Kommunens skog

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Vi ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. 

Kommunens skogsinnehav kan delas in i tre kategorier som är ungefär lika stora:

  • rekreationsskog,
  • produktionsskog (inklusive mark som ska bebyggas) samt
  • skog med höga naturvärden (inklusive naturreservat).

Hur skogen kan och bör skötas varierar med naturens förutsättningar och tänkt markanvändning. I kommunens skogsbruksplan är skogen därför indelad i olika skötselzoner som motsvarar ovanstående kategorier. Indelningen kan justeras om förutsättningarna ändras.

Skogsförvaltningen i Örebro kommun följer den övergripande skogspolicy som finns fastslagen i Naturplanen, se sida 11 och 24–26 Pdf, 1.3 MB.. I skogspolicyn står det att skogsförvaltningen ska ta till vara skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Sociala värden och naturvärden är viktigare än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Natur- och kulturreservat

Av de 5 500 hektaren skog har kommunen bildat tätortsnära reservat av cirka 1 300 hektar.

Här finns information om kommunens natur- och kulturreservat.

För natur- och kulturreservaten finns särskilda beslut- och skötselplaner.

Certifierad skog

Örebro kommuns skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council® (FSC®), en internationell standard som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö. Kommunen tar dock betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver.

Örebro kommuns certifikat är utfärdat av organisationen Skogscertifiering Prosilva AB (licenskod: FSC-C105738). Eventuella synpunkter på hur Örebro kommun följer certifieringsstandarden lämnas med fördel till dem. Kontaktuppgifter: info@skogscertifiering.se.

Tänk på det här när du vistas i en skog som kommunen arbetar i

  • Skogsarbetet kan innebära att du upplever området som stökigt. Vi hoppas att du har överseende med detta, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.

Vid frågor, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Granbarkborre

Sedan den torra sommaren 2018 har skadeinsekten granbarkborre dödat mycket gran i Örebro kommuns skogar. Betydande avverkningar har skett för att hindra spridning av insekten, göra skogarna säkrare att vistas i samt för att rädda ekonomiska värden.

Död gran är dock viktig för den biologiska mångfalden så på platser där det av sociala och ekonomiska skäl inte är försvarbart att forsla ut döda granar lämnas de kvar i skogen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: