VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kommunens skog

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Vi ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. 

Kommunens skogsinnehav kan delas in i tre kategorier som är ungefär lika stora:

  • rekreationsskog,
  • produktionsskog (inklusive mark som ska bebyggas) samt
  • skog med höga naturvärden (inklusive naturreservat).

Hur skogen kan och bör skötas varierar med naturens förutsättningar och tänkt markanvändning. I kommunens skogsbruksplan är skogen därför indelad i olika skötselzoner som motsvarar ovanstående kategorier. Indelningen kan justeras om förutsättningarna ändras.

Skogsförvaltningen i Örebro kommun följer den övergripande skogspolicy som finns fastslagen i Naturplanen, se sida 11 och 24–26 (pdf, 1.3 MB). I skogspolicyn står det att skogsförvaltningen ska ta till vara skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Sociala värden och naturvärden är viktigare än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Natur- och kulturreservat

Av de 5 500 hektaren skog har kommunen bildat tätortsnära reservat av cirka 1 200 hektar. Här finns information om kommunens natur- och kulturreservat.

För natur- och kulturreservaten finns särskilda beslut- och skötselplaner.

Certifierad skog

Örebro kommuns skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council (FSC)™, en internationell standard som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö. Kommunen tar dock betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver.

Skogsarbete på gång

Här berättar vi om större arbeten som är på gång just nu.

Tänk på det här när du vistas i en skog som kommunen arbetar i

  • Skogsarbetet kan innebära att du som besökare upplever området som stökigt. Vi hoppas att du kan att ha överseende med detta, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.
  • Vi brukar lämna lite grenar och ris kvar på marken, det är dels för att minska risken för körskador, dels för att öka den biologiska mångfalden.

Vid frågor, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Kränglan naturreservat

Vi kommer att rusta upp anslutningsstigar till elljusspåret i reservatet Kränglan under sommaren 2020. Du kan se sträckorna numrerade 1–3 på kartan.

Karta över stigar Kränglan naturreservat.

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Blänkabackens naturreservat

Vi kommer att rusta upp två delar av stigen i reservatet som du kan se markerade på kartan. Arbetet kommer att pågå under sommaren 2020.

Blänkarbackens naturreservat.

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Öknaskogen under 2019, se karta.

Under vecka 36 kommer vi att börja gallra i Öknaskogen. Vi startar gallringen vid spårstarten/entrén och fortsätter sedan runt elljusspåret. Därefter kommer vi att gallra i den norra delen av reservatet.

Karta över skogsarbetena i Öknaskogen

Rödmarkeringarna visar var i Öknaskogen som kommunen genomför skogliga åtgärder. Klicka på kartan för att se den i större format.

Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden. Pulkabackarna kommer att öppnas upp och grillplatser kommer att ställas ut.

Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en mindre maskin.

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Södra Ladugårds­skogen under juni 2020, se karta. (Försenat ca 1 år)

Karta över skogsarbetena i Södra Ladugårdsskogen

Rödmarkeringarna visar var i Södra Ladugårdsskogen som kommunen genomför skogliga åtgärder. Klicka på kartan för att se den i större format.

Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden.

Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en maskin.

De träd som önskas bort i tomtgränsen kan märkas med band för att eventuellt tas bort om det är möjligt. Kommunen beslutar om detta på plats.

Ön Björkön ligger i Hjälmaren och skiljer Mellanfjärden från Storhjälmaren. Örebro kommun köpte ön 2015 och har som målsättning att ställa om skogen på ön från produktionsskog till skog med höga biologiska och rekreativa värden.

Karta restaureringsarbete Björkön

Under dom senaste 2 åren har åtgärder gjorts i ensartad ung lövproduktionsskog för att påskynda utvecklingen mot ett mer naturskogsartat förhållande. Det har skapats mer död ved och andelen gran i bestånden har minskats. Det finns också kulturlämningar i skogen som har röjts fram.

EU-flagga Europeiska jordbruksfonden

Kostnaden för att öka natur och kulturmiljövärden på Björkön delfinansieras genom EU-bidrag

Vi kommer att gallra runt koloniområdet för att få in mer ljus och säkra kanten från nedfallande träd. Arbetet kommer att utföras under sommaren 2020.

Karta med markering för avverkning av skog

Avverkning i Vinteråsen - nya fjärilsängar

Skogen kommer att avverkas och omvandlas till blomstrande fjärilsängar. Innan skogen planterades fanns här ett öppet odlingslandskap med slåtterängar och stenmurar. Örebro kommun vill återskapa detta kulturlandskap med sina höga naturvärden.

Arbetet startar efter sommaren 2020.

Latorp

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Skogliga jobb som kommer att ske nu under sensommaren/hösten på dessa områden.

Områden som ska avverkas

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Skogsavverkning på grund av granbarkborreangrepp

Efter förr förra sommarens extrema torka har de redan svaga granarna drabbats av en skadeinsekt som heter granbarkborre. För att förhindra spridning av skadeinsekten tar kommunen nu bort angripna granar. Vi kommer att sätta ut information på plats vid dessa aktuella områden. Se information från Skogsstyrelsen.

Pågående skogsarbeten på grund av granbarkborreangrepp

I dessa områden är det just nu aktuellt med avverkning av skog på grund av granbarkborreangrepp:

Gladarberget ligger söder om Hovsta. Avverkning av granskog med granbarkborre kommer att ske i två områden i naturreservatet, se rödmarkeringar i kartan. Vi kommer även att ta bort döda träd utmed spåret. Arbetet var tänkt starta i juni 2020, men på grund av brandrisk skjuts arbetet fram.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Rödmarkeringarna visar var i Naturreservatet Gladarberget som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Avverkning av granskog kommer att ske i ett område, se markering i kartan. Arbetet kommer pågå under hela året med start våren 2020.

Karta över Slätten med markering där skogsavverkning kommer att ske.

Markering visar var som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Kommunen har stora problem med en skadeinsekt som heter Granbarkborren. Insekten skadar och dödar granar. För att försöka hindra spridningen och säkra området så tar vi bort granarna, både de som är dåliga och de som ligger i riskzonen. Samtidigt passar vi på att gallra skogen för att få fram ädellöv och hassel och röja fram de fina kulturlämningarna som finns i området. Vi börjar med att röja bort slyet, därefter kommer en skördare som avverkar och sist en skotare som kör ut virke och det mesta av riset. Arbetet utförs under hösten 2020.

Hampetorp

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Skogsjobb under hösten 2020 på grund av granbarkborre. All gran kommer att tas bort och vi hoppas senare få upp lövskog.

Nyttorp

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Denna skog kommer att tas bort under hösten pga av granbarkborren och stormskador. Vi hoppas på en blandskog med mycket löv i framöver.

Byggmästartorp

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Delar av skogen är drabbad av granbarkborren. Under hösten 2020 tar vi bort granen för att förhindra spridning av skadeinsekten. Vi kommer även säkra vägen så att inte de döda träden faller ner över den.

Pilängen.

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se