Djur, djurskydd och skadedjur

Här hittar du information om djur, djurskydd och djurhållning samt om vilka skyldigheter som gäller när du äger vissa djur. Du kan även läsa mer om åtgärder som görs kring olika skadedjur.

Djurskydd

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för djur, djurskydd och djurhållning. Här hittar du information kring bland annat hur du anmäler bristande djurhållning till dem. Du kan även läsa mer om hur du ansöker om djurhållning inom detaljplanelagt område hos Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.

Djur som far illa kontakta Länsstyrelsen

Ansvaret för djur, djurskydd och djurhållning ligger hos länsstyrelsen. De granskar djurstallar och djuranläggningar.

Anmäl bristande djurhållning till Länsstyrelsen i Örebro län.

Tillstånd enligt djurskyddslagen

Länsstyrelsen har även hand om tillstånd enligt djurskyddslagen för sällskapsdjur för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring, till exempel zoobutiker, smådjurspensionat och ridskoleverksamhet.

Djurhållning inom detaljplan

För att få hålla nötkreatur, häst, get, får, svin och giftorm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs ett tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Samma krav finns för pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur.

Miljöavdelningen gör bedömning i varje enskilt ärende om de djuren man ansöker om att få hålla. Vid bedömning tas olägenheter som främst kan uppstå i beaktande, exempelvis lukt, buller och allergi. Synpunkter från närboende beaktas också.

Glöm inte att bifoga en ritning som visar var djuren ska hållas samt var utrymmen för vistelse och skötsel finns. Om du inte själv äger fastigheten ska du först fråga fastighetsägaren. Tillståndet kan tidsbegränsas.

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område hittar du här.

Sällskapsdjur

Det är inte förbjudet att gräva ner mindre sällskapsdjur på egen tomt, men det finns ett antal saker som du behöver ta hänsyn till.

 • Du får inte gräva ned djur som haft en smittsam sjukdom.
 • Du måste hålla tillräckligt skyddsavstånd till grannar, dricksvattentäkter och vattendrag.
 • Tänk också på att täcka över djuret med minst 1,5 meter jord, för att inte vilda djur ska få vittring och gräva upp det.

Kremering

Om du vill kremera ditt husdjur ska du kontakta en veterinär.

Begrava din häst

Observera att om du vill begrava en häst behöver du lämna en skriftlig anmälan till Miljöavdelningen.

Djur

För vissa djur krävs tillstånd. Läs mer nedan hur du exempelvis söker tillstånd för giftorm inom detaljplanelagt område i Örebro kommun. Här finns även tips till fastighetsägare kring åtgärder mot störande fåglar.

Du behöver tillstånd för att ha giftorm

Precis som alla husdjur ska ormar skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar problem för dem som bor i närheten. För att få ha giftorm inom detaljplanelagt område i Örebro kommun krävs tillstånd från Miljöavdelningen. Kravet finns eftersom många människor känner oro och rädsla för ormar.

Genom att ansöka om tillstånd att ha giftorm kan du också visa att du sköter din orm på ett säkert sätt, och Miljöavdelningen får möjlighet att lämna råd och information.

Folder - Att ha giftorm kräver tillstånd Pdf, 136.9 kB.

Ett tillstånd är förenat med villkor

 • Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum eller kök.
 • Rummet ska vara låst när du som ägare inte vistas där.
 • Terrariet och rummet ska ha täckta ventiler eller liknande som hindrar ormen från att rymma.
 • Tillståndet ska sitta väl synligt i anslutning till utrymmet, med uppgift om ormens art.
 • Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet samt på själva terrariet, med texten: "Varning giftorm".
 • Ormen får inte visas upp på allmän plats.

Avgift och blankett

Vi tar ut en timavgift för tillsynsbesöket och den handläggning som behövs innan du får tillståndet. Timavgiften är 1140 kr.

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område hittar du här.

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss på Miljöavdelningen i Örebro kommun om du har frågor om giftorm.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor som rör djur som behandlas illa. De har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen.

 

Fåglar som kajor och måsar är ett naturligt inslag i staden, men de kan upplevas mycket störande under perioder. Måsar orsakar mest störning under häckningsperioden mellan maj och juni. Kajor orsakar mest störning genom mängder med fågelspillning då de samlas flockvis i stadens träd.

Tänk därför på att:

 • Begränsa tillgången av mat för kajor och måsar.
 • Släng inte mat på marken och se till att sopkärl är stängda.
 • Du kan mata andra fåglar, men gör det i lämpliga miljöer och på ett klokt sätt. Om din matplats får besök av kajor eller måsar, upphör då med fågelmatningen eller förändra matningen på ett sätt som gör att kajor och måsar försvinner.
 • Med hänsyn till dina grannar, ska du inte mata fåglar i områden med flerbostadshus, eller där bostäderna ligger tätt.

Hyreshus

Om du bor i hyreshus och har problem med fåglar så ska du kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren har ansvar för förebyggande åtgärder. Om det inte blir bättre så kan du vända dig till Miljöavdelningen.

Fyll i e-tjänst för klagomål på boendemiljön

Bostadsrätt

Om du bor i bostadsrätt så kontaktar du din bostadsrättsförening.

Fåglar som kajor och måsar är ett naturligt inslag i staden, men de kan upplevas mycket störande under perioder. Måsar orsakar mest störning under häckningsperioden mellan maj och juni. Kajor orsakar mest störning genom mängder med fågelspillning då de samlas flockvis i stadens träd.

Tänk därför på att:

 • Begränsa tillgången av mat för kajor och måsar.
 • Släng inte mat på marken och se till att sopkärl är stängda.
 • Du kan mata andra fåglar, men gör det i lämpliga miljöer och på ett klokt sätt. Om din matplats får besök av kajor eller måsar, upphör då med fågelmatningen eller förändra matningen på ett sätt som gör att kajor och måsar försvinner.
 • Med hänsyn till dina grannar, ska du inte mata fåglar i områden med flerbostadshus, eller där bostäderna ligger tätt.

Åtgärder mot störande fåglar

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att förebygga sådana problem. Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på din fastighet och att minska tillgången på mat för kajor och måsar.

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Miljöavdelningen hänvisar de som klagar att ta kontakt med sin fastighetsägare som i vissa fall har möjlighet att åtgärda problemet även under häckningsperioden.

Tips till dig som är fastighetsägare

 • Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.
 • Informera de som bor i din fastighet att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även större fåglar lockas till fastigheten.
 • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och kajor, men även råttor och möss.

Vad kan fastighetsägaren göra under häckningssäsongen?

Under perioden 1 april–31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar vilket betyder att fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktlagen.

Fastighetsägare får bedriva jakt under denna tid (1 april–31 juli) för att där förhindra skada eller annan olägenhet. Detta innebär att det är viktigt att du som fastighetsägare gör en bedömning av olägenheten eller skadan och vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga och åtgärda problemet.

Mer om undantaget kan du läsa om i bilaga 4, lag om jaktförordning (1987:905, 2021:334, SFS 2021:1332), under styckena 2, 4 och 16.

Om skyddsjakt behöver göras så säger ordningslagen att polistillstånd behövs för att få skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område. När polisen prövar din ansökan kontrolleras om det finns tillräckliga skäl till att skjuta inom detaljplanelagt område. Örebro Viltvårdsförening kan kontaktas för att få hjälp med skyddsjakt.

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss på Miljöavdelningen i Örebro kommun.

Kattägarens ansvar

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika att katten orsakar besvär för dina grannar. När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Ibland kontaktas Miljöavdelningen i frågan. Miljöavdelningen utför, i normalfallet, inte några åtgärder eftersom löst springande katter inte anses som en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta slogs fast i en dom i Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt år 2001.

I domen betraktas det också som accepterat att en familj har upp till några stycken katter och att de vistas både på ägarens och också grannarnas tomt. Inte heller skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador räknas som en olägenhet.

Övergivna eller förvildade katter

Från den 1 januari 2008 gäller en ny lag om tillsyn över hundar och katter som tar upp problemet med övergivna eller förvildade katter, det är Polismyndigheten som hanterar denna lag.

Vanvård

Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta Länsstyrelsens Djurskyddsenhet.

Skadedjur

Ohyra och skadedjur har funnits i alla tider i Sverige och de har genom åren orsakat stor förstörelse och spridit sjukdomar. Under de senaste årtiondena har ohyran och skadedjuren minskat genom exempelvis bättre hygien och ett råttsäkert byggande. De kan dock fortfarande vålla stor förödelse genom angrepp på bland annat livsmedel och trä samt är en latent smittspridningskälla.

Egen bostad

Har du problem med skadeinsekter ska du kontakta ett skadedjursbolag.

Hyreshus

Om du bor i hyreshus och upptäcker skadeinsekter ska du kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren har ansvar för att sanering blir gjord. Om det inte blir bättre så kan du vända dig till Miljöavdelningen.

Fyll i e-tjänst för klagomål på boendemiljön

Förstörelse och smittspridning

Ohyra och skadedjur har funnits i alla tider i Sverige och de har genom åren orsakat stor förstörelse och spridit sjukdomar. Under de senaste årtiondena har ohyran och skadedjuren minskat genom bl.a. bättre hygien och ett råttsäkert byggande. De kan dock fortfarande vålla stor förödelse genom angrepp på bland annat livsmedel samt trä och är en latent smittspridningskälla.

Lagstiftning

Enligt miljö- och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur.

Råttor och möss i stadsmiljön

Råttor och möss finns i alla stadsmiljöer eftersom de har god tillgång till mat och skyddade platser som exempelvis stenmurar, soprum och källare.

Bekämpning av råttor och möss

För att hålla nere antalet råttor och möss finns det fällor på flera strategiska platser i stan och kommunen gör fler insatser för att hålla rent. Bekämpning sker även på återvinningscentraler och i avloppsledningar.

Det förekommer även råttor i dagvattenledningar, men där är det svårare att bekämpa eftersom det är svårt att hitta lämplig bekämpningsmetod. I dagvattenledningarna kommer råttorna in direkt från diken och liknande ställen.

Fågelmatning kan dra till sig råttor, men när matningen tas bort eller flyttas blir det bättre.

Om du upptäcker råttor och möss

 • Råttor letar sig till papperskorgar och uteserveringar. Om du upptäcker en stor mängd råttor på allmän plats, exempelvis i en park ska du anmäla det till Örebro kommun Servicecenter som tar det vidare till Teknik- och Serviceförvaltningen.
 • Har du problem med möss eller råttor i egen bostad ska du kontakta ett skadedjursbolag.
 • Om du bor i hyreshus och upptäcker råttor eller möss kontaktar du din fastighetsägare. Fastighetsägaren har sedan ansvar för att sanering blir gjord. Om det inte blir bättre kan du vända dig till Miljöavdelningen.

Det här kan du göra - tips!

 • Släng skräp och matrester i soptunna.
 • Matrester läggs i stängd påse.
 • Soptunnor och sopkärl ska gå att stänga, släng inte matrester i överfulla tunnor.
 • Undvik att lägga fågelmat direkt på marken.
 • Håll rent och städat utomhus i exempelvis förråd, eftersom råttor bygger bon i bråte.
 • Spola inte ner fett i avloppet eftersom det lockar till sig råttor.

Lagstiftning

Enligt miljö- och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur.

Senast uppdaterad:
Publicerad: