Unga 16–21 år

Här hittar du som möter barn och unga i ditt arbete, information om och kontaktuppgifter till interna verksamheter och insatser med eget utförande i Örebro kommun.

Förebyggande

För eleverna i grundskola/grundsärskola och gymnasieskola/gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Läs mer om hälsa och stöd i grundskolan och gymnasieskolan.

Kontakt

Mer information och kontakt fås via skolans rektor och elevhälsoteam. För kontaktuppgifter, se respektive skolas webbplats. Se förteckning med länk till respektive skolas webbplats.

Fältgruppen finns där tonåringarna finns, såväl dagtid som kvällar och helger, för att identifiera de som riskerar att fara illa och vara stöd för dem som vill och behöver. Fältgruppen fokuserar på tonåringar i åldrarna 13-16 år.

Fältgruppen består av tio fältassistenter. Vi är en del av socialtjänsten och har ett nära samarbete med skolor, fritidsgårdar, polis och andra ungdomsaktörer. Två fältassistenter arbetar speciellt med döva och hörselskadade ungdomar.

Kontakt

faltgruppen@orebro.se, 019-21 45 80
Facebook: fältgruppen Örebro
Besöksadress: Fabriksgatan 5, Örebro.

Connect är en 10 veckors kurs för föräldrar som har barn i åldern 9–17 år. Kursen hjälper föräldern att förstå sitt barns utveckling samt minskar stress och konflikter i föräldraskapet. Föräldrarna träffas i grupper med två utbildade gruppledare en timme i veckan. Kursen är kostnadsfri.

Vid varje möte får föräldrarna information om barn och ungdomars utveckling. Föräldrarna får se rollspel och delta i övningar som hjälper till att hitta nya sätt att bemöta sitt barn. Föräldern uppmuntras att se alternativ som stöttar relationen till barnet och att förändring är en del av barnets utveckling.

Här kan du läsa mer om Connect. Här kan föräldern även göra en intresseanmälan till föräldrakurs.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Föräldratelefonen riktar sig till förälder och/eller annan vårdnadshavare som har barn upp till 18 år och som känner oro för sitt barn eller har frågor kring föräldrarollen. På föräldratelefonen kan de anonymt rådgöra med erfarna socialarbetare.

Vårdnadshavaren kan även få information och hänvisning till andra som erbjuder stöd.

Kontakt

Föräldratelefon, 019-21 36 00
Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Medling vid brott innebär att den som blivit utsatt för ett brott och den som begått brottet träffas tillsammans med en opartisk medlare och talar om det som hänt. Syftet med medlingen är att bägge parter ska kunna gå vidare stärkta, och lättare lämna händelsen bakom sig. Medling vid brott syftar till att minska de negativa följderna av brottet.

Medlingsmötet förbereds genom enskilda möten med respektive part. Under medlingsmötet kan gärningspersonen förklara sitt agerande, be om ursäkt och man kan tala om eventuell gottgörelse. Den brottsutsatta får ett ansikte på gärningspersonen, kan ställa frågor om brottshändelsen och känna att man får upprättelse.

Medling är frivilligt för båda parter och ett komplement till den vanliga rättsprocessen. Medling är lämpligt att genomföra vid brott som snatteri, stöld, skadegörelse, hot och misshandel. Vi erbjuder medling till ungdomar bosatta i Örebro kommun mellan 12 och 21 år som begått brott, och till dem som utsatts för dessa brott.

Brottshändelsen måste vara helt eller delvis erkänd för att medling ska vara aktuellt.

Här kan du läsa mer om medling vid brott.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Den som har blivit utsatt för ett brott och är 20 år eller yngre kan få stöd från Stödcentrum för unga brottsutsatta. På Stödcentrum för unga brottsutsatta arbetar vi under sekretess.

Stödcentrum för unga brottsutsatta drivs av förebyggande enheten på Örebro kommun. Vi arbetar nära polis och åklagare och kan hjälpa till med kontakterna under utredningstiden. Stödcentrum samverkar med t.ex. Brottsofferjouren Örebro län och andra stödcentrum i landet.

Här kan du läsa mer om det stöd vi kan ge.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Riktat – öppen ingång

För eleverna i grundskola/grundsärskola och gymnasieskola/gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Läs mer om hälsa och stöd i grundskolan och gymnasieskolan.

Kontakt

Mer information och kontakt fås via skolans rektor och elevhälsoteam. För kontaktuppgifter, se respektive skolas webbplats. Se förteckning med länk till respektive skolas webbplats.

Nätverkscentrum planerar, inventerar, mobiliserar och håller i nätverksmöten där både det professionella och det privata nätverket träffas. Under mötet inventerar man resurser och lösningar samt underlättar informationsutbyte och samsyn.

Nätverkscentrums målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Uppdragsgivare är alla enheter inom socialtjänsten samt skolornas barn- och elevhälsoteam.

Familjer kan inte kontakta vår verksamhet direkt.

Nätverkscentrums uppdragsgivare kontaktar oss via telefon eller mejl.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Neuropsykiatrisk resurs och samverkan (NP resurs och samverkan) erbjuder stöd, vägledning och strategier till barn och ungdomar 15-24 år som har svårt att klara av sin vardag, t. ex de som:

 • Har svårt att komma igång eller avsluta saker.
 • Har svårt att organisera sin tillvaro.
 • Har svårt för det här med tid.
 • Har svårt med sociala relationer eller situationer.
 • Har svårt att få vardagen att fungera.

Du som kommer kontakt med ungdomar som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning är välkommen att kontakta NP resurs och samverkan. Även närstående är välkomna.

Mer information och kontaktuppgifter.

Skolverksamheten erbjuder ungdomar och föräldrar öppenvårdsbehandling för ungdomar med alkohol-, spel- och/eller narkotikaproblem. Vi utför även urinprovstester. Enskilda samtal och familjesamtal är delar i behandlingen.

Skolverksamheten arbetar med utbildning och information kring ungdomar och missbruk och samarbetar med gymnasieskolorna.

Gruppen får uppdrag från socialkontoret men det finns också möjlighet att ta egen kontakt när det gäller missbruk.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

För anhöriga till någon som dricker för mycket, använder narkotika eller missbrukar medicin.

Barn och unga som har någon i familjen som missbrukar eller utövar våld känner sig ofta pressade och skäms över sin situation. Att leva i en familj där någon dricker för mycket alkohol, använder droger eller är våldsam är ofta en familjehemlighet. Barnen kan tro att de är ensamma om att ha det så och vågar inte prata om sina upplevelser.

Gruppverksamhet

Grupperna har max åtta deltagare, är åldersindelade och leds av två kuratorer. Den som deltar lär sig mer om beroende och vad man kan göra för att må bättre.

Stödsamtal för enskilda eller familjer

Den som inte kan eller vill delta i grupp får enskilda samtal med en kurator. Man får prata om sina erfarenheter, tankar och känslor kring beroende och att vara anhörig.

Familjesamtal

Sputnik använder en särskild metod som hjälper familjen att prata om förälderns problem och hur det påverkar samtliga i familjen. Samtalen hjälper barnen att må bättre.

Samtalserie för barn som upplevt våld i familjen

”Trappansamtal” ger barnet hjälp att sätta ord på sina känslor och upplevelser. Samtalen sker med en särskilt utbildad kurator.

För dig som möter barn i ditt yrke:

För dig som möter barn genom ditt yrke har vi halvdagsutbildningar och föreläsningar, du får lära dig mer om beroende och hur det påverkar en familj.

Här kan du läsa mer om Sputnik.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

För den som är tonåring och gravid eller redan fått barn. Hos oss kan den som är, eller ska bli, förälder:

 • träffa andra tonårsföräldrar
 • laga mat och äta tillsammans med andra
 • delta i föräldragrupp, både innan och efter att barnet är fött
 • få tips och råd om hur hen tar hand om sin bebis, t.ex. mat
 • delta i olika aktiviteter, t. ex. bad, babymassage och läger
 • få stöd och vägledning när hen börjar skolan eller jobbet igen
 • få möjlighet att läsa enstaka ämnen under föräldraledigheten.

Ingen anmälan, ingen inskrivning, ingen avgift.

Här kan du läsa mer om Unga föräldrar/mammor och pappor.

Unga mammor och pappor är en öppen verksamhet. Det betyder att man inte behöver anmäla eller skriva in sig. Det kostar ingenting att besöka oss.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Vägledningscenter erbjuder studie- och yrkesvägledning för alla. Ungdomar och vuxna får hjälp att fundera över sina möjligheter och att se vilka vägar de kan för att komma vidare vare sig det rör studier eller arbete.

Här kan du läsa mer om den studie- och yrkesvägledning som Vägledningscenter erbjuder.

Vägledningscenter är en öppen verksamhet. Det betyder att man inte behöver anmäla eller skriva in sig. Det kostar ingenting att besöka oss.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Riktat – biståndsbeslut enligt SoL, LSS eller SL

Åtgärder i skolan som kräver beslut av rektor.

Kontakt

Mer information och kontakt via skolans rektor och elevhälsoteam.

Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats. Här finns en förteckning över grundskolor respektive gymnasieskolor.

Familjen får avlastning i hemmet. En avlösare tar tillfälligt över vårdnaden för barnet. Avlösarservice kan erbjudas som regelbunden insats men också vid akuta behov. Även hela dygn kan erbjudas. Här kan du läsa mer om avlösning i hemmet.

Utredningsenheten LSS/SoL gör en bedömning av familjens behov och fattar beslut om hjälp.

Avlösning i hemmet är kostnadsfritt för den som beviljas hjälp.

Ansökningsblanketten "Begäran om insats LSS" finns i på självservicesidan.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Verksamhet inrymd i korttidsvistelse-verksamhet. Beviljas när barnets funktions­nedsättning leder till stora svårigheter att bo hemma.

En handläggare utreder ditt behov och fattar ett beslut. Ansökningsblankett finns på självservicesidan. Eller så kan man ansöka muntligt genom att kontakta en handläggare på Utredningsenheten LSS/SoL.

Här kan du läsa mer om olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Stödfunktioner till förskolan/skolans barn- och elevhälsoteam och pedagoger.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Mer information och kontakt via skolans förskolechef/rektor samt barn- och elevhälsoteam. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida.

Här finns en förteckning över förskolor, grundskolor respektive gymnasieskolor.

Familjehem

Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller ungdomens familj, med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.

Jourhem

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar, som av olika anledningar inte kan bo hos sina egna föräldrar. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Det kan handla om allt från några dagar till några månader.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är ett stöd till barnfamiljer och fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Kontaktfamiljen tar emot ett eller flera barn i sitt hem, oftast en till två helger per månad.

De barn som kommer ensamma till Sverige och som beviljas uppehållstillstånd i Sverige behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte kan fatta beslut i frågor som rör barnet under en överskådlig tid. En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år.

Kontakt

För ovanstående krävs myndighetsbeslut. För mer information kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Stödfunktioner till förskolan/skolans barn- och elevhälsoteam och pedagoger.

Kontakt

Mer information och kontakt via skolans förskolechef/rektor samt barn- och elevhälsoteam. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida. Här finns en förteckning över förskolor, grundskolor respektive gymnasieskolor.

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

En kontaktperson fungerar som ett stöd och vän till ett barn eller en tonåring några timmar per vecka eller månad. Behovet kan se mycket olika ut, men gemensamt är behovet av en trygg vuxen som stöd och komplement till de övriga vuxna som finns runt omkring.

När och var man träffas och vad man hittar på gör man upp tillsammans. Det kan till exempel handla om att gå på bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra m.m.

En kontaktperson kan inte tillsättas mot någons vilja. Det är socialkontoret som gör en bedömning av den ungas behov och fattar beslut om hjälp. Kontaktperson är kostnadsfritt för den som beviljas hjälp.

Här kan du läsa mer om kontaktperson och om hur ansökan går till.

Kontakt

Har du frågor om LSS kan du kontakta Örebro kommun servicecenter, 019-21 10 00.

Korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids, kan beviljas till skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning och som har föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar. Ungdomsfritids fungerar som andra fritids men är anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov. Ungdomsfritids erbjuds före och efter skolans slut och heldagar under skollov.

Ungdomsfritids kostar inget för den som beviljas stöd, men matavgift tillkommer.

Kommunens utredningsenhet LSS/SoL gör en bedömning av barnets behov och fattar beslut om hjälp.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse erbjuds i form av kontaktfamilj, korttidsboende eller som lägervistelse. Stödet beviljas i antal dygn per månad eller under en tidsbestämd period.

Korttidsboende

Korttidsvistelse erbjuds i hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna och beviljas i antal dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. Vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse som sker några dagar per månad. Kommunens utredningsenhet gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp.

Det finns många olika korttidsboenden. Här finns ytterligare information och kontaktuppgifter.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.

Kostnad

Korttidsvistelse kostar inget för den som beviljas hjälp, men matavgift tillkommer.

Kontakt

Örebro kommun servicecenter, 019-21 10 00.

Ledsagning är till för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ägna sig åt fritids- och kulturaktiviteter (ej skolaktivitet).

Ledsagaren följer med den som har en funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad eller att gå på stan.

Här kan du läsa mer om ledsagning och om hur ansökan går till. Kommunens utredningsenhet LSS/SoL gör en bedömning av barnets behov och fattar beslut om hjälp.

Fyll i blanketten "Begäran om insats LSS" som du hittar här.

