Markplanerings- och exploateringsnämnden

Markplanerings- och exploateringsnämnden representerar kommunen som ägare av markreserv, exploateringsfastigheter och de fastigheter som ingen annan nämnd företräder.

Markplanerings- och exploateringsnämnden bildades 12 januari 2023

Samtidigt upphörde Programnämnd samhällsbyggnad. Protokoll från 2021–2023 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Nämnden företräder kommunen som ägare av kommunens markreserv, exploateringsfastigheter och de fastigheter där det inte är föreskrivet att annan nämnd ska företräda kommunen som ägare.

Nämnden ska besluta om inlösen enligt plan- och bygglagen, avtal om fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen och besluta om förvärv och överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel för en köpeskilling eller ersättning upp till tio (10) miljoner kronor. Vid byte av fastighet gäller samma beloppsgräns utifrån bedömt marknadsvärde. Nämndens beslutanderätt om överlåtelse eller förvärv av fastighet eller fastighetsdel avser inte ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Nämnden har rätt att förvärva nyttjanderätt till fast egendom som inte avser förvärv av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Samtliga förvärv och överlåtelser ska ske inom av Kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

Nämnden ansvarar för:

 • antagande av planprogram som avses i 5 kap. 10 § plan- och bygglagen. Nämnden får även besluta att ändra eller upphäva sådana
 • ordnandet av allmänna platser enligt 6 kap. 18 § plan- och bygglagen
  att bistå Kommunstyrelsen i arbetet med sådan översiktlig planeringen som avses i 3 kap. plan- och bygglagen
 • att bistå Kommunstyrelsen i arbetet med att upprätta förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • att bistå Kommunstyrelsen i arbetet med att upprätta förslag till exploateringsriktlinjer
 • ärenden där kommunen är part enligt 51–53 §§ lagen om allmänna vattentjänster. Beredning av ärende om att visst markområde ska ingå i verksamhetsområde enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster
 • inom sitt verksamhetsområde inneha bostadsrätter med en rätt att förvärva och överlåta bostadsrätter för en köpeskilling upp till tio (10) miljoner kronor. I förvaltningen ingår att upplåta bostadsrätter med hyresrätt
 • att ingå exploateringsavtal enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglagen
 • att påkalla förrättning med stöd av 18 § första stycket p.3 anläggningslagen och påkalla fastighetsreglering med stöd av 5 kap. 3 § tredje stycket fastighetsbildningslagen.
 • namnsättning av stadsdelar och områden
 • natur- och miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning och verka för en god miljö- och naturvård i kommunen
 • skötsel av natur- och kulturreservat samt bereda ärenden om bildande av natur- och kulturreservat.

Sammanträdestider

Datum

 • Torsdag 26 januari
 • Tisdag 28 februari
 • Torsdag 30 mars
 • Torsdag 27 april
 • Torsdag 25 maj
 • Torsdag 31 augusti
 • Torsdag 28 september
 • Torsdag 26 oktober
 • Torsdag 23 november
 • Torsdag 14 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 30 mars 2023.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll från 2021–2022 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Ledamöter

Markplanerings- och exploateringsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Markplanerings- och exploateringsnämnden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: