Lantmäteri och fastigheter

När du behöver hjälp att ändra fastighetsgränser, bilda en ny fastighet eller rätt att använda någon annans mark ansöker du om en lantmäteriförrättning. Örebro kommuns lantmäterimyndighet ansvarar för förrättningar och fastighetsregistret inom kommunen.

Innehåll på sidan

Ansök om lantmäteriförrättning

Bra att veta innan du ansöker

Börja med att ta fram en karta över det område som berörs. Du måste bifoga karta med din ansökan.

Tips på hur du får fram en karta att bifoga

 • Gå till webbkartan där fastighetsgränserna syns och zooma in till aktuellt område. Använd mätverktyget "Mät yta" som du hittar nere till höger och rita ut området som ska styckas av eller ändras. Ta en skärmdump på sidan, klistra in bilden i till exempel Word eller Paint, spara filen.
 • Skriv ut en karta från en karttjänst på webben, alternativt be Servicecenter om hjälp att skriva ut en karta. Markera området som ska styckas av eller ändras. Scanna in eller fotografera bilden, spara filen.

Skriva under ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt.

Om flera äger en fastighet tillsammans måste alla delägare skriva under ansökan.

Om fastigheten ägs av ett dödsbo måste alla dödsbodelägare skriva under ansökan. Bifoga även kopia av bouppteckningen och sökandens telefonnummer och mejladress.

Vid överlåtelse av fastighet

Vid överlåtelse av del av fastighet genom köp, byte eller gåva, är det viktigt att ansökan lämnas inom sex månader från överlåtelsedagen, annars blir överlåtelsen ogiltig.

Lantmäterimyndigheten kan hjälpa till med att upprätta en överenskommelser.

Om det finns köpeavtal eller andra överenskommelser är det viktigt att du bifogar dessa i original eller bestyrkta kopior.

Ansök via e-tjänst eller blankett

När du ansöker som privatperson via e-tjänsten krävs BankID eller Mobilt BankID. Om du inte vill ansöka via e-tjänst kan du söka med blankett.

Så här går det till

Utredning och beslut

Senast två veckor efter att din ansökan kommit in får du en skriftlig bekräftelse av ansvarig lantmätare.

Lantmätaren utreder om den sökta åtgärden är lämplig utifrån gällande lagstiftning och tittar på befintliga förhållanden som till exempel gränser. Hen beaktar planer, fastighets- och inskrivningsuppgifter samt kontaktar eventuella berörda rättighetshavare.

Under förrättningens gång tar lantmätaren kontakt med de myndigheter som berörs för att diskutera bland annat bygglov, utfartsvägar, strandskydd samt vatten och avlopp. Fältarbete eller sammanträde kan behövas ibland, i så fall kallas du av ansvarig lantmätare.

Därefter tar lantmätaren beslut i förrättningen och meddelar detta skriftligen. Inom fyra veckor har du möjlighet att överklaga beslutet.

Överklagande

Om du är missnöjd med ett beslut, kan du överklaga till Mark- och miljödomstolen genom att skriftligen skicka in ditt överklagande till lantmäterimyndigheten.

I annat fall kommer besluten att vinna laga kraft och registreras i fastighetsregistret och på registerkartan hos lantmäterimyndigheten.

Betalning

Faktura skickas efter registreringen.

Handläggningstid

Alla förrättningar har olika omfattning och svårighetsgrad och tar därför olika lång tid. Typen av förrättning och storleken på fastigheten eller fastigheterna har betydelse för arbetsinsatsen.

Senast två veckor efter att din ansökan kommit in får du en skriftlig bekräftelse av ansvarig lantmätare, där finns också uppskattad handläggningstid.

Vi har för närvarande kö bland inkomna ärenden innan de kan fördelas till en handläggare.

Ärendet handläggs i tur- och samordning med övriga ärenden. Avstyckningar för nybyggnation prioriteras med en kötid på cirka 4–6 månader. I andra fall kan väntetiden vara upp till ett år, beroende på svårighetsgrad och komplexitet.

Beslut kan tas i ärendet när det är komplett. Därefter tar det 4 veckor innan ärendet vinner laga kraft. Då kan resultatet införas i fastighetsregistret. I och med detta är ärendet slutfört.

Vad du kan göra själv

Den som lämnat in ansökan kan själv ofta påverka handläggningstiden genom att så snart som möjligt komplettera ansökan med det som handläggaren efterfrågar.

Du kan också underlätta genom att leta fram befintliga gränsmarkeringar vid berört område.

Kostnad

Taxorna uppdaterades den 1 juni 2023. För arbete som utförts före 1 juni 2023 används den taxa som gällde vid tidpunkten då arbetet utfördes.

Lantmäteriförrättningar

Lantmäterimyndigheten ska ta betalt för sina tjänster enligt en av regeringen fastställd taxa. Alla förrättningstjänster är momsfria. Kostnaden för lantmäteriförrättningar ska betalas av berörda sakägare.

Det är ärendets omfattning, arbetsinsats och komplexitet som avgör priset. Komplexiteten kan till exempel bero på oklar fastighetsindelning eller sakägare som inte är överens.

Timpriser för lantmäteriförrättningar

 • Förrättningslantmätare och kart– och mätningsingenjörer: 1 600 kr/timme.
 • Biträdande handläggare och förrättningsassistenter: 1200 kr/timme.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på ordinarie avgift:

 • Måndag–torsdag efter kl. 18: +300 kr/timme.
 • Fredag efter kl. 18 samt lördag och söndag: +600 kr/timme.

Utöver tidsersättningen kan det tillkomma avgift för till exempel anlitad sakkunnig.

Lantmäterimyndigheten kan lämna ett anbud om fast pris om det är möjligt att göra en bedömning av förrättningens omfattning och kostnader.

På lantmäteriets webbplats finns exempel på vad olika typer av förrättningar kan kosta.

Åtgärder med fast pris

Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning enligt 43 § AL (Anläggningslagen)

 • Första fastigheten 6 500 kr.
 • Tillägg per fastighet utöver första fastigheten 700 kr.

Ändring av andelstal enligt 24 § AL (Anläggningslagen)

 • Första fastigheten 3 250 kr.
 • Tillägg per fastighet utöver första fastigheten 700 kr.

Beslut om anslutning enligt 42 a § AL (anläggningslagen)

 • Första fastigheten 6 500 kr.
 • Tillägg per fastigheter utöver första fastigheten 700 kr.

Om ansökan avvisas på grund av att den är så ofullständig att den inte kan ligga till grund för en förrättning

 • 3 600 kr.

Om förrättningen inte kan genomföras

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

Timpriser för övriga uppdrag utöver lantmäteriförrättningar

 • Gränsutvisningar: 5 000 kr/uppdrag med tillägg av 1 250 kr/timme vid tidsåtgång utöver fyra timmar.
 • Övriga uppdrag som till exempel fastighetsutredningar och bildande av samfällighetsföreningar: 1 250 kr/timme.

I timpriserna för uppdrag ingår moms på 25 procent.

Betalning

När ärendet är avslutat skickar lantmäterimyndigheten en faktura till betalningsansvariga enligt förrättningsbeslutet. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Därefter debiteras ränta.

Överklagande av faktura gällande lantmäteriförrättning

Den som är betalningsskyldig och missnöjd med fakturan gällande en lantmäteriförrättning har rätt att överklaga fakturan. Överklagandet ska ske skriftligen inom tre veckor från räkningens förfallodag.

Överklagandet ska skickas till lantmäterimyndigheten som sänder det vidare till Mark‑ och miljödomstolen för beslut.

Fakturan för uppdrag kan inte överklagas på samma sätt som avgiften för lantmäteriförrättning, istället gäller civilrättsliga regler.

Dessa lantmäteriförrättningar kan du kan ansöka om

Ny fastighet

När ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet, kallas det för avstyckning. I samband med en avstyckning kan man bilda servitut eller gemensamhetsanläggning.

Den nya fastigheten kan göras fri från inteckningar, dvs. pantbrev som finns i den ursprungliga fastigheten.

Lagfart och värdeintyg

När avstyckningen är klar ansöker du om lagfart hos Inskrivningen på statliga Lantmäteriet. Du behöver bifoga ett värdeintyg som används för beräkning av stämpelskatt. Vanligen skrivs intyget av bank eller mäklare.

Illustration avstyckning

Fastighet och servitut

Fastighetsreglering är när en hel eller en del av en fastighet överförs till en annan fastighet. Det kan också innebära att ett servitut nybildas, ändras eller upphävs.

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja något på en annan fastighet. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal och är inte tidsbegränsat.

Illustration fastighetsreglering

Ny fastighet

När en fastighet som ägs av två eller fler personer ska delas upp så att varje ägare får en egen ny fastighet, kallas det klyvning.

Illustration klyvning

Ny fastighet

När två eller fler fastigheter som ägs av samma person läggs samman till en ny fastighet, kallas det sammanläggning.

Illustration som visar sammanläggning

Allmän ledning

En rättighet för en allmän ledning, till exempel kommunalt vatten och avlopp.

Samverkan kring olika typer av anläggningar

Det är vanligt att fastigheter behöver samverka kring olika typer av anläggningar som till exempel väg, brygga, ett lokalt bredbandsnät eller ett gemensamt grönområde.

Gemensamhetsanläggning

För att lösa frågor kring förvaltningen kan vi hjälpa till att bilda en gemensamhetsanläggning. Vid förrättningen beslutas vilka behov som ska lösas gemensamt, vilka fastigheter som ska delta samt skyldigheten att bidra till olika kostnader.

Samfällighetsförening

Förvaltningen sker ofta genom en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter. En samfällighetsförening bildas av lantmäterimyndigheten – normalt vid samma möte som gemensamhetsanläggningen bildas.

Delägarförvaltning

Delägarförvaltning är den form som gäller om inte en samfällighetsförening bildats. Denna förvaltningsform har visat sig fungera bättre vid mindre anläggningar med ett fåtal delägare. Behövs en samfällighetsförening bildas det av Lantmäterimyndigheten efter ansökan.

Ansökan

Blanketten för överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning, "Ansökan om Lantmäteriförrättning, fastighetsbildning" hittar du här.

Finns det redan en gemensamhetsanläggning som behöver uppdateras efter ändrade förhållanden kan du/ni ansöka om en omprövning av gemensamhetsanläggningen.

Frågor - kontakta oss

Har du frågor rörande 3D-fastighetsbildning, fiske, fastighetsutredningar, legalisering, äganderättsutredning inom Örebro kommun, kontakta Lantmäterimyndigheten.

Fastighetsbeteckning

Om du vill ta reda på fastighetsbeteckningen för en fastighet använder du webbkartan, där du kan zooma och navigera. Klicka på ett område i kartan för att få upp fastighetsbeteckningen.

Får jag stycka av min tomt?

För all fastighetsbildning gäller att fastigheterna ska vara lämpliga för sina ändamål.

Detaljplan

Detaljplanen avgör om fastighetsbildning är tillåten eller inte. Det kan finnas bestämmelser om minsta och största tomtstorlek, hur många tomter ett område får delas i, begränsning av byggrätten rörande storlek och placering eller utfartsförbud.

Fastighetsplan eller tomtindelning

Om det finns fastighetsplan eller tomtindelning får området bara indelas i fastigheter så som planen anger. Det innebär att någon ändring av fastigheterna inte är tillåten om det går emot fastighetsplanen/tomtindelningen. Du kan få en tomtindelning upphävd av Bygg- och miljönämnden.

För mer information kontakta Servicecenter, 019-21 10 00.

Positivt förhandsbesked krävs

I områden där detaljplan saknas, exempelvis på landsbygden, krävs positivt förhandsbesked om bygglov för att en obebyggd tomt ska kunna avstyckas. Bebyggd mark kan i regel styckas av.

För mer information kontakta Servicecenter, 019-21 10 00.

Var går fastighetsgränsen?

Flertalet av alla gränser har markerats när de bildades. Gränsmarkeringarna kan dock ha försvunnit under årens lopp. Om du är osäker på var gränsen går kan vi hjälpa dig att markera den igen. Att markera gränser kallas för gränsutvisning.

Webbkarta, förrättningsakter och lantmäteriets tjänster

 • På webbkartan kan du se en översikt av var fastigheter ligger och var gränserna går. Beroende på var gränsinformationen kommer från varierar noggrannheten på gränsen till exempel om den är flygfotograferad eller mätt med dagens instrument.
 • Juridiskt gällande information finns i förrättningsakterna för varje fastighet. Här kan du beställa förrättningsakter.
 • Om du vill veta mer kan du själv använda Lantmäteriets tjänster Min fastighet eller Historiska kartor.
 • Du kan be om kartor och lantmäterihandlingar genom att kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00.

Gränsutvisning och lantmäteriförrättning

Om gränsen är mätt med dagens instrument och därmed har hög noggrannhet kan Lantmäterimyndigheten hjälpa dig att få din gräns markerad med träkäppar, så kallad gränsutvisning. Kostnaden är 5 000 kr inkl. moms för upp till 4 timmars arbete. Tar det längre tid tillkommer 1 250 kr inkl. moms per timme.

Vill du få gränserna bestående utmärkta med järnrör behövs en lantmäteriförrättning som registreras i fastighetsregistret.

Om gränsen istället är flygfotograferad eller är inmätt enligt äldre metoder och därmed har en sämre noggrannhet kan du som fastighetsägare ansöka om fastighetsbestämning, som är en lantmäteriförrättning. Vid en fastighetsbestämning utreds och bestäms hur gränserna går mellan olika fastigheter eller vad ett servitut omfattar.

Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Örebro kommuns lantmäterimyndighet

Örebro kommuns lantmäterimyndighet ansvarar för förrättningar och fastighetsregistret inom kommunen.

Kontakta oss

Om du har frågor kring din önskade åtgärd eller hur du fyller i ansökan – kontakta oss gärna i ett tidigt skede, helst innan du skickar in ansökan.

Du kan nå oss via telefon, e-post eller genom att boka ett personligt möte.

Telefon via Servicecenter: 019-21 10 00
E-post: lantmaterimyndigheten@orebro.se

Lantmäteriet

Den statliga lantmäterimyndigheten Lantmäteriet har det övergripande ansvaret för lantmäterifrågor. De ansvarar även bland annat för lagfarter och inteckningar, samt registrering av privata avtal gällande servitut och nyttjanderätter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: