På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kommunens skog

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Vi ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. 

Kommunens skogsinnehav kan delas in i tre kategorier som är ungefär lika stora:

  • rekreationsskog,
  • produktionsskog (inklusive mark som ska bebyggas) samt
  • skog med höga naturvärden (inklusive naturreservat).

Hur skogen kan och bör skötas varierar med naturens förutsättningar och tänkt markanvändning. I kommunens skogsbruksplan är skogen därför indelad i olika skötselzoner som motsvarar ovanstående kategorier. Indelningen kan justeras om förutsättningarna ändras.

Skogsförvaltningen i Örebro kommun följer den övergripande skogspolicy som finns fastslagen i Naturplanen, se sida 11 och 24–26 (pdf, 1.3 MB). I skogspolicyn står det att skogsförvaltningen ska ta till vara skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Sociala värden och naturvärden är viktigare än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Natur- och kulturreservat

Av de 5 500 hektaren skog har kommunen bildat tätortsnära reservat av cirka 1 200 hektar. Här finns information om kommunens natur- och kulturreservat.

För natur- och kulturreservaten finns särskilda beslut- och skötselplaner.

Certifierad skog

Örebro kommuns skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council (FSC), en internationell standard som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö. Kommunen tar dock betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver.

Skogsarbete på gång

Här berättar vi om större arbeten som är på gång just nu.

Tänk på det här när du vistas i en skog som kommunen arbetar i:

  • Skogsarbetet kan innebära att du som besökare upplever området som stökigt. Vi hoppas att du kan att ha överseende med detta, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.
  • Vi brukar lämna lite grenar och ris kvar på marken, det är dels för att minska risken för körskador, dels för att öka den biologiska mångfalden.

Vid frågor, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Granbarkborreangrepp i Örebro kommun

Efter förra sommarens extrema torka har de redan svaga granarna drabbats av en skadeinsekt som heter granbarkborre. För att förhindra spridning av skadeinsekten tar kommunen nu bort angripna granar. Vi kommer att sätta ut information på plats vid dessa aktuella områden. Se information från Skogsstyrelsen

Berörda områden

I dessa områden är det just nu aktuellt med avverkning av skog på grund av granbarkborreangrepp:

Skogsarbete i Öknaskogen

Karta över skogsarbetena i Öknaskogen

Rödmarkeringarna visar var i Öknaskogen som kommunen genomför skogliga åtgärder. Klicka på kartan för att se den i större format.

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Öknaskogen under 2019, se karta. Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden. Pulkabackarna kommer att öppnas upp och grillplatser kommer att ställas ut.

Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en mindre maskin.

Skogsarbete i Södra Ladugårdsskogen

Karta över skogsarbetena i Södra Ladugårdsskogen

Rödmarkeringarna visar var i Södra Ladugårdsskogen som kommunen genomför skogliga åtgärder. Klicka på kartan för att se den i större format.

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Södra Ladugårds­skogen under vintern 2019, se karta. Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden.

Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en maskin.

De träd som önskas bort i tomtgränsen kan märkas med band för att eventuellt tas bort om det är möjligt. Kommunen beslutar om detta på plats.

Restaureringsarbeten på Björkön

Karta restaureringsarbete Björkön

Ön Björkön ligger i Hjälmaren och skiljer Mellanfjärden från Storhjälmaren. Örebro kommun förvärvade ön 2015 och har som målsättning att ställa om skogsbestånden på ön från produktionsskog till skogar med både höga biologiska och rekreativa värden.

Under dom senaste 2 åren har åtgärder gjorts i ensartad ung lövproduktionsskog för att påskynda utvecklingen mot ett mer naturskogsartat förhållande. Det har skapats mer död ved och andelen gran i bestånden har minskats. Det finns också kulturlämningar i skogen som har röjts fram.

EU-flagga Europeiska jordbruksfonden

Kostnaden för att öka natur och kulturmiljövärden på Björkön delfinansieras genom EU-bidrag

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019

Publicerad: 17 december 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se