Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gör det möjligt för unga och vuxna att utbilda sig och få egen försörjning. Nämnden ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildningar, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser samt bosättning av vissa nyanlända. Nämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten.

Nämnden har ett ansvar att tillse att unga och vuxna i Örebro kommun ges möjlighet till utbildning och egen försörjning. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra nämnder och huvudmän.

Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagstiftningen samt för myndighetsutövning och övriga skyldigheter enligt skolförfattningarna.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom nämndens verksamheter. Nämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde och ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämnden ska inom områdena gymnasium och vuxenutbildning ansvara för:

 • gymnasieskolan, inklusive Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och den fritidsverksamhet som bedrivs för elever i dessa gymnasier
 • anpassad gymnasieskola, inklusive Anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade och den fritidsverksamhet som bedrivs för elever i dessa gymnasieskolor
 • kommunal vuxenutbildning inklusive svenskundervisning för invandrare och vuxenutbildning för personer med funktionsvariation
 • uppdragsutbildning och annan kompletterande vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna
 • särskilda utbildningsformer
 • uppdragsutbildning
 • för att det finns skolbibliotek inom sitt verksamhetsområde
 • det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 20-åringar
 • administrera kommunens feriearbeten för ungdomar
 • interkommunala skolfrågor inom det offentliga skolväsendet samt företräda kommunen i ärenden som rör förhållandet till skolor med enskilt såväl som offentligt huvudmannaskap
 • antagning av elever
 • beställning av skolskjuts och elevresor för gymnasieelever
 • skolmåltidsplanering och rapportera behov till Teknik- och servicenämnden
 • budget och resursfördelning till såväl skolor med enskilt som offentligt huvudmannaskap
 • att besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser inom sitt verksamhetsområde
 • företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet.

Nämnden ansvarar, utöver myndighetsutövning enligt skolförfattningarna, för myndighetsutövning avseende:

 • försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt.
 • ekonomiskt bistånd för begravningskostnad enligt socialtjänstlagen.

Nämnden ansvarar även för uppgifter gällande avlidna personer, såsom dödsboanmälan och dödsboförvaltning enligt ärvdabalken, gravsättning enligt begravningslagen eller uppgifter avseende avlidna personer som följer av andra författningar.

Nämnden ansvarar inom arbetsmarknadsområdet för:

 • att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd och därmed vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet
 • arbetsmarknadsinsatser för arbetssökande som inte tar del av arbetsförmedlingens aktiva insatser. Insatserna ska stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande
 • bosättning enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, samhällsorientering enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt svenska för invandrare (SFI) enligt skollagen.

Nämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten.

Sammanträdestider

Datum

 • Måndag 29 januari
 • Måndag 12 februari
 • Måndag 18 mars
 • Måndag 15 april
 • Måndag 27 maj
 • Måndag 17 juni
 • Måndag 23 september
 • Måndag 21 oktober
 • Måndag 25 november
 • Måndag 9 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll från 2021–2022 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Ledamöter

Gymnasienämnden består av sjutton ledamöter och elva ersättare.

Ledamöter i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: