Bostad och hälsa

Information om bostad och hälsa som berör dig som privatperson och som fastighetsägare, t.ex. om vad som gäller när du är störd av buller i din bostad, installation av bergvärme, om det är fukt och mögel i ditt hus och vart du vänder dig om du vill mäta radonhalten.

Inomhus

Bullerstörningar i bostaden

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Bullerstörningar i en bostad kan bero på exempelvis fläktar, hissar, grannar, trafik, byggarbetsplatser och nöjeslokaler.

Djur, djurskydd och skadedjur

Misstänker du att djur far illa kontakta Länsstyrelsen i Örebro län. Har du frågor om tillstånd för att få ha giftorm, vill ha tips om kajor och fiskmåsar, undrar du över lösspringande katter och ägarens ansvar, eller har problem med skadeinsekter och råttor.

Enkelt avhjälpta hinder

Det finns regler om krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Syftet med kraven på tillgänglighet och användbarhet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Fukt och mögel

Många hus drabbas av fuktskador som är både dyra och svåra att komma till rätta med och kan ge upphov till mögelbildning. Om du misstänker att det är fuktproblem i din bostad så ska du i första hand kontakta din fastighetsägare.

Hissar

Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

Inomhusklimat

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. Temperatur, luftfuktighet och luftens hastighet påverkar inomhusmiljön.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Radon i bostaden

Radon är en hälsorisk som man kan göra något åt. Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa radonmätare från ett godkänt mätlaboratorium.

Sotning och brandskyddskontroll

Många bränder i bostäder beror på brister i eldstäder och skorstenar. Genom sotning och brandskyddskontroll förebygger man bränder och andra olyckor.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll på Nerikes brandkårs webbplats.

Vedeldning

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på rätt sätt gynnar du både miljön och hälsan, och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Värmepumpar och bergvärme

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. Därför krävs en anmälan till Miljökontoret innan du ska installera en värmepump.

Utomhus

Arbete inom vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet skyddare en vattentäkt mot åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten. Lista på åtgärder som kräver anmälan eller tillstånd. Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter.

Biltvätt

Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Tvätta bilen i en fordonstvätt där tvätt- och spillvattnet renas.

Fallfärdiga och farliga byggnader

Du som är fastighetsägare är skyldig att underhålla dina byggnader och se till att de är i vårdat skick. Anmäl fallfärdiga och farliga byggnader.

Fyrverkerier

För att få köpa och använda fyrverkerier måste man vara minst 18 år. Det är viktigt att man vid uppskjutning tar hänsyn till omgivningen och gör allt för att olyckor inte ska inträffa. Det är även viktigt att ta hänsyn till grannar för att minska risken för störning.

Ovårdad tomt

Tomtägare är skyldiga att städa och hålla sin tomt i vårdat skick. Det gäller också för allmänna platser.

Rökfria miljöer

Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte efterlevs förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig.

Säkerhet på tak

Reglerna om takskydd avser att förebygga risker för olycksfall när man tar sig upp på tak, förflyttar sig på tak samt arbetar på tak.

Torka och brandrisk

När det är torrt kan en liten gnista snabbt sprida sig till en större brand. Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om eldningsförbud.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se