Kommunens skog

Örebro kommun äger ca 5 340 hektar produktiv skogsmark. Av dessa är ca
1 330 hektar inom naturreservat.

Skogsförvaltningen i Örebro kommun följer den övergripande skogspolicy som finns fastslagen i Naturplanen, se sida 11 och 24–26 Pdf, 1.3 MB.. Där står att skogsförvaltningen ska ta tillvara på skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Sociala värden och naturvärden är viktigare än virkesproduktion och ekonomisk avkastning. Skogens roll nämns också i styrdokument som Översiktsplanen, Grönstrategin och Program för hållbar utveckling.

Målet med förvaltningen för mer än hälften av skogen är att stärka eller bevara naturvärden och/eller värdet för rekreation.

Skogarnas medelålder är knappt 70 år. 35 procent är över 80 år. 9 procent är under 20 år. De består till ca 39 procent av tall, 20 procent gran och 41 procent lövträd. Skogen innehåller ca 3 miljoner ton CO2e och binder in drygt 10 000 ton CO2e per år.

Här finns information om kommunens natur- och kulturreservat.

För natur- och kulturreservaten finns särskilda beslut- och skötselplaner.

Certifierad skog

Örebro kommuns skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council® (FSC®), en internationell standard som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö. Kommunen tar dock betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver.

Örebro kommuns certifikat är utfärdat av organisationen Skogscertifiering Prosilva AB (licenskod: FSC-C105738). Eventuella synpunkter på hur Örebro kommun följer certifieringsstandarden lämnas med fördel till dem. Kontaktuppgifter: info@skogscertifiering.se.

Tänk på det här när du vistas i en skog som kommunen arbetar i

  • Skogsarbetet kan innebära att du upplever området som stökigt. Vi hoppas att du har överseende med detta, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.

Vid frågor, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Granbarkborre

Sedan den torra sommaren 2018 har skadeinsekten granbarkborre dödat mycket gran i Örebro kommuns skogar. Betydande avverkningar har skett för att hindra spridning av insekten, göra skogarna säkrare att vistas i samt för att rädda ekonomiska värden.

Död gran är dock viktig för den biologiska mångfalden så på platser där det av sociala och ekonomiska skäl inte är försvarbart att forsla ut döda granar lämnas de kvar i skogen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: