Bostad och hälsa

Information om bostad och hälsa som berör dig som privatperson och som fastighetsägare, t.ex. om vad som gäller när du är störd av buller i din bostad, installation av bergvärme, om det är fukt och mögel i ditt hus och vart du vänder dig om du vill mäta radonhalten.

Innehåll på sidan

Inomhus

Bullerstörningar i bostaden

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Bullerstörningar i en bostad kan bero på exempelvis fläktar, hissar, grannar, trafik, byggarbetsplatser och nöjeslokaler.

Djur, djurskydd och skadedjur

Misstänker du att djur far illa kontakta Länsstyrelsen i Örebro län. Har du frågor om tillstånd för att få ha giftorm, vill ha tips om kajor och fiskmåsar, undrar du över lösspringande katter och ägarens ansvar, eller har problem med skadeinsekter och råttor.

Enkelt avhjälpta hinder

Det finns regler om krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Syftet med kraven på tillgänglighet och användbarhet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Fukt och mögel

Många hus drabbas av fuktskador som är både dyra och svåra att komma till rätta med och kan ge upphov till mögelbildning. Om du misstänker att det är fuktproblem i din bostad så ska du i första hand kontakta din fastighetsägare.

Hissar

Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

Inomhusklimat

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. Temperatur, luftfuktighet och luftens hastighet påverkar inomhusmiljön.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Radon i bostaden

Radon är en hälsorisk som man kan göra något åt. Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa radonmätare från ett godkänt mätlaboratorium.

Sotning och brandskyddskontroll

Många bränder i bostäder beror på brister i eldstäder och skorstenar. Genom sotning och brandskyddskontroll förebygger man bränder och andra olyckor.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll på Nerikes brandkårs webbplats.

Vedeldning

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på rätt sätt gynnar du både miljön och hälsan, och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Värmebölja

Höga temperaturer under längre perioder kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i riskgrupper. Tänk på att dricka ordentligt, svalka dig och ta det lite lugnare än vanligt.

Värmepumpar och bergvärme

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. Därför krävs en anmälan till Miljöavdelningen på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan du ska installera en värmepump.

Utomhus

Arbete inom vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet skyddar en vattentäkt mot åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten. Lista på åtgärder som kräver anmälan eller tillstånd. Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter.

Biltvätt

Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Tvätta bilen i en fordonstvätt där tvätt- och spillvattnet renas.

Fallfärdiga och farliga byggnader

Du som är fastighetsägare är skyldig att underhålla dina byggnader och se till att de är i vårdat skick. Anmäl fallfärdiga och farliga byggnader.

Fyrverkerier

För att få köpa och använda fyrverkerier måste man vara minst 18 år. Det är viktigt att man vid uppskjutning tar hänsyn till omgivningen och gör allt för att olyckor inte ska inträffa. Det är även viktigt att ta hänsyn till grannar för att minska risken för störning.

Ordningsstörningar

Miljöavdelningen får in många klagomål om ordningsstörningar, exempel på detta är obehag eller störning orsakad av personer på allmän plats eller personer som spelar hög musik i sina bilar. Miljöavdelningen utgår från Miljöbalken i sin bedömning, och då denna typ av störning inte omfattas av Miljöbalken ska dessa klagomål riktas till Polisen.

Ovårdad tomt

Tomtägare är skyldiga att städa och hålla sin tomt i vårdat skick. Det gäller också för allmänna platser.

Rökfria miljöer

Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte efterlevs förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig.

Säkerhet på tak

Reglerna om takskydd avser att förebygga risker för olycksfall när man tar sig upp på tak, förflyttar sig på tak samt arbetar på tak.

Torka och brandrisk

När det är torrt kan en liten gnista snabbt sprida sig till en större brand. Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om eldningsförbud.

Klagomål på boendemiljö

Om du har klagomål på din boendemiljö ska du vanligtvis göra så här:

1. Gör en felanmälan till hyresvärden eller styrelsen, de är ansvariga

Om du upplever problem med boendemiljön i din hyresrätt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren. Bor du i bostadsrätt ska du i första hand kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening.

Kontakten görs enklast genom att göra en felanmälan. Information om felanmälan ska du ha fått i samband med tillträde till bostaden eller via t.ex. hemsida/trapphus.

  • 2. Kontakta hyres- och arrendenämnden

Om din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening inte hjälper dig kan du kontakta Hyres- och arrendenämnden i Linköping. Det gäller dig som hyr en bostad eller äger en bostadsrätt.

Hyres-och arrendenämnden Linköping.

Om tvister gällande bostadens skick på Hyres- och arrendenämnden Linköping.

Om lagar och regler för bostadsrätt på Hyres- och arrendenämnden Linköping.

  • 3. Kontakta Hyresgästföreningen

Om du bor i hyresrätt och känner att din felanmälan inte leder någonstans kan du vända dig till Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen kan även hjälpa till med frågor rörande t.ex. ekonomisk ersättning.

https://www.hyresgastforeningen.se/

4. Kontakta Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen

Om du inte får hjälp från:

  • hyresvärd
  • fastighetsägare
  • styrelsen i din bostadsrättsförening
  • hyres- och arrendenämnden

kan du kontakta Miljöavdelningen.

Det här utreder inte Miljöavdelningen:

  • Kommande störningar.
  • Tidigare störningar.
  • Anmälningar där en utredning eller åtgärder redan pågår. Till exempel om ärendet finns hos din hyresvärd, fastighetsägare, styrelsen i din bostadsrättsförening eller hyres- och arrendenämnden.

Anonymitet

Det går bra att vara anonym men tänk på att vissa klagomål inte går att utreda om du är anonym.

Skicka in klagomål till Miljöavdelningen

Senast uppdaterad:

Publicerad: