På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Förvaltningar

Örebro kommun är indelad i förvaltningar som är specialiserade inom olika områden och ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning servar minst en politisk nämnd.

Örebro kommuns förvaltningsorganisation 2020

Örebro kommuns förvaltningsorganisation. Klicka på bilden för att se den i större format.

Ansvarsområden förvaltningen för sociala insatser

Stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sociala insatser i egen regi.

Ansvarig nämnd

Funktionsstödsnämnden och Socialnämnden

Antal anställda

Cirka 1 700.

Enheter inom förvaltningen

Bostad med särskild service enligt LSS och SOL, Social­psykiatrin, Daglig verksamhet, Personlig assistans, LSS fritid, Barn- och ungdoms­verksamhet, Administrativa enheten, Boende vuxna, Hem för vård eller boende, Öppenvård barn, Öppenvård ensamkommande, Öppenvård ungdom, Öppenvård vuxna.

Förvaltningschef

Johanna Viberg.

På webben

Omsorg och stöd, Funktionsnedsättning

Ansvarsområden förvaltningen förskola och skola

Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Örebro kommun.

Ansvarig nämnd

Förskolenämnden och Grundskolenämnden.

Antal anställda

Cirka 4 500.

Förvaltningschef

Katarina Arkehag.

Verksamhetschefer

Mia Aversjö, verksamhetschef Grundskola
Ulf Aldén, verksamhetschef Grundskola
Zandra Ahkoila, verksamhetschef Förskola
Åsa Svahn, verksamhetschef Förskola

Grundskolor: 47
Förskolor: 120
Elever i grundskolan: cirka 15 000
Barn i förskolan: cirka 7 200
Barn i pedagogisk omsorg: cirka 15

På webben

Förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Ansvarsområden förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, svenska för invandrare samt riksgymnasium för döva och hörselskadade. Praktik, arbete och rehabilitering samt försörjningsstöd.

Ansvarig nämnd

Gymnasienämnden och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Antal anställda

Cirka 1 500.

Förvaltningschef

Nima Poushin, förvaltningschef

På webben

Gymnasieskola och gymnasiesärskola, Jobb och arbetsmarknad, Vuxenutbildning, Försörjningsstöd/socialbidrag

Ansvarsområden

Kommunstyrelseförvaltningen är Kommunstyrelsens och programnämndernas förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling.

I Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödtjänster till Kommunstyrelsen, programnämnder, landsbygdsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd samt bolag och verksamheter.

Detta innebär bl.a. beredning och uppföljning av mål, program och direktiv, strategiska näringslivsfrågor, säkerhet, ekonomi- och finansfrågor, arbetsgivarfrågor, kommunikationsfrågor, IT-strategi, hållbar utveckling, samordning av internationella kontakter.

Stöd till nämnder och förvaltningar bland annat gällande myndighetsutövning, upphandling, avtal och juridik.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen, Socialnämnden

Avdelningar inom Kommunstyrelseförvaltningen

Centralt skolstöd, Ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, Digitaliseringsavdelningen, Informationsförsörjningsavdelningen, Kommunikationsavdelningen, Samhällsutvecklings­­avdelningen, Myndighetsavdelningen, Näringslivsavdelningen, Säkerhets­avdelningen, Överförmyndarkansli.

Antal anställda

Cirka 720.

Kommunens högsta tjänstemannaledning

Tf. kommundirektör: Eva Håkansson
Programdirektör Barn och utbildning: Mikael Carstensen
Programdirektör Samhällsbyggnad: Erik Blohm
Programdirektör Social välfärd: Patrik Jonsson

Ekonomidirektör: Johanna Larsson
Kommunikationsdirektör: Margareta Wall
Kvalitetsdirektör: Catharina Centerfjäll
Näringslivsdirektör: Göran Dahlén
HR-direktör: Lena Larsson
Hållbarhetschef: Katrin Larsson

På webben

Näringsliv, Kommun och politik, Jobba hos oss, Klimat och miljöarbete, Omsorg och stöd, God man och förvaltare, För dig som är eller vill bli god man

Ansvarsområden

Kulturskolan, Bio Roxy, Konsthallen, folkbibliotek, koloniverksamhet och fritidsgårdar. Idrottsanläggningar, bad, Wadköping, Karlslund och Kilsbergen. Frågor om kultur- och föreningsbidrag, lokalbokning, lotteritillstånd m.m.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden och Fritidsnämnden.

Enheter inom förvaltningen

Stadsbibliotek med stadsdelsbibliotek och konsumentjuridisk rådgivning. Fritid ungdom med fritidsgårdar. Kulturskolan. Allmänkultur med Örebro konsthall, Open Art, Bio Roxy, Hjalmar Bergmanteatern samt Wadköping och Karlslund. Fritid med bad, idrott och friluftsliv.

Som stöd i arbetet med verksamhetslednings- och utvecklingsarbete, finns Stöd- och utvecklingsenheten.

Antal anställda

Cirka 293.

Förvaltningschef

Anna Nordlund, förvaltningschef.

På webben

Bibliotek, Kulturskolan, Konsumentvägledning och juridisk rådgivning, Kulturstöd, Mötesplatser för unga, Örebro konsthall, Bio Roxy, Wadköping, Karlslund, Kultur och fritid, Föreningsstöd.

Ansvarsområden

Miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och lantmäteri.

Ansvarig nämnd

Miljönämnden.

Enheter inom förvaltningen

Miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, lantmäteri, ledning och verksamhetsstöd.

Antal anställda

Cirka 70.

Förvaltningschef

Henrik Bengtsson

Miljöpolicy

Miljökontoret är en miljödiplomerad förvaltning Pdf, 121.1 kB. (Pdf, 121.1 kB).

På webben

Starta och driva företag

Tillstånd, regler och tillsyn för företagare

Miljödiplomera din verksamhet

Djur och skadedjur
Bostad och hälsa
Livsmedelsrapporter

Lantmäteri och fastigheter

Ansvarsområden

Översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, mark- och exploatering, naturvård, geodata, bygglov och kulturmiljövård.

Ansvarig nämnd

Byggnadsnämnden.
Programnämnd samhällsbyggnad.

Enheter inom förvaltningen

Ledning/stab, detaljplanering, trafikplanering, stadsmiljö och översiktlig planering, mark- och exploatering, naturvård, geodata, bygglov; privat och företag.

Antal anställda

Cirka 150.

Förvaltningschef

Erik Blohm.

På webben

Bygglov, Bostäder och tomter, Stadsutveckling och planering, Trafikplanering, Bygg Örebro.

Ansvarsområden

Gator, vägar, trafik, vatten, avlopp, avfall, torg, parker, kommunens fordon och intern posthantering.

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden.

Verksamheter samt enheter och (grupper) inom förvaltningen

Park och gata

Gata och trafik (Parkering), Bygg och drift (Gata, Park, Renhållning), Park.

Vatten och avlopp

Kundservice Vatten och avlopp, Planering, Vattenverket (Drift och service),
Ledningsnät (Mätarservice, Drift, Bygg, Service), Reningsverket, Laboratoriet.

Avfall

Kundservice avfall, Atleverket (Transport, Behandling, Återvinningscentraler).

Fordon

Vagnpark, Verkstad, Combud/Förråd.

Biogas

Gasnät, Biogasproduktion.

Övergripande enheter

Stab.
Projektledning.

Antal anställda

Cirka 430.

Förvaltningschef

Mimmi Hodzic.

Miljöpolicy

Miljöfrågorna har en central och grundläggande betydelse i det dagliga arbetet med att nå ständiga förbättringar inom alla Tekniska förvaltningens ansvarsområden.
Tekniska förvaltningens miljöpolicy. Pdf, 11.4 kB. (Pdf, 11.4 kB)

Tekniska förvaltningen är en miljödiplomerad förvaltning.

Ansvarsområden

Service och vård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ansvarig nämnd

Hemvårdsnämnden, Vårdboendenämnden

Enheter inom förvaltningen

Hemvård, vård- och omsorgsboenden, förebyggande verksamhet och utvecklingsarbete.

Antal anställda

Cirka 2 700.

Förvaltningschef

Annika Roman.

På webben

Omsorg och stöd, Äldreomsorg.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se