Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Nämnden fullgör dels överförmyndares uppgifter enligt föräldrabalken, dels de uppgifter i övrigt som enligt författning handhas av överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Nämnden svarar för att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode mäns förvaltning som enligt föräldrabalken åligger överförmyndarnämnd.

Nämnden ansvarar för verksamhet som åligger överförmyndarnämnd enligt:

 • föräldrabalken
 • förmyndarskapsförordningen
 • ärvdabalken
 • äktenskapsbalken
 • lag om god man för ensamkommande barn
 • övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter.

Sammanträdestider

Datum

 • Torsdag 18 januari
 • Torsdag 8 februari
 • Torsdag 14 mars
 • Torsdag 18 april
 • Torsdag 23 maj
 • Torsdag 22 augusti
 • Torsdag 19 september
 • Torsdag 17 oktober
 • Torsdag 21 november
 • Torsdag 12 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till overformyndarnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad: