Hälsa och stöd

Varje kommunal för-, grund- och gymnasieskola har tillgång till ett barn- och elevhälsoteam. I teamen ingår flera yrkeskompetenser.

Elevens behov styr stödet

Specialpedagogen arbetar för att barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är barnets eller elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet.

Pedagogisk utredning

En pedagogisk utredning som dels kartlägger och analyserar lärandemiljön, dels utreder barnets eller elevens förutsättningar och behov, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram

Om en utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd arbetar vi fram ett åtgärdsprogram. Om åtgärdsprogrammet inte gör att elevens situation blir bättre kan rektor besluta om att göra en utredning med vårdnadshavarnas samtycke.

Stöttar på olika sätt

Specialpedagogen kan fungera som ett stöd för övriga pedagoger, finnas som ett stöd i barngruppen och klassen eller stötta ett enskilt barn eller elev.

Om du vill nå en specialpedagog

Kontakta personalen, rektor på ditt barns eller ungdoms förskola eller skola för vidare kontakt med specialpedagogen.

På din skolas webbplats finns kontaktuppgifter till barn-och elevhälsoteamet och specialpedagogen.

Stöd till skolan, barnet och familjen

Psykologerna jobbar i huvudsak konsultativt och stödjande gentemot personalen på förskolan och skolan.

Om du vill nå en psykolog

Alla kommunala förskolor och skolor har tillgång till en psykolog. Kontakta rektor eller någon i barn- och elevhälsoteamet på din skola, om du vill träffa en psykolog.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är den verksamhet där skolsköterskor och skolläkare arbetar och är en av fyra kompetenser i elevhälsan.

Skolsköterska och skolläkare arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete i syfte att stödja elevernas utveckling mot målen i skolan och att främja en god fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga. Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Inom verksamheten arbetar också verksamhetschef, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, skolöverläkare och administratör med att främja hög patientsäkerhet för elever, skolsköterska och skolläkare samt att skapa en likvärdig elevhälsa i kommunens skolor.

Hälsobesök

Hälsobesök erbjuds i förskoleklass, skolår 2, 4, 7, och skolår 1 på gymnasiet. I hälsobesöket ingår hälsoundersökning och hälsosamtal baserat på enkäter om elevers fysiska och psykosociala hälsa.

Du som vårdnadshavare blir inför hälsobesöket ombedd att svara på hälsofrågor om ditt barn. Länkar till e‑tjänsterna finns i E-skola.

Enkäterna sammanställs i ELSA (ELSA är en förkortning som står för Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat). Arbetet innefattar även frågor inom arbetsmiljö, mottagningsarbete och samverkan med andra vårdgivare.

Vaccination

Alla elever erbjuds vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet i årskurs 2, 5, och 8. Du kan läsa mer om vaccinationsprogrammet för barn på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som vårdnadshavare blir inför vaccinationen ombedd att besvara erbjudandet om vaccination samt fylla i hälsouppgifter om ditt barn. Länkar till e‑tjänsterna finns i E-skola.

Kuratorn kan du vända dig till i frågor som rör kompissvårigheter, mobbning, konflikter eller nedstämdhet och oro. Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet, ekonomiska problem eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Kuratorn arbetar även med fortbildning, handledning och konsultation för personalen i skolan.

Om du vill nå en kurator

Om du behöver stöd är du, som elev eller förälder, välkommen att kontakta skolkuratorn på skolan. Hur ofta kuratorn finns på plats skiljer sig mellan skolorna, på din skolas hemsida kan du se vilka tider kuratorn är där.

Skolan ska vägleda och samverka

Grundskolans uppdrag är att förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesval.

Skolan samverkar med de gymnasieutbildningar som eleverna fortsätter till, men även arbetslivet och närsamhället. Alla som arbetar i skolan ska jobba för att utveckla kontakter med kultur-, förenings- och arbetsliv utanför skolan.

De ska även jobba med att motverka att elevernas studie- och yrkesval påverkas eller begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare finns på varje grund- och gymnasieskola. Du kontaktar dem enkelt via skolans webbplats.

I förskolans team ingår även förskolans rektor och i grund- och gymnasieskolans team ingår rektor eller biträdande rektor.

Barn- och elevhälsoteamen arbetar med att främja hälsa hos alla barn och ungdomar

De arbetar tillsammans med skolans övriga personal för att hitta en bra helhetslösning för varje elev.

Inom gymnasieskolan garanterar Örebro kommun att du som elev får stöd av mentor, kurator, skolsköterska och andra befattningshavare inom skolan. Vid behov ska du erbjudas samtal inom tre skoldagar efter att du bokat tid (servicegaranti).

Kontakta teamen

Både elever och föräldrar kan ta kontakt med barn- och elevhälsoteamet på skolan. Kontaktuppgifter hittar du på respektive skolas webbplats.

Tystnadsplikt

Personalen i teamen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, som finns för att skydda din integritet.

Särskilt stöd

Förskolan eller skolan har skyldighet och ansvar för att ta hänsyn till barns och ungas olika behov och intressen. Behov av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller kulturella orsaker.

Förskolans eller skolans ansvar

Förskolan eller skolan måste utreda om en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Skolan ser då över elevens behov och tar fram ett åtgärdsprogram. Om åtgärdsprogrammet inte gör att elevens situation blir bättre kan rektorn, ihop med vårdnadshavarna, besluta att göra en utredning.

Stöd av barn- och elevhälsoteam

Vilken typ och omfattning av stöd som behöver sättas in beror på vad skolan, eleven och vårdnadshavarna kommer fram till. Det kan till exempel vara anpassad studiegång, studiehandledning på modersmålet och hjälp från en hörsel-, språk eller talpedagog. Stödet arbetar vi fram i samarbete med barn- och elevhälsoteamet på skolan.

Kontakta rektorn om du har frågor

Ta kontakt med rektorn på din förskola eller rektorn på din skola om du har frågor om särskilt stöd eller barn- och elevhälsan. Kontaktuppgifter hittar du på respektive skolas webbplats.

Vad har jag rätt till?

Läs mer om vad du som vårdnadshavare och elev har rätt till och kan få hjälp med på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats. De är en statlig resurs för skolorna i arbetet med elever i behov av stöd.

Ungdomsmottagning

Om du har frågor om till exempel relationer, sexualitet eller preventivmedel finns ungdomsmottagningen Knuffen i Örebro. Knuffen, som drivs av Region Örebro län, vänder sig till ungdomar upp till 23 år. Det är gratis att besöka Knuffen och alla som jobbar där har tystnadsplikt.

Du kan även vända dig till ungdomsmottagningen på nätet.

Sjukhusundervisning

I Örebro finns tre pedagoger som arbetar med sjukhusundervisning för barn som är på sjukhus eller är inskrivna i dagvården. Sjukhusundervisningen följer skolans planering så långt som möjligt och anpassas efter barnets sjukdom.

För mer information

Sjukhusskolan, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.

Samordnad individuell plan

Om du eller en anhörig har stöd från flera olika verksamheter, kanske du tycker att stödet behöver samordnas. Det kan vara verksamheter som till exempel skolan, förskolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Då kan du få hjälp att ordna ett möte för att göra en samordnad individuell plan, en så kallad SIP.

Dans för hälsa

Bara dansa är ett projekt som syftar till att ge tonårsflickor chansen att kravlöst dansa och förebygga psykisk ohälsa.

Mer information om Dans för hälsa.

Senast uppdaterad:

Publicerad: