Örebro kommuns företag

Av ekonomiska och organisatoriska skäl har Örebro kommun valt att bedriva en del av sin verksamhet i bolagsform. Den verksamhet som bedrivs i bolagsform är sådan verksamhet som är konkurrensutsatt, drivs på affärsmässiga grunder eller drivs tillsammans med andra ägare. Motivet till att bedriva verksamhet i bolagsform är bland annat snabbare och tydligare beslutsprocesser och en enklare ekonomisk styrning.

Örebro Rådhus AB

De flesta aktiebolagen är organiserade i en koncern där det helägda Örebro Rådhus AB är moderbolag och utövar den operativa ägarrollen för bolagen i koncernen på uppdrag av kommunfullmäktige.

I det uppdraget ingår uppföljning av både ekonomi och verksamhet, skattesamordning av dotterbolagens resultat och kapitalbildning för dotterbolagen. Bolagen i koncernen beskrivs nedan med Örebro Rådhus AB:s ägarandel inom parantes.

www.obo.se

ÖBO är ett allmännyttigt bostadsbolag med uppdrag att förse örebroarna med bra bostäder. ÖBO har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt i Örebro, i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom i kommunen. ÖBO är en koncern med följande bolag:

 • ÖBO Omsorgsfastigheter AB (100 %). Bolagets ändamål är att främja tillgången på goda bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning inom Örebro kommun.
 • Västerporten Fastigheter i Örebro AB (100 %). Med ändamål att äga, förvalta, utveckla och överlåta fastigheter för att tillgodose behovet av affärs- och verksamhetslokaler i Örebros västra stadsdelar för kommunen, näringslivet och nyföretagare.

  Bolaget ska i samverkan med Örebro kommun och andra aktörer bidra till att fler arbetstillfällen skapas i de västra stadsdelarna samt att människorna som bor där blir aktiva i utvecklingen av sina närområden.
  Västerporten.
 • ÖBO Husaren AB (100 %). Har till ändamål att äga och förvalta sådana fastigheter som huvudsakligen nyttjas av ÖrebroBostäder AB.
 • Bixia Gryningsvind AB (40 %).

www.orebroporten.se

Örebroporten ska komplettera marknadens utbud av lokaler för näringsverksamhet och på uppdrag av kommunen upplåta fastigheter för kommunens egen verksamhet. Örebroporten erbjuder ett rikt utbud av såväl nya som gamla lokaler till verksamheter med lokalisering i Örebro kommun.

Örebroporten har flera dotter- och intressebolag där två av dem, Gustavsvik Resorts och Örebroläktaren bedriver verksamhet:

 • Gustavsvik Resorts AB (45 %). Har till ändamål att driva och utveckla turistanläggningar med hög attraktionskraft, framförallt Gustavsviksanläggningen med äventyrsbadet Lost city och camping. Gustavsvik.
 • Örebroläktaren AB (5 %). Verksamheten är uthyrning av konferens- och restauranglokaler.

Tillsammans med näringslivet är Örebroporten delägare i flera bolag där vart och ett av bolagen har sin egen bakgrund och logik. Grundprincipen i delägarskapen är planerade att gälla över en särskild tidsperiod för att åstadkomma utvecklingsarbete tillsammans. Bolagen är:

 • Gustavsviks Utvecklingsbolag (51 %).
 • Marieberg Utvecklings AB (50 %).
 • Törsjö logistik AB (33 %).

www.futurumfastigheter.se

Bolaget äger och utvecklar fastigheter för i första hand Örebro kommuns behov av lokaler och anläggningar för verksamheter inom barn och utbildning, social verksamhet samt motion och rekreation. I fastighetsbeståndet ingår framförallt skolor och förskolor, men även t.ex. brandstationer.

www.orebrokompaniet.se

Örebrokompaniet leder och samordnar marknadsföringen av Örebro med målet att få Örebro att växa och främja både privat- och affärsturism.

www.orebroparkering.se

Bolagets syfte är att tillhandahålla och utveckla attraktiva och ändamålsenliga parkeringsanläggningar och en väl fungerande parkeringsövervakning i dessa.

www.orebrokonserthus.com

Länsmusikens uppdrag är att producera, utveckla och stödja professionell scenkonst och musik i Örebro kommun och län. Övriga delägare är Region Örebro län (9 %).

kumbro.se

KumBro Utveckling är moderbolaget i en bolagskoncern som arbetar med hållbarhetsfrågor inom vindkraft, teknisk försörjning av fibernät och biogasproduktion. Övriga bolag i koncernen är:

 • KumBro Vind AB (100 %).
 • KumBro Stadsnät AB (100 %).
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB (50 %). Biogasbolaget.

Övriga delägare i KumBro Utveckling är Kumla kommun (20 %).

vvatten.se

Bolaget har som mål att på ett långsiktigt, ekonomiskt och hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till ägarkommunerna från 2030/2031.

Övriga delägare är kommunerna Kumla (11,2 %), Hallsberg (8,2 %) och Lekeberg (4,0 %).

alfrednobelsp.se

Bolaget ska främja en långsiktig utveckling av företag och innovationer i Örebro län som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Detta sker i samverkan med näringsliv, akademi och samhälle.

Övriga delägare är Region Örebro län (28,8 %) och Örebro universitet Holding AB (19,2 %).

www.orebroairport.se

Bolagets ändamål är att ta tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

Övriga delägare är Region Örebro län (44,95 %), Karlskoga kommun (5,05 %) och Kumla kommun (5,05 %).

www.oslo-sthlm.se

Bolaget verkar för att åstadkomma en snabb och driftsäker järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar.

Övriga delägare med en sjättedel vardera är Karlstads kommun, Västerås kommun, Region Örebro län, Region Värmland och Region Västmanland.

orebroteater.se

Länsteatern ger teaterföreställningar och utvecklar teaterverksamheten i Örebro kommun och Örebro län.

Region Örebro län är majoritetsägare med 91 %.

De flesta bolagens ägardirektiv benämns budgetdirektiv och är en del av kommunens Övergripande Strategi och budget Pdf, 3.3 MB.. Några bolag har separat beslutade ägardirektiv och de är samlade här.

Örebro läns trädgårdsaktiebolag

Örebro kommun äger 74,30 % av aktierna i bolaget. Bolagets uppgift är att förvärva, äga och underhålla konstverk i Stadsparken och Skytteparken samt på Stora Holmen i Örebro.

Nerikes Brandkår

http://www.nerikesbrandkar.se

Tillsammans med åtta andra kommuner i länet ingår Örebro kommun i kommunal­förbundet Nerikes Brandkår för att samverka om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.

Stiftelsen Activa

https://www.s-activa.se

Stiftelsen Activa stöttar människor med funktionsnedsättning att komma i arbete.

Kommuninvest ekonomisk förening

https://kommuninvest.se

Kommuninvest ägs av ett stort antal svenska kommuner och regioner och är kommunsektorns största kreditgivare.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se