Kontakt

Har du frågor om LSS kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Passagen vänder sig till ungdomar mellan 16 och 19 år och som inte går i eller riskerar att falla ur gymnasieskolan. Det är personer med behov av särskilda vägledande insatser under en längre tid och som är individanpassad.

Verksamhetens syfte är att hjälpa ungdomarna att komma till beslut om ändrat beteende, och att utifrån deras behov erbjuda stöd som ska leda till arbete/studier och egen försörjning.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Personlig assistans är ett stöd för att klara vardagslivet. Det kan beviljas personer med omfattande/långvariga funktionsnedsättningar.

För hjälp med grundläggande behov, som är under 20 timmar per vecka, ansvarar kommunen för beslut och assistanskostnader. Grundläggande behov är till exempel personlig hygien, mat, av- och påklädning.

Om du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka för grundläggande behov, så kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer om personlig assistans.

Utredningsenheten LSS/SoL gör en behovsutredning och fattar sen beslut. Ansök med blanketten "Begäran om insats LSS".

Kontakt

Har du frågor om LSS kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Sjukhusundervisning för elever som är på sjukhus eller är inskrivna i dagvården. Undervisningen följer hemskolans planering så långt som möjligt och anpassas efter elevens sjukdom.

Kontakt

För mer information kontakta Region Örebro län:
Sjukhusskolan, Barn- och ungdomskliniken
Sjukhusskolan, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.

Har du frågor om Socialtjänsten generellt, om anmälningsplikt och anmälningsförfarande så kan du vända dig till mottagningsgruppen. De kan även slussa dig rätt om du ska kalla till en Samordnad individuell plan (SIP).

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Stödfunktioner till förskolan/skolans barn- och elevhälsoteam och pedagoger.

Kontakt

Mer information och kontakt via skolans förskolechef/rektor samt barn- och elevhälsoteam. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats.

Här finns en förteckning över förskolor, grundskolor respektive gymnasieskolor.

Placering på behandlingshem kräver beslut från socialtjänsten.

OT-gruppen

OT-gruppen är ett behandlingshem med tretton platser, varav nio är dygnet runt-platser. Det ligger i området Karlslund. Arbetet bygger på en psykodynamisk grundsyn och bedrivs efter miljöterapeutiska principer.

Adress: Gäddestavägen 4 F-G, Örebro

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Multigruppen

Multigruppen är ett behandlingshem med sex dygnet runt-platser varav en är akutplats. Det ligger i Mellringe. Arbetet sker utifrån en kognitiv grundsyn och bedrivs utifrån olika kognitiva beteendeterapeutiska metoder (exempelvis ART, CRA med flera).

Adress: Mellringevägen 94, Örebro

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Åtgärder i skolan som kräver beslut av rektor.

Kontakt

Mer information och kontakt via skolans rektor och elevhälsoteam.

Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats. Här finns en förteckning över grundskolor respektive gymnasieskolor.

Åtgärder i skolan som kräver beslut av rektor.

Kontakt

Mer information och kontakt via skolans rektor och elevhälsoteam.

Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats. Här finns en förteckning över grundskolor respektive gymnasieskolor.

Öppenvårdsgruppen Barn och familj är socialtjänstens behandlingsenhet för familjer med barn i åldern 0-15 år. Verksamheten arbetar på uppdrag från myndighetskontoret. Arbetet utgår från de behov som framkommit i utredning och planeras tillsammans med uppdragsgivare och familj.

Verksamheten erbjuder samtal i olika former och miljöterapeutiskt arbete med utgångspunkt i familjers hem och vardag, Verksamheten erbjuder även gruppverksamhet för föräldrar (Connect, Trygghetscirkeln och BIFF).

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Det finns olika former av behandlingar för ungdomar. Det är skillnad mellan så kallad öppenvård, där man själv kan ta kontakt, och vård där ungdomen blir placerad via socialtjänsten.

Öppenvårdsgruppen arbetar med arbetar med ungdomar i åldern 13–19 år och deras familjer. Problem kan röra allt från relations- eller kommunikationssvårigheter i familjen till individuella svårigheter av olika slag.

Gruppen får uppdrag från socialkontoret.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Samverkan

Samverkan i trygg miljö – med barnet i fokus

Barnahus Örebro län är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP). Tanken är att barn och unga som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva åka till en plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och trygg.

Barnahus är en resurs för hela Örebro län och ett gemensamt åtagande från alla myndigheter. När en anmälan om våld och/eller sexuella övergrepp kommer till Polis eller socialtjänst aktualiseras ärendet på ett samråd på Barnahus. Barnahus tar inte över de samverkande parternas ansvar. Polisen svarar för sin utredning, socialtjänsten för sin och så vidare.

Besöksadress: Barnahus Örebro Järnvägsgatan 1 C, Örebro.

Mer information om Barnahus Örebro län.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Centrum för samverkansstöd har i uppdrag att utveckla och ge stöd till kommunens verksamheter vad gäller samverkan och samverkansledning (Samba) kring barn och unga. Här kan du läsa mer om vilket stöd CFS kan ge.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Tanken med IIS är att lägga fokus på hur förvaltningarnas (socialtjänst, förvaltningen för sociala insatser, vård och omsorg samt försörjningsstöd) samlade resurser ska kunna komma individer med omfattande behov av insatser från mer än en förvaltning till del.

Genom att göra kvalificerade behovsbedömningar och förutsättningslöst betrakta förvaltningarnas samlade resurser som tillgängliga, försöka skräddarsy lösningar för att svara upp mot dessa individers behov, ska man kunna finna mer långsiktiga och hållbara lösningar.

Det traditionella tänkandet inom området är att individer kan få sina behov tillgodosedda så länge behoven passar in i vad förvaltningarna kan erbjuda för insatser.

Aktualisering av ärende till IIS

I IIS-handläggargrupp som består av särskilt utsedda representanter från de olika förvaltningarna föredras ärenden för att försöka skapa en hållbar lösning. De träffas en gång per månad.

IIS ska vara det sista forumet för ett ärende där man i andra samverkansforum eller SIP inte lyckats komma överens vem som ska utföra och/eller få ihop en lösning/insatser som kan svara upp till brukarens behov. Man ska ha provat det man kan så långt som möjligt inom normal samverkan innan IIS.

Här ska vi i möjligaste mån få ihop en lösning med de befintliga resurser tillgängliga från kommunens förvaltningar som fattar beslut med hjälp av SoL-lagstiftning och/eller LSS.

Ett undantag från ovanstående är när handläggare redan i ett tidigt stadie ser att brukaren t.ex. behöver insatser som bara finns att tillgå hos annan förvaltning och som brukaren inte kan komma åt utifrån förvaltningarnas avgränsning kring målgrupper och där bedömning är att de heller inte går att komma åt via andra samverkansforum.

Då ska handläggare kunna ha möjlighet att lyfta ärenden direkt till IIS via IIS-handläggarna som får bedöma om det är ett giltigt undantag.

Ett tillägg till ovanstående två möjligheter är en fortsatt önskan från IIS- handläggargruppen att vid behov utgöra en konsultation- och rådgivande roll i mån av tid. Då IIS-handläggargrupp har lång erfarenhet och bred kompetens utgör de en god resurs för sådana ändamål.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Syftet med Partnerskap Örebro är att förbättra förutsättningarna för:

 • ökad måluppfyllelse för alla barn i skolan
 • att barn, men också deras föräldrar, får ta del av det stöd från samhället som de har rätt till.
 • barn och ungdomar att aktivt delta i organiserade kultur- och fritidsaktiviteter
 • personer att nå egen försörjning genom anpassade arbetsmarknads- och utbildningsinsatser

En del i uppdraget är att samordna de kommunala förvaltningarna så det gynnar medborgarna i bostadsområdena. Samt att fånga upp medborgarnas behov och föra de vidare till partnerskapets styrgrupp och politiska nämnder.

Förutom de kommunala förvaltningarna finns flera andra viktiga samarbetspartners som Örebro Bostäder (ÖBO), områdesgrupper, lokala idrotts och kulturföreningar, det lokala näringslivet och andra viktiga aktörer i respektive bostadsområde.

Partnerskap Örebro är verksamt i bostadsområdena Vivalla/Baronbackarna, Varberga/Oxhagen och Brickebacken.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Sociala insatsgrupper är ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, polis och skola för unga i riskzon att utveckla ett kriminellt beteende och/ eller hamna i gängbildningar. Myndigheter och frivilligorganisationer samarbetar och använder sin samlade kompetens.

Modellen bygger på att polis, socialtjänst och andra för ungdomen och dennes familj viktiga samarbetspartners arbetar ihop för att stötta och erbjuda ungdomen/familjen möjlighet att bryta med sitt gamla liv. För att det ska lyckas måste ungdomen och dennes familj säga ja till att polisen, socialtjänsten och andra viktiga personer får prata med varandra.

Samtycket innebär att en gemensam genomförandeplan kan upprättas tillsammans med ungdomen och familjen där man fördelar vad som ska göras.

Här kan du läsa mer om sociala insatsgrupper.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?