Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för att ge barn möjlighet till lärande och plats på förskola. Nämnden ansvarar även för att förskolorna arbetar för att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde.

Nämnden ansvarar för att tillse att barn i Örebro kommun ges möjlighet till lärande och omsorg. Nämnden fullgör sina uppgifter utifrån skollagen.

Det åvilar nämnden att tillse att förskolan stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg. Nämnden har inom sitt verksamhetsområde ett ansvar för att verksamheten utgår ifrån att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Nämnden har ett ansvar för att skapa förutsättningar för att verksamheten i samverkan med andra aktörer kan arbeta förebyggande så att barnets bästa kommer i främsta rummet.

Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för myndighetsutövning och övriga skyldigheter enligt skolförfattningarna.

Nämnden har ett ansvar för att alla barn erbjuds plats i förskola.

Nämndens ansvarar för:

 • förskola
 • öppen förskola
 • omsorg under tid då förskola inte erbjuds
 • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola
 • placering av barn på kommunala förskolor
 • att efter ansökan besluta om godkännande av huvudman för etablering av enskilda förskolor och pedagogisk omsorg
 • matförsörjningsplanering och rapportera behov till Teknik- och servicenämnden
 • interkommunala skolfrågor inom det offentliga skolväsendet samt att företräda kommunen i ärende som rör förhållandet till förskolor med enskilt såväl som offentligt huvudmannaskap
 • tillsyn av förskolor och pedagogisk omsorg med enskilt huvudmannaskap
 • att svara för budget och resursfördelning till förskolor med enskilt såväl som offentligt huvudmannaskap
 • att säkerställa resurser in i familjecentraler.

Sammanträdestider

Datum

 • Tisdag 30 januari
 • Tisdag 13 februari
 • Tisdag 19 mars
 • Tisdag 16 april
 • Tisdag 21 maj
 • Måndag 26 augusti
 • Tisdag 24 september
 • Tisdag 22 oktober
 • Tisdag 19 november
 • Tisdag 10 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Förskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighets­utövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till forskolenamnden@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Förskolenämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad: