Förvaltningar

Örebro kommun är indelad i förvaltningar som är specialiserade inom olika områden och ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning servar minst en politisk nämnd.

Örebro kommuns förvaltningsorganisation.Förstora bilden

Örebro kommuns förvaltningsorganisation. Klicka på bilden för att se den i större format.

Ansvarsområden

Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola i Örebro kommun.

Ansvarig nämnd

Förskolenämnden och Grundskolenämnden.

Antal anställda

Cirka 4 500

Enheter inom förvaltningen

113 förskolor

49 grundskolor

Barn och elever

Förskola

Grundskola

Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola)

Fritidshem

Förvaltningsdirektör

Katarina Arkehag

Verksamhetschefer

Zandra Ahkoila, verksamhetschef Förskola

Åsa Svahn, verksamhetschef Förskola

Ulf Aldén, verksamhetschef Grundskola

Mia Aversjö, verksamhetschef Grundskola

På webben

Förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Ansvarsområden

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, riksgymnasium för döva och hörselskadade, kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare, kommunala arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, Partnerskap Örebro samt lantmäteri.

Ansvarig nämnd

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Antal anställda

Cirka 1 400

Förvaltningsdirektör

Nima Poushin

På webben

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, Jobb och arbetsmarknad, Vuxenutbildning, Försörjningsstöd/socialbidrag, Partnerskap Örebro, Lantmäteri och fastigheter

Ansvarsområden

Kommunledningsförvaltningen är Kommunstyrelsens förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling.

I Kommunledningsförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödtjänster till Kommunstyrelsen, överförmyndarnämnd, valnämnd samt bolag och verksamheter.

Detta innebär bland annat beredning och uppföljning av mål, program och direktiv, strategiska näringslivsfrågor, säkerhet, ekonomi- och finansfrågor, arbetsgivarfrågor, kommunikationsfrågor, IT-strategi, hållbar utveckling, samordning av internationella kontakter.

Stöd till nämnder och förvaltningar bland annat gällande myndighetsutövning, upphandling, avtal och juridik.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen och Överförmyndarnämnden.

Avdelningar inom Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi, HR, Kansli och informationsförvaltning, Informationsförsörjning och digitalisering, Kommunikation, Utveckling och hållbarhet, Näringsliv, Säkerhet, Lokalförsörjning, Överförmyndarkansli.

Antal anställda

Cirka 720

Förvaltningsdirektör/Kommundirektör

Peter Larsson

Förvaltningsledning

Ekonomidirektör: Johanna Larsson

HR-direktör: Lars-Åke Brattlund

Informationsförsörjnings- och digitaliseringsdirektör: Per Brogevik

Kansli och informationsförvaltning avdelningschef: Gabriella Altunkaynak

Kommunikationsdirektör: Margareta Wall

Lokalförsörjningsdirektör: Björn Åkerberg Langhé

Näringslivsdirektör: Göran Dahlèn

Säkerhet avdelningschef: Mats Brantsberg

Utvecklings- och hållbarhetsdirektör: Katrin Larsson

På webben

Näringsliv, Kommun och politik, Jobba hos oss, Klimat och miljöarbete, Omsorg och stöd, God man och förvaltare, För dig som är eller vill bli god man

Ansvarsområden

Kulturskolan, Bio Roxy, Örebro konsthall, Open Art, bibliotek, Komtek, naturskola, koloniverksamhet, konsumentjuridisk rådgivning, fritidsgårdar, Fritidsbanken, Trainstation, idrottsanläggningar, bad, Wadköping och Karlslund, Kilsbergen, föreningsbidrag, lokalbokning, lotteritillstånd med mera.

Ansvarig nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamheter och enheter inom förvaltningen

Drift av anläggningar och lokaler

Driftenheten, Örebrobaden

Öppna mötesplatser

Fritidsgårdar, Komtek och Naturskola, Fritidsbanken

Bibliotek och kulturskola

Bibliotek, Kulturskola

Natur- och kulturliv

Konstenheten (inklusive Örebro konsthall och Open Art), Besöksmål och friluftsliv (inklusive Wadköping och Karlslund), Bio Roxy

Stöd, utveckling och samverkan

Övergripande enhet med ansvar för administration, kvalitet, hållbar utveckling, projekt och uppdrag, extern samverkan, samt civilsamhälle och förening

Innovation och digitalisering

Övergripande enhet med ansvar för innovation, digitaliseringsstrategi och Trainstation.

Antal anställda

Cirka 350

Förvaltningsdirektör

Anna Nordlund

På webben

Bibliotek, Komtek, Naturskolan, Kulturskolan, Konsumentvägledning och juridisk rådgivning, Kulturstöd, Mötesplatser för unga, Örebro konsthall, Bio Roxy, Wadköping, Karlslund, Kultur och fritid, Föreningsstöd.


Ansvarsområden

Översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, mark- och exploatering, naturvård, geodata, bygglov och kulturmiljövård.

Ansvarig nämnd

Bygg- och miljönämnden och Markplanerings- och exploateringsnämnden.

Enheter inom förvaltningen

Ledning/stab, detaljplanering, stadsmiljö- och trafik, översiktlig planering, fastighet, exploatering, naturvård, geodata, projektledningsenheten, bygglovsenheten och enheten för tillsyn- och administration, Hälsoskyddsenheten, Miljöskyddsenheten och Livsmedelsenheten.

Antal anställda

Cirka 190

Förvaltningsdirektör

Erik Blohm

På webben

Bostad och hälsa, Bostäder och tomter, Bygglov, Bygg Örebro, Djur och skadedjur, Miljödiplomera din verksamhet, Stadsutveckling och planering, Starta och driva företag, Trafikplanering, Tillstånd, regler och tillsyn för företagare

Ansvarsområden

Vård och omsorg, boendeplacering och bostadsanpassning, funktionsstöd, individ- och familjeomsorg, verksamheten för stödjande och förebyggande arbete.

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden, Funktionsstödsnämnden och Socialnämnden.

Områden inom förvaltningen

Område Vård och omsorg, Område Funktionsstöd, Område Individ- och familjeomsorg samt Förvaltningskansli.

Antal anställda

Cirka 4 375

Förvaltningsdirektör

Patrik Jonsson

Områdeschefer och kanslichef

Annika Roman, områdeschef Vård och omsorg

Stefan Nilsson, områdeschef Funktionsstöd

Johanna Viberg, områdeschef Individ- och familjeomsorg

Rebecca Lilja, kanslichef

På webben

Omsorg och stöd, Äldreomsorg, Funktionsnedsättning

Ansvarsområden

Gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsövervakning, trafik, torg, parker och grönområden, vatten och avlopp, avfall, gasnät och produktion av biogas, kommunens fordon, intern posthantering samt måltider inom grund- och gymnasieskolor och vård och omsorg.

Ansvarig nämnd

Teknik- och servicenämnden

Verksamheter samt enheter och (grupper) inom förvaltningen

Måltid

Enhet/team 1–5 (28 köksgrupper)

Park och gata

Gata och trafik (parkering, planering och myndighetsutövning), Bygg och drift (gata, park, renhållning, kundservice och administration), Park.

Vatten och avlopp

Kundservice Vatten och avlopp, Planering, Vattenverket (drift och service), Ledningsnät (mätarservice, drift, bygg, service), Reningsverket (laboratoriet).

Avfall

Kundservice avfall, Atleverket (behandling, återvinningscentraler, transport).

Fordon

Vagnpark, Verkstad, Combud/förråd.

Gas

Övergripande enheter

Stab
Projektenheten

Antal anställda

Cirka 670

Förvaltningsdirektör

Mimmi Hodzic

På webben

Trafik och gator, Parker, Vatten och avlopp, Avfall och återvinning, Aktuella byggprojekt, Biogas, Måltider i kommunens kök och serveringar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: