Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar för att ge barn möjlighet till lärande och utbildning. Nämnden ansvarar även för att skolorna arbetar för att barn ska ha samma rättigheter och lika värde.

Nämnden har ett ansvar att tillse att barn och unga i Örebro kommun ges möjlighet till lärande och utbildning. Nämnden fullgör sina uppgifter utifrån skollagen. Nämnden har ett ansvar för att skolplikten efterlevs.

Det åvilar nämnden att tillse att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Nämnden har inom sitt verksamhetsområde ett ansvar för att verksamheten utgår ifrån att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Nämnden har ett ansvar för att skapa förutsättningar för att verksamheten i samverkan med andra aktörer kan arbeta förebyggande så att barnets bästa kommer i främsta rummet.

Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för myndighetsutövning och övriga skyldigheter enligt skolförfattningarna.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter. Nämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde och ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Nämnden ansvarar för:

 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • omsorg under tid då fritidshem inte erbjuds
 • pedagogisk omsorg som erbjuds istället för fritidshem
 • tillhandahålla modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och gymnasieskolan
 • ansvara för att det finns skolbibliotek inom sitt verksamhetsområde
 • placering av elever på kommunala grundskolor
 • insyn i skolor med enskilt huvudmannaskap
 • att avge yttranden avseende ansökan om friskoleetableringar
 • interkommunala skolfrågor inom det offentliga skolväsendet samt att företräda kommunen i ärende som rör förhållande till skolor med enskilt såväl som offentligt huvudmannaskap
 • genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för skolskjuts
 • skolmåltidsplanering och rapportera behov till Teknik- och servicenämnden
  kommungemensamma verksamheter som avser råd och stöd till elever i alla förskolor och skolor – till skolor med enskilt såväl som offentligt huvudmannaskap
 • budget och resursfördelning för skolor med enskilt såväl som offentligt huvudmannaskap.

Sammanträdestider

Datum

 • Onsdag 31 januari
 • Torsdag 15 februari
 • Torsdag 21 mars
 • Onsdag 17 april
 • Torsdag 23 maj
 • Torsdag 29 augusti
 • Torsdag 26 september
 • Torsdag 24 oktober
 • Torsdag 21 november
 • Torsdag 12 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Grundskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till grundskolenamnden@orebro.se

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Grundskolenämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad: