Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Nämnden fullgör dels överförmyndares uppgifter enligt föräldrabalken, dels de uppgifter i övrigt som enligt författning handhas av överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Nämnden svarar för att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode mäns förvaltning som enligt föräldrabalken åligger överförmyndarnämnd.

Nämnden ansvarar för verksamhet som åligger överförmyndarnämnd enligt:

 • föräldrabalken
 • förmyndarskapsförordningen
 • ärvdabalken
 • äktenskapsbalken
 • lag om god man för ensamkommande barn
 • övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter.

Sammanträdestider

Datum

 • Torsdag 19 januari
 • Torsdag 16 februari
 • Torsdag 23 mars
 • Torsdag 20 april
 • Torsdag 25 maj
 • Torsdag 21 september (flyttat från 7 september)
 • Torsdag 5 oktober
 • Torsdag 9 november
 • Torsdag 7 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 21 september 2023.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till overformyndarnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad: