Kommunens skog

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Vi ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. 

Kommunens skogsinnehav kan delas in i tre kategorier som är ungefär lika stora:

  • rekreationsskog,
  • produktionsskog (inklusive mark som ska bebyggas) samt
  • skog med höga naturvärden (inklusive naturreservat).

Hur skogen kan och bör skötas varierar med naturens förutsättningar och tänkt markanvändning. I kommunens skogsbruksplan är skogen därför indelad i olika skötselzoner som motsvarar ovanstående kategorier. Indelningen kan justeras om förutsättningarna ändras.

Skogsförvaltningen i Örebro kommun följer den övergripande skogspolicy som finns fastslagen i Naturplanen, se sida 11 och 24–26 Pdf, 1.3 MB.. I skogspolicyn står det att skogsförvaltningen ska ta till vara skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Sociala värden och naturvärden är viktigare än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Natur- och kulturreservat

Av de 5 500 hektaren skog har kommunen bildat tätortsnära reservat av cirka 1 200 hektar.

Här finns information om kommunens natur- och kulturreservat.

För natur- och kulturreservaten finns särskilda beslut- och skötselplaner.

Certifierad skog

Örebro kommuns skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council (FSC)™, en internationell standard som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö. Kommunen tar dock betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver.

Tänk på det här när du vistas i en skog som kommunen arbetar i

  • Skogsarbetet kan innebära att du upplever området som stökigt. Vi hoppas att du har överseende med detta, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.
  • Vi brukar lämna lite grenar och ris kvar på marken, det är dels för att minska risken för körskador, dels för att öka den biologiska mångfalden.

Vid frågor, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Skogsavverkning på grund av granborreangrepp

Under den extremt torra sommaren 2018 minskade granens förmåga att försvara sig mot skadeinsekten granbarkborre. Det fick till följd att stora mängder gran dödades och populationen av granbarkborre ökade explosionsartat. I Sverige har aldrig tidigare så mycket gran dödats av granbarkborre som nu. För att förhindra spridning av insekten och i vissa fall rädda virkesvärden får vi avverka mycket granskog just nu.

Skogsarbete på gång

Gladarberget ligger söder om Hovsta. Vi kommer att fälla angripna träd för att göra stigarna säkrare. Avverkning av nya angrepp kan komma att ske fortlöpande för att motverka fortsatta angrepp.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Rödmarkeringarna visar var i Naturreservatet Gladarberget som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Föryngringsavverkningar. Cirka 10 hektar. Flera av områdena har pågående omfattande angrepp av granbarkborre. Skogen har tämligen låga naturvärden och värde för friluftslivet och risken är stor för skador av barkborre och storm. Det mesta av granen avverkas, där det finns tall och löv lämnas det mesta.

Karta med markering som visar var avverkning kommer att ske.

Markering visar var föryngringsavverkning kommer att ske.

Omfattande barkborreangrepp har skett inom ett cirka 20 hektar stort område ren granskog. Avverkningen sker av angripna träd.

Karta med markering där skogsavverkning kommer att ske.

Markering visar var som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Gallring. Cirka 40 hektar glesas ur för att främja utvecklingen av kvarstående träd och göra skogen mer öppen, varierad och ströv-vänlig. Löv och tall främjas. En hel del angrepp av granbarkborre varför det är angeläget att ta bort en del gran.

Karta med markering där skogsavverkning kommer att ske vid Hjälmarsberg/Blänkabacken.

Röd markering visar området som ska gallras.

Projektet Hjärstastråket ska utveckla Hjärstaskogen till en attraktiv plats som lockar till besök.

Hjärstaskogen, som ligger mellan bostadsområdena Vivalla och Hjärsta, är ett av Örebros viktigaste gröna stråk och den närmsta naturmiljön för många boende och verksamheter i området.

Projektet har fått två miljoner kronor i bidrag från Boverkets satsning ”Grönare och tryggare städer” och kommunen bidrar med ytterligare två miljoner kronor. Arbetet pågår under 2022 och fram till sommaren 2023.

Nya träd och buskar efter angrepp från granbarkborre

I den norra delen av Hjärstaskogen har ett stort antal granar angripits av granbarkborre och lämnat ett sargat intryck när granarna fällts. Därför kommer det planteras nya träd och buskar i de områden där många granar tagits ner.

Biologisk mångfald

Vårlökar och blommande buskar kommer planteras i den södra brynkanten mot Hjärsta. Området har stor potential att bli en rikblommande miljö, som är viktig för fåglar och pollinerande insekter. I mitten av Hjärstaskogen finns en liten vattenmiljö som kan bli en vacker målpunkt och groddamm som bidrar till ekosystemtjänster.

Tillgängliga gångstigar

De befintliga gångstigarna i skogen kommer förbättras och kompletteras med ett par mindre sträckor för att göra det enklare för fler att ta sig fram. För att öka möjligheten att orientera sig i området kommer det sättas upp orienteringsskyltar och vägvisningsskyltar.

Lek i naturen

Möjligheten till lek i skogen kommer förbättras genom till exempel djurskulpturer i trä, intressanta naturmaterial som sandhögar, grova stockar och stenar eller kojbyggarmaterial. Exakt vad det blir bestäms i dialog med barn och verksamheter.

En grillplats, som innan granbarkborreangreppen låg inne bland ståtliga granar, kommer vidareutvecklas till en utflyktsplats.

Föryngringsavverkning (rödbruna områden). Cirka 11 hektar. Ett par områden som bedömts kunna bli utsatta för skador av barkborre och vind. Huvuddelen av granen avverkas, ett stort antal träd av löv och tall lämnas kvar i den mån de förekommer.

Gallring (gröna områden). Cirka 15 hektar som glesas ur för att främja utvecklingen av kvarstående träd och göra skogen mer öppen, varierad och ströv-vänlig. Löv och tall främjas.

Karta med markeringar där skogsavverkning kommer att ske vid Storstenshöjden.

Rödbrun markering visar områden för föryngringsavverkning. Grön markering visar områden för gallring.

90-årig grandominerad skog med betydande granbarkborreangrepp. En större mängd lövträd och tall lämnas samt en bred zon mot åkermarken. Området gränsar mot sumpskog som värnas. I kartan är området inringat med röd linje.

Karta över skogsavverkning i södra Atle

Rödmarkeringarna visar var i södra Atle som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Föryngringsavverkning (rödbruna områden). Cirka 2 hektar. Barkborreangripen grandominerad skog. Det mesta av löv och tall lämnas.

Gallringar (gröna områden). Cirka 35 hektar. Till stor del talldominerad medelålders skog. Glesas ur för att främja utvecklingen av kvarstående träd och göra skogen mer öppen, varierad och ströv-vänlig. Löv och tall främjas.

Karta med markeringar som visar var avverkning och gallring ska ske.

Rödbrun markering visar områden för föryngringsavverkning. Grön markering visar områden för gallring.

Föryngringsavverkning. Cirka 5 hektar. Skog skadad av vind och granbarkborre. Gran avverkas, ett stort antal träd av löv och tall lämnas kvar.

Karta över föryngringsavverkning vid Väst Mogetorp.

Rödmarkering visar plats för föryngringsavverkning vid Väst Mogetorp.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se