Rostaparkerna

Västra Rostaparken och Harald Aronssons park är stadsdelsparker i Rosta. Här är lek viktigt, liksom fysisk aktivitet och att människor kan träffas och ha trevligt tillsammans.

Harald Aronssons park

Harald Aronssons park

Harald Aronssons park är den östra parken i stadsdelen Rosta, som byggdes mellan åren 1947–52. Idag finns det lekparker, bollplaner, grönområden och en plaskdamm i parken.

Utveckling av lekmiljöer

Under hösten 2019 kommer vi påbörja en utveckling av lekmiljöerna i Harald Aronssons park. Lekmiljöerna kommer att utvecklas i samma anda som när Rosta byggdes, med fokus på lek, rörelse och gemenskap. Belysningen i parken kommer också att utökas under 2019/2020. Parken kommer inte att stängas under ombyggnationen, men det kommer att finnas byggtrafik i vissa delar av området.

Harald Aronssons park har ett stort kulturhistoriskt värde. Inför utvecklingen av lekmiljöerna gjordes en kulturhistorisk inventering och värdering av de gröna värdena i parkmiljön. Rapporten var ett viktigt underlag för uppdraget att ta fram utvecklingsförslag för de tre aktuella lekytorna. Arbetet med att utveckla lekmiljöerna i Harald Aronssons park är även en del av Grönstrategin och ett större arbete där Örebro kommun satsar på lekmiljöer på barns villkor. Här kan du läsa mer om Örebro kommuns lekplatser och lekmiljöer.

För utvecklingen av de nya lekmiljöerna i Harald Aronssons park, har Örebro kommun anlitat den danska landskapsarkitekten Helle Nebelong som är specialiserad på gröna och sinnliga lekmiljöer.

Cykellek

Den stora grusplanen i Harald Aronssons park planeras att byggas om till en plats för lek på cykel. Tanken är att yngre barn ska kunna lära sig att ”bli ett” med sin cykel i den här miljö och lära sig att hantera enkla utmaningar, som att cykla på olika typer av material och underlag.

Här kan du se skissen för cykelleken. (pdf, 2.7 MB)

Byggnation av cykelleken påbörjas i mitten av november 2019 och beräknas vara färdig under våren 2020.

Sköldpaddslek

Lekplatsen i sydöstra delen av parken, nära förskolorna, kommer att byggas om. Gungorna blir kvar, men det mesta av den övriga lekutrustningen tas bort. Platsen ska istället utvecklas till en lekmiljö där fantasin och rolleken står i fokus. Det innebär att vi istället satsar på att utveckla olika små platser där barnen själva kan utforska, skapa och fantisera. Bland annat kommer sandytorna i mitten av lekplatsen utvecklas för att efterlikna en strand. I sanden kommer det byggas sköldpaddor av sten. Sköldpaddorna anspelar på det kulturhistoriska arvet i Rosta, där den sexkantiga hexagonen är en genomgående form.

Här kan du se en översiktlig skiss för sköldpaddsleken. (pdf, 1 MB) Avstämning görs med förskolan Vintergatan och ett mer detaljerat utvecklingsförslag håller på att tas fram.

Byggnation av sköldpaddsleken är planerad att påbörjas i december 2019 och beräknas vara färdig under våren 2020.

Vattenlek

Plaskdammen i Harald Aronssons park är i stort behov av upprustning. Därför kommer den att byggas om till en vattenlekmiljö. Ambitionen är att bygga om miljön så att den blir en mer tilltalande och trivsam miljö, där barn kan leka med vatten på sommaren.

Här kan du se den preliminära skissen för den nya vattenleken. (pdf, 9.3 MB)

Byggnation av vattenleken är planerad att påbörjas under våren 2020.

Västra Rostaparken

Västra Rostaparken

Västra Rostaparken byggdes i samband med bostadsområdet Rosta under åren 1947–52. Parken består av grönområden, lekparker och bollplaner. Det finns även en plaskdamm i Västra Rostaparken, som är öppen på sommaren.

Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 23 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?