskogen

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Södra Ladugårds­skogen under vintern 2019, se karta.

Karta över skogsarbetena i Södra Ladugårdsskogen

Rödmarkeringarna visar var i Södra Ladugårdsskogen som kommunen genomför skogliga åtgärder. Klicka på kartan för att se den i större format.

Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden.

Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en maskin.

De träd som önskas bort i tomtgränsen kan märkas med band för att eventuellt tas bort om det är möjligt. Kommunen beslutar om detta på plats.

Skogsarbete på Björkön

Ön Björkön ligger i Hjälmaren och skiljer Mellanfjärden från Storhjälmaren. Örebro kommun köpte ön 2015 och har som målsättning att ställa om skogen på ön från produktionsskog till skog med höga biologiska och rekreativa värden.

Karta restaureringsarbete Björkön

Under dom senaste 2 åren har åtgärder gjorts i ensartad ung lövproduktionsskog för att påskynda utvecklingen mot ett mer naturskogsartat förhållande. Det har skapats mer död ved och andelen gran i bestånden har minskats. Det finns också kulturlämningar i skogen som har röjts fram.

EU-flagga Europeiska jordbruksfonden

Kostnaden för att öka natur och kulturmiljövärden på Björkön delfinansieras genom EU-bidrag

Skogsavverkning på grund av granbarkborreangrepp

Efter förra sommarens extrema torka har de redan svaga granarna drabbats av en skadeinsekt som heter granbarkborre. För att förhindra spridning av skadeinsekten tar kommunen nu bort angripna granar. Vi kommer att sätta ut information på plats vid dessa aktuella områden. Se information från Skogsstyrelsen.

Pågående skogsarbeten på grund av granbarkborreangrepp

I dessa områden är det just nu aktuellt med avverkning av skog på grund av granbarkborreangrepp:

Gladarbergsreservatet

Gladarberget ligger söder om samhället Hovsta. Avverkning av granskog kommer att ske i två områden i naturreservatet, se rödmarkeringar i kartan. Arbetet kommer pågå under hösten/vintern 2019/2020.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Rödmarkeringarna visar var i Naturreservatet Gladarberget som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Kränglanreservatet

Kränglan ligger intill bostadsområdet Lillån, på norra sidan av Örebro. Avverkning av granskog kommer att ske i tre områden i naturreservatet, se rödmarkeringar i kartan. Arbetet kommer pågå under hösten/vintern 2019/2020.

Karta över skogsavverkning i Kränglanreservatet

Rödmarkeringarna visar var i Naturreservatet Kränglan som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Slätten

Slätten ligger öster om Lillån intill skjutbanan. Avverkning av granskog kommer att ske i ett område, se markering i kartan. Arbetet kommer pågå under hösten/vintern 2019/2020. Hitta Slätten på vår karta där du kan zooma och navigera.

Karta över Slätten med markering där skogsavverkning kommer att ske.
Myrö
Karta över Slätten med markering där skogsavverkning kommer att ske.
Sörbyskogen

Sörbyskogen – Avverkning av granskog kommer att ske i ett område, se markering i kartan. Hitta Sörbyskogen på vår karta där du kan zooma och navigera.

Karta över Slätten med markering där skogsavverkning kommer att ske.
Varberga

Varberga – Avverkning av granskog kommer att ske i ett område, se markering i kartan. Hitta Varberga på vår karta där du kan zooma och navigera.

Karta över Varberga med markering där skogsavverkning kommer att ske.
Djurkyrkogården

Djurkyrkogården – Avverkning av granskog kommer att ske i ett område, se markering i kartan. Hitta Djurkyrkogården på vår karta där du kan zooma och navigera.

Karta över Djurkyrkogården med markering där skogsavverkning kommer att ske.
Hampetorp

Hampetorp – Avverkning av granskog kommer att ske i ett område, se markering i kartan. Hitta Hampetorp på vår karta där du kan zooma och navigera.

Karta över Slätten med markering där skogsavverkning kommer att ske.
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Publicerad: 17 december 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se