VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kommunens skog

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Vi ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. 

Kommunens skogsinnehav kan delas in i tre kategorier som är ungefär lika stora:

  • rekreationsskog,
  • produktionsskog (inklusive mark som ska bebyggas) samt
  • skog med höga naturvärden (inklusive naturreservat).

Hur skogen kan och bör skötas varierar med naturens förutsättningar och tänkt markanvändning. I kommunens skogsbruksplan är skogen därför indelad i olika skötselzoner som motsvarar ovanstående kategorier. Indelningen kan justeras om förutsättningarna ändras.

Skogsförvaltningen i Örebro kommun följer den övergripande skogspolicy som finns fastslagen i Naturplanen, se sida 11 och 24–26 (pdf, 1.3 MB). I skogspolicyn står det att skogsförvaltningen ska ta till vara skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Sociala värden och naturvärden är viktigare än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Natur- och kulturreservat

Av de 5 500 hektaren skog har kommunen bildat tätortsnära reservat av cirka 1 200 hektar. Här finns information om kommunens natur- och kulturreservat.

För natur- och kulturreservaten finns särskilda beslut- och skötselplaner.

Certifierad skog

Örebro kommuns skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council (FSC)™, en internationell standard som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö. Kommunen tar dock betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver.

Skogsarbete på gång

Här berättar vi om större arbeten som är på gång just nu.

Tänk på det här när du vistas i en skog som kommunen arbetar i:

  • Skogsarbetet kan innebära att du som besökare upplever området som stökigt. Vi hoppas att du kan att ha överseende med detta, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.
  • Vi brukar lämna lite grenar och ris kvar på marken, det är dels för att minska risken för körskador, dels för att öka den biologiska mångfalden.

Vid frågor, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Upprustning av stigar i naturreservat

Kränglan naturreservat

Vi kommer att rusta upp anslutningsstigar till elljusspåret i reservatet Kränglan under sommaren 2020. Du kan se sträckorna numrerade 1–3 på kartan.

Karta över stigar Kränglan naturreservat.

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Blänkabackens naturreservat

Vi kommer att rusta upp två delar av stigen i reservatet som du kan se markerade på kartan. Arbetet kommer att pågå under sommaren 2020.

Blänkarbackens naturreservat.

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Skogsarbete i Öknaskogen

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Öknaskogen under 2019, se karta.

Under vecka 36 kommer vi att börja gallra i Öknaskogen. Vi startar gallringen vid spårstarten/entrén och fortsätter sedan runt elljusspåret. Därefter kommer vi att gallra i den norra delen av reservatet.

Karta över skogsarbetena i Öknaskogen

Rödmarkeringarna visar var i Öknaskogen som kommunen genomför skogliga åtgärder. Klicka på kartan för att se den i större format.

Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden. Pulkabackarna kommer att öppnas upp och grillplatser kommer att ställas ut.

Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en mindre maskin.

Skogsarbete i Södra Ladugårdsskogen

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Södra Ladugårds­skogen under juni 2020, se karta. (Försenat ca 1 år)

Karta över skogsarbetena i Södra Ladugårdsskogen

Rödmarkeringarna visar var i Södra Ladugårdsskogen som kommunen genomför skogliga åtgärder. Klicka på kartan för att se den i större format.

Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden.

Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en maskin.

De träd som önskas bort i tomtgränsen kan märkas med band för att eventuellt tas bort om det är möjligt. Kommunen beslutar om detta på plats.

Skogsarbete på Björkön

Ön Björkön ligger i Hjälmaren och skiljer Mellanfjärden från Storhjälmaren. Örebro kommun köpte ön 2015 och har som målsättning att ställa om skogen på ön från produktionsskog till skog med höga biologiska och rekreativa värden.

Karta restaureringsarbete Björkön

Under dom senaste 2 åren har åtgärder gjorts i ensartad ung lövproduktionsskog för att påskynda utvecklingen mot ett mer naturskogsartat förhållande. Det har skapats mer död ved och andelen gran i bestånden har minskats. Det finns också kulturlämningar i skogen som har röjts fram.

EU-flagga Europeiska jordbruksfonden

Kostnaden för att öka natur och kulturmiljövärden på Björkön delfinansieras genom EU-bidrag

Skogsarbete runt koloniområde Adolfsberg

Vi kommer att gallra runt koloniområdet för att få in mer ljus och säkra kanten från nedfallande träd. Arbetet kommer att utföras under sommaren 2020.

Karta med markering för avverkning av skog

Skogsavverkning på grund av granbarkborreangrepp

Efter förr förra sommarens extrema torka har de redan svaga granarna drabbats av en skadeinsekt som heter granbarkborre. För att förhindra spridning av skadeinsekten tar kommunen nu bort angripna granar. Vi kommer att sätta ut information på plats vid dessa aktuella områden. Se information från Skogsstyrelsen.

Pågående skogsarbeten på grund av granbarkborreangrepp

I dessa områden är det just nu aktuellt med avverkning av skog på grund av granbarkborreangrepp:

Skottvägen

Den skadade skogen kommer att huggas ner under 2020 så fort vädret tillåter. Vi gör detta för att förhindra spridningen av skadeinsekten granbarkborre.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Atleverket

Den skadade skogen kommer att huggas ner under 2020 så fort vädret tillåter. Vi gör detta för att förhindra spridningen av skadeinsekten granbarkborre.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Garphyttan

Den skadade skogen kommer att huggas ner under 2020 så fort vädret tillåter. Vi gör detta för att förhindra spridningen av skadeinsekten granbarkborre.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Brickebacken

Hårdare gallring kommer att ske i omdådet vecka 24, 2020. Vi gör detta för att förhindra spridning av granbarkborren.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Gladarbergsreservatet

Gladarberget ligger söder om Hovsta. Avverkning av granskog med granbarkborre kommer att ske i två områden i naturreservatet, se rödmarkeringar i kartan. Vi kommer även att ta bort döda träd utmed spåret. Arbetet var tänkt starta i juni 2020, men på grund av brandrisk skjuts arbetet fram.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Rödmarkeringarna visar var i Naturreservatet Gladarberget som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Djurkyrkogården

Avverkning av granskog kommer att ske i ett område, se markering i kartan. Arbetet kommer pågå under hela året med start våren 2020.

Karta över Djurkyrkogården med markering där skogsavverkning kommer att ske.

Markering visar var som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Hampetorp

Avverkning av granskog kommer att ske i ett område, se markering i kartan. Arbetet kommer pågå under hela året med start våren 2020.

Karta över Slätten med markering där skogsavverkning kommer att ske.

Markering visar var som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Skottvägen

Avverkning av granskog kommer att ske i ett område, se markering i kartan. Arbetet kommer pågå under hela året med start våren 2020.

Karta över skogsavverkning nära Skottvägen.

Markering visar var som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020

Publicerad: 17 december 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se