Örebro kommun garanterar god service!

Det är viktigt att du som medborgare upplever att du får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och du ska få ett gott bemötande av oss. Dina behov och dina intressen som medborgare står i centrum. Vår service ska vara på lika villkor för alla.

Servicegarantistämpel

Vi ska vara tillgängliga för dig. Vi garanterar att du

 • ska kunna få kontakt med kommunens verksamheter under arbetsdagar,
 • bara ska behöva ringa ett samtal för att komma i kontakt med rätt person,
 • blir kontaktad inom två arbetsdagar om den du söker inte är på plats,
 • får besked/kontakt/svar på brev och e-post inom fem arbetsdagar.

Nedan listas garantier efter verksamhet. De börjar gälla från den 1 januari 2009. Om vi brustit i våra garantier blir du personligen kontaktad av ansvarig enhetschef.

Örebro kommun garanterar att:

 • Du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till.
 • På ditt barns förskola ska det finnas olika forum t.ex. Unikum och föräldramöten där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras.

Örebro kommun garanterar att:

 • det finns alltid någon på din skola som du kan vända dig till med frågor eller problem.
 • du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena.
 • alla elever som slutar årskurs 1 ska kunna läsa.
 • som förälder får du samma dag veta om ditt barn har olovlig frånvaro.

Örebro kommun garanterar att:

 • Det finns alltid någon i skolan som du kan vända dig till med frågor eller problem.
 • Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena.
 • Du ska känna dig trygg i skolan.

Örebro kommun garanterar att:

 • du som vill ha studie och/ eller yrkesvägledning får en tid för detta inom fem arbetsdagar.
 • du som söker grundläggande kommunal vuxenutbildning* och/ eller sfi, (svenskundervisning för invandrare), garanteras plats inom 5 veckor.

* Vuxenutbildning på grundskolenivå

Örebro kommun garanterar att:

 • vi snarast och senast inom två veckor från beslut om insats tar första kontakten med dig.
 • du får en fadder* som utses i personalgruppen och som ansvarar för att tillsammans med dig planera din insats. Garantin gäller i daglig verksamhet, bostad med särskild service, boendestöd, korttidsvistelse och korttidstillsyn.
 • vi tar fram och följer en särskild plan, dels då du påbörjar insatsen, dels då du avslutar den.
 • vi gör en plan inom två månader från att insatsen påbörjats tillsammans med dig, som handlar om dig och ditt fortsatta deltagande i insatsen (servicegaranti).

* Fadder benämns inom socialpsykiatrin som kontaktperson.

Kontakt med enheten för försörjningsstöd

Örebro kommun garanterar att:

 • du under alla vardagar kan komma i telefonkontakt med en socialsekreterare eller en assistent på Försörjningsstöd.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Örebro kommun garanterar att:

 • vi handlägger din ansökan om ekonomiskt bistånd inom sju arbetsdagar.*

* Tiden gäller från det att en komplett ansökan kommit in till oss. Vad som ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett framgår av ansökningsblanketten, och vid nyansökan på den bilaga du fått med ansökan.

Du kan även kontakta enheten för försörjningsstöd för att få ytterligare information om hur ansökan ska fyllas i och vilka handlingar du måste bifoga. Här får du generell information om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsinsats

Örebro kommun garanterar att:

 • om vi tillsammans med dig bedömer att du behöver stöd för att komma vidare till arbete får du en arbetsmarknadsinsats inom tio arbetsdagar.

Kontakt med kommunens socialkontor

Örebro kommun garanterar att:

 • du under alla vardagar kan komma i telefonkontakt med en socialsekreterare eller en assistent på socialkontoret.

Ansökan om hjälp vid missbruksproblem

Örebro kommun garanterar att:

 • du som ansöker om hjälp för dina missbruksproblem får en besökstid inom sju arbetsdagar från det att vi tagit emot din ansökan.

Örebro kommun garanterar att:

 • du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du din vård och omsorg samt dina inne- och uteaktiviteter så att detta utförs utifrån dina behov. Dina anhöriga får delta om du vill.
 • du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta kontaktperson om du vill.
 • dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov.
 • vi hör av oss till dig, om den planerade tiden för besök ändras. Vi hör också av oss till dig om det kommer en annan person än den som tidigare planerats.
 • du garanteras hjälp att sköta din mun- och tandhälsa.
 • du garanteras hjälp att sköta och hantera dina hörsel- och synhjälpmedel.
 • du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång av dina läkemedel en gång per år eller vid behov.
 • du har rätt att ta del av din vård- och omsorgs­dokumentation.
 • ditt trygghetslarm fungerar.
 • dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt.
 • all personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig legitimation.
 • du som söker stöd för att klara ditt vardagliga liv blir kontaktad av ansvarig biståndshandläggare inom tre arbetsdagar efter din ansökan har inkommit.

Gode män och förvaltare

Örebro kommun garanterar att:

 • gode män och förvaltare som önskar lämna sitt uppdrag bör entledigas senast efter tre månader.

Kontrollbesök på livsmedelsverksamheter

Örebro kommun garanterar att:

 • verksamheten får ett kontrollbesök inom två månader efter det att livsmedelsverksamheten har startat. *

* Tiden gäller från det att en komplett ansökan/anmälan kommit in till oss. Vad som ska finnas med för att din ansökan/anmälan ska vara komplett framgår på blanketten eller informationen på kommunens hemsida. Om ärendet måste tas upp i Miljönämnden kan det ta längre tid. I så fall får du besked om detta.

Ansökan om alkoholtillstånd

Örebro kommun garanterar att:

 • du som söker tillstånd för alkoholservering kommer att få din ansökan beviljad inom högst tre veckor från det att ansökan är komplett och förutsatt att den uppfyller alkohollagens krav och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.

Tillgång till dricksvatten

Örebro kommun garanterar att:

 • du som kund/abonnent har tillgång till vatten inom tre timmar, och vatten i kranen inom 24 timmar, vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Örebro kommun garanterar att:

 • ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs inom sex veckor.*

* Tiden gäller från det att en komplett ansökan kommit in till oss. Vad som ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett framgår av ansökningsblanketten. Om ansökan måste skickas till konsultläkare för vidare bedömning kan ärendet ta längre tid och du får då meddelande om detta av handläggaren.

Kärlutställning

Örebro kommun garanterar att:

 • du som kund/abonnent ska få ditt kärl utställt samt ändring av kärlstorlek inom 7 arbetsdagar efter registrerad beställning.

Matavfallspåsar

Örebro kommun garanterar att:

 • fastighetsägare till flerfamiljshus och verksamheter ska få matavfallspåsar utkört inom 7 arbetsdagar efter registrerad beställning.

Avfallshållare och matavfallsvagnar

Örebro kommun garanterar att:

 • du som kund/abonnent ska få påshållare (bruna matavfallshållaren), matavfallsvagnar och tillhörande behållare utkört inom 7 arbetsdagar efter registrerad beställning.

Väggfästen och vagnar för el-avfall

Örebro kommun garanterar att:

 • du som kund/abonnent ska få utkört insamlingstillbehör gällande el-avfall t.ex. vagnar och väggfästen inom 7 arbetsdagar efter registrerad beställning.

Utställning av container

Örebro kommun garanterar att:

 • du som kund/abonnent ska få container utställd inom 7 arbetsdagar efter registrerad beställning.

Potthål

Örebro kommun garanterar att:

 • potthål på körbanor samt gång- och cykelvägar ska lagas inom fem arbetsdagar från att anmälan kommit in till kommunen.

Örebro kommun garanterar att:

 • alla fritidsgårdar öppnar sista sommarlovsveckan.
 • Kulturskolan erbjuder elever 28 lektioner per läsår i ämneskurser.
 • du får svar inom 3 dagar vid bokning av idrottslokal.
 • alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober–mars.

Hjälp oss att bli bättre!

Lever vi inte upp till dina förväntningar? Tycker du att något kan göras på ett bättre sätt? Har du klagomål eller synpunkter på vår service? Vi vill vi gärna veta det, så att vi kan utvecklas för att ge dig en så bra service som möjligt.

Du framför enklast dina klagomål eller synpunkter via vårt webbformulär för synpunkter.

Du kan även

Om du angett dina kontaktuppgifter så får du inom fem arbetsdagar en bekräftelse på att vi mottagit din synpunkt. Vi håller dig sedan underrättad om vad som händer med det.

Senast uppdaterad:

Publicerad: