På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Förvaltningar

Örebro kommun är indelad i förvaltningar som är specialiserade inom olika områden och ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning har en politisk nämnd.

Örebro kommuns förvaltningsorganisation 2016

Örebro kommuns förvaltningsorganisation. Klicka på bilden för att se den i större format.

Förvaltningen för funktionshindrade

Ansvarsområden

Stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ansvarig nämnd

Nämnden för funktionshindrade.

Antal anställda

Cirka 1 260.

Enheter inom förvaltningen

Utredningsenheten LSS/SoL, Utvecklingsenheten, Socialpsykiatri samt område 1, område 2 och område 3 .

Förvaltningschef

Johanna Viberg, tillförordnad förvaltningschef.

På webben

Omsorg och stöd, Funktionsnedsättning

Förvaltningen förskola och skola

Ansvarsområden

Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Örebro kommun.

Ansvarig nämnd

Förskolenämnden och Grundskolenämnden.

Antal anställda

Cirka 3 800.

Förvaltningschef

Margareta Borg.

Verksamhetschefer

Thomas Karlsson, verksamhetschef Grundskola.
Åsa Svahn, verksamhetschef Förskola.
Ulf Aldén, verksamhetschef Grundskola.
Zandra Ahkoila, verksamhetschef Förskola.

Grundskolor: 43
Förskolor: 138
Elever i grundskolan: cirka 12 000
Barn i förskolan: cirka 12 100
Barn i pedagogisk omsorg: cirka 15

På webben

Förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete

Ansvarsområden

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, svenska för invandrare samt riksgymnasium för döva och hörselskadade. Praktik, arbete och rehabilitering samt försörjningsstöd.

Ansvarig nämnd

Gymnasienämnden och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Antal anställda

Cirka 1 500.

Förvaltningschef

Nima Poushin, förvaltningschef

På webben

Gymnasieskola och gymnasiesärskola, Jobb och arbetsmarknad, Vuxenutbildning, Försörjningsstöd/socialbidrag

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarsområden

Kommunstyrelseförvaltningen är Kommunstyrelsens och programnämndernas förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling.

I Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödtjänster till Kommunstyrelsen, programnämnder, landsbygdsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd samt bolag och verksamheter.

Detta innebär bl.a. beredning och uppföljning av mål, program och direktiv, strategiska näringslivsfrågor, säkerhet, ekonomi- och finansfrågor, arbetsgivarfrågor, kommunikationsfrågor, IT-strategi, hållbar utveckling, samordning av internationella kontakter, stöd till nämnder och förvaltningar bland annat gällande myndighetsutövning, upphandling, avtal och juridik.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Avdelningar inom Kommunstyrelseförvaltningen

Centralt skol- och välfärdsstöd, Digitalisering, HR, Ekonomi, Kansli och demokratistöd, Kommunikation och samhällsutveckling, Myndighet, Näringsliv, Säkerhet, Upphandling och uppföljning, Överförmyndaren.

Antal anställda

Cirka 720.

Kommunens högsta tjänstemannaledning

Kommundirektör: Anne Andersson
Programdirektör Barn och utbildning: Charlotta Karlsson-Andersson
Programdirektör Samhällsbyggnad: Ulrika Jansson
Programdirektör Social välfärd: Patrik Jonsson

Ekonomidirektör: Johanna Larsson
Kommunikationsdirektör: Margareta Wall
Kvalitetsdirektör: Catharina Centerfjäll
Näringslivsdirektör: Göran Dahlén
HR-direktör: Lena Larsson
Hållbarhetschef: Katrin Larsson

På webben

Näringsliv, Kommun och politik, Jobba hos oss, Klimat och miljöarbete

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansvarsområden

Kulturskolan, Bio Roxy, Konsthallen, folkbibliotek, koloniverksamhet och fritidsgårdar. Idrottsanläggningar, bad, Wadköping, Karlslund och Kilsbergen. Frågor om kultur- och föreningsbidrag, lokalbokning, lotteritillstånd m.m.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden och Fritidsnämnden.

Enheter inom förvaltningen

Bibliotek, fritid ungdom, Kulturskolan med Örebro konsthall och Bio Roxy, Wadköping, Karlslund, bad, idrott och friluftsliv.

Antal anställda

Cirka 293.

Förvaltningschef

Ulf Lindin, tf förvaltningschef

På webben

Bibliotek, Kulturskolan, Konsumentvägledning och juridisk rådgivning, Kulturstöd, Mötesplatser för unga, Örebro konsthall, Bio Roxy, Wadköping, Karlslund, Kultur och fritid, Föreningsstöd.

Miljökontoret

Ansvarsområden

Miljöskydd, hälsoskydd, och livsmedel, kansli samt ledning.

Ansvarig nämnd

Miljönämnden.

Enheter inom förvaltningen

Miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, ledning och kansli.

Antal anställda

Cirka 45.

Förvaltningschef

Henrik Bengtsson

Miljöpolicy

Örebro Miljökontor arbetar för att lagar som rör miljö och hälsa efterlevs i Örebro kommun. Arbetsfältet omfattar miljön utomhus och inomhus samt livsmedelssäkerhet.
Miljöpolicy för Miljökontoret.

På webben

Starta och driva företag

Tillstånd, regler och tillsyn för företagare

Miljödiplomera din verksamhet

Djur och skadedjur
Bostad och hälsa
Livsmedelsrapporter

Socialförvaltningen

Ansvarsområden

Social omsorg, råd, stöd och behandling, ekonomisk rådgivning och annat bistånd till familjer och enskilda, förebyggande arbete, serveringstillstånd.

Ansvarig nämnd

Socialnämnd väster och Socialnämnd öster.

Antal anställda

Cirka 477.

Verksamhetsområden inom förvaltningen

Område förebyggande och mottagning, område barn och familj, område ungdom och familj, område vuxna.

Förvaltningschef

Susanne Bergström.

På webben

Omsorg och stöd

Stadsbyggnad

Ansvarsområden

Översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, mark- och exploatering, naturvård, geodata, lantmäterimyndighet, bygglov och kulturmiljövård.

Ansvarig nämnd

Byggnadsnämnden.

Enheter inom förvaltningen

Ledning/stab, detaljplanering, trafikplanering, stadsmiljö och översiktlig planering, mark- och exploatering, naturvård, geodata, lantmäteri samt bygglov; privat och företag.

Antal anställda

Cirka 130.

Förvaltningschef

Ulrika K Jansson.

På webben

Bygglov, Bostäder och tomter, Stadsutveckling och planering, Lantmäteri och fastigheter, Trafikplanering, Bygg Örebro.

Tekniska förvaltningen

Ansvarsområden

Gator, vägar, trafik, vatten, avlopp, avfall, torg, parker, kommunens fordon och intern posthantering.

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden.

Enheter inom förvaltningen

Avfall

Atleverket, Transportenheten, Kundservice avfall, Återvinningscentraler.

Vatten och avlopp

Planering va, Kundservice va, Ledningsnät, Reningsverket, Laboratoriet, Vattenverket.

Park och gata

Bygg och drift, Gata och trafik, Projektledning, Park.

Fordon

Verkstad, Förråd, Vagnpark, Combud.

Antal anställda

Cirka 430.

Tf förvaltningschef

Henrik Bengtsson.

Miljöpolicy

Miljöfrågorna har en central och grundläggande betydelse i det dagliga arbetet med att nå ständiga förbättringar inom alla Tekniska förvaltningens ansvarsområden.
Tekniska förvaltningens miljöpolicy. (pdf, 11.4 kB)

Tekniska förvaltningen är en miljödiplomerad förvaltning.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Ansvarsområden

Service och vård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster.

Enheter inom förvaltningen

Hemvård, vård- och omsorgsboenden, förebyggande verksamhet och utvecklingsarbete.

Antal anställda

Cirka 2 700.

Förvaltningschef

Annika Roman.

På webben

Omsorg och stöd, Äldreomsorg.

Överförmyndarkansliet

Ansvarsområden

Ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Ansvarig nämnd

Överförmyndarnämnden.

Kanslichef

Ann-Catrin Svantes Ohlson.

Kontaktuppgifter

Telefon

Nedanstående tider svarar handläggarna på frågor i specifika ärenden.

Ring 019-21 10 00 så kopplar Servicecenter dig till rätt handläggare.

Måndag kl. 13–14.30
Tisdag kl. 10–11.30
Torsdag kl. 13–14.30
Fredag kl. 10–11.30

Besök (drop in)

Ribbingsgatan 11.

Måndag kl. 13–14.30
Tisdag kl. 10–11.30
Torsdag kl. 13–14.30

Besök till handläggare tidsbokas.

Postadress

Box 34900
701 35 Örebro

På webben

God man och förvaltare, För dig som är eller vill bli god man

Dokument

Överförmyndarnämndens årsberättelse 2017 (pdf, 1 MB)

Blanketter

Överförmyndarkansliets blanketter

Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Publicerad: 25 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se