Stadsträd

I Örebro stad finns tiotusentals park­- och gatuträd. Dessutom finns det många träd på de kommunala bolagens marker: på förskole­-­ och skolgårdar samt runt kommunala bostadshus och andra fastigheter. Grönska gör stadsmiljöer mer attraktiva och särskilt träd är viktiga för hur vi upplever gator, torg och parker i staden.

Bild på byggnader i Örebro city tillsammans med träd

Foto: Roine Magnusson/Scandinav Bildbyrå

Trädens viktiga funktioner

Träd är viktiga på många sätt. De bidrar till en vacker miljö och utgör livsmiljö för ett stort antal arter, till exempel många fåglar. Träden är också nyttiga för oss människor och bidrar med massor av naturnyttor eller så kallade ekosystemtjänster. Träd bidrar till en bättre och bestående stadsmiljö genom olika ekosystemtjänster.

Genom att ta hänsyn till dessa i stadsplaneringen kan vi skapa samhällsekonomiska vinster.

Bild på ett träd med text kring trädens olika nyttor.

Foto: Länsstyrelsen i Örebro län, rapport 2019:12, illustration: Lotta Ström

Estetiska värden

Träd ger stadsrummet karaktär och bidrar ofta med stora skönhetsvärden. Lövträdens årstidsskiftningar skapar variation i stadsmiljön.

Bättre lokalklimat

Träd renar luften från stoft och andra föroreningar. De verkar även som naturliga luftfuktare och reglerar temperaturen genom att ge skugga på dagen och minska värmeutstrålningen om natten.

Påverkar folkhälsa

Gröna miljöer har positiva effekter för både fysisk och psykisk hälsa. Vistelse i gröna miljöer minskar stressrelaterade symptom och stimulerar till fysisk aktivitet. I barns lekmiljöer är trädskugga en viktig hälsoaspekt för att undvika överexponering av skadlig UV-strålning.

Biologisk mångfald

Träd utgör ofta livsmiljö för många olika arter, där framför allt småfåglar och sångfåglar är uppskattade inslag i stadsmiljön. Särskilt äldre träd kan hysa en stor mångfald av arter.

Kulturhistoriska värden

Äldre träd utgör ett levande kulturarv och många människor har också känslomässiga band till de stora och gamla träden.

Skärmar av störningar

Träden har en vinddämpande effekt och bidrar till att skärma av störande element som till exempel vägtrafik.

Ökar fastighetsvärden

Undersökningar har bland annat visat att bostäder som ligger nära attraktiva parker har högre försäljningspriser.

Minskar energikostnader

Träd med en bra placering vid byggnader bidrar med skugga och skyddar mot vindavkylning, vilket kan innebära minskade kostnader för uppvärmning och kylning.

Vi arbetar löpande med att

  • ta tillvara och utveckla stadsträdens sociala, ekologiska och
    ekonomiska värden
  • utveckla gröna stadsrum
  • säkerställa trädens överlevnad och välmående.

Kommunens träd ska värnas och i alla sammanhang där stadsträd berörs ska trädens många värden beaktas. Alternativ till avverkning ska alltid övervägas. I Örebro kommun ska träd användas medvetet för att skapa intressanta och trivsamma stadsrum.

Trädbeståndet ska utvecklas för att bidra till ett bättre lokalklimat och till attraktiva gatu-, torg-, park-, och bostadsmiljöer. Antalet gator med trädplanteringar ska öka. Nya träd ska ges tillräckligt utrymme och andra förutsättningar för att få önskad tillväxt och utveckling.

Plantering och skötsel av stadsträd ska ske utifrån de riktlinjer som gäller för trädvården i Örebro kommun.

Läs mer om hur Örebro kommun arbetar kring detta i vår policy för stadsträd.

Rapportera träd i verktyget Stadsträd

För att bättre kunna ta hand om stadens träd har Örebro kommun verktyget Stadsträd, ett verktyg som är tillgängligt för alla. Vem som helst kan se information om stadens träd.

Alla kan också registrera sig som gratis användare. Som användare kan man bland annat lägga till nya träd, radera träd som inte längre finns och lägga till och ändra information om träd som exempelvis art och grovlek samt lägga till bilder på trädet, bild. Allt du behöver är en smartphone.

Senast uppdaterad:

Publicerad: