Barn 0–9 år

Här hittar du som möter barn och unga i ditt arbete, information om och kontaktuppgifter till interna verksamheter och insatser med eget utförande i Örebro kommun.

Förebyggande

Varje kommunal förskola har tillgång till ett barnhälsoteam. I teamen ingår flera yrkeskompetenser: psykolog, specialpedagog, BVC-läkare och BVC-sköterska samt rektor.

Barnhälsoteamen arbetar med att främja hälsa hos alla barn. De arbetar i samverkan med barnavårdscentralerna (BVC) och i vissa fall familjecentralerna.

Kontakt

Respektive rektor. Se förteckning över alla förskolor.

För eleverna i grundskola/grundsärskola och gymnasieskola/gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Läs mer om hälsa och stöd i grundskolan.

Kontakt

Mer information och kontakt fås via skolans rektor och elevhälsoteam. För kontaktuppgifter, se respektive skolas webbplats. Se förteckning med länk till respektive skolas webbplats.

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn i åldrarna 0-6 år. Här kan man leka tillsammans, träffa andra familjer, få socialt och pedagogiskt stöd och delta i gruppaktiviteter.

På familjecentralerna finns pedagoger, kuratorer, BVC-sköterskor och barnmorskor. Verksamheten är öppen för alla och man behöver inte anmäla sig.

Familjecentralerna finns i Baronbackarna, Brickebacken, Oxhagen, Varberga, Vivalla, Ladugårdsängen (Ängen) och Odensbacken (Östernärke).

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

För öppettider och kontaktuppgift, se respektive familjecentrals egen sida:

Connect är en 9 veckors kurs för föräldrar som har barn i åldern 8–18 år. Kursen hjälper föräldern att förstå sitt barns utveckling samt minskar stress och konflikter i föräldraskapet. Föräldrarna träffas i grupper med två utbildade gruppledare en timme i veckan. Kursen är kostnadsfri.

Vid varje möte får föräldrarna information om barn och ungdomars utveckling. Föräldrarna får se rollspel och delta i övningar som hjälper till att hitta nya sätt att bemöta sitt barn. Föräldern uppmuntras att se alternativ som stöttar relationen till barnet och att förändring är en del av barnets utveckling.

Här kan du läsa mer om Connect. Här kan föräldern även göra en intresseanmälan till föräldrakurs.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Riktat – öppen ingång

Varje kommunal förskola har tillgång till ett barnhälsoteam. I teamen ingår flera yrkeskompetenser: psykolog, specialpedagog, BVC-läkare och BVC-sköterska samt rektor.

Barnhälsoteamen arbetar med att främja hälsa hos alla barn. De arbetar i samverkan med barnavårdscentralerna (BVC) och i vissa fall familjecentralerna.

Kontakt

Respektive rektor. Se förteckning över alla förskolor.

För eleverna i grundskola/grundsärskola och gymnasieskola/gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Läs mer om hälsa och stöd i grundskolan.

Kontakt

Mer information och kontakt fås via skolans rektor och elevhälsoteam. För kontaktuppgifter, se respektive skolas webbplats. Se förteckning med länk till respektive skolas webbplats.

Nätverkscentrum planerar, inventerar, mobiliserar och håller i nätverksmöten där både det professionella och det privata nätverket träffas. Under mötet inventerar man resurser och lösningar samt underlättar informationsutbyte och samsyn.

Nätverkscentrums målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Uppdragsgivare är alla enheter inom socialtjänsten samt skolornas barn- och elevhälsoteam.

Familjer kan inte kontakta vår verksamhet direkt.

Nätverkscentrums uppdragsgivare kontaktar oss via telefon eller mail.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

För anhöriga till någon som dricker för mycket, använder narkotika eller missbrukar medicin.

Barn och unga som har någon i familjen som missbrukar eller utövar våld känner sig ofta pressade och skäms över sin situation. Att leva i en familj där någon dricker för mycket alkohol, använder droger eller är våldsam är ofta en familjehemlighet. Barnen kan tro att de är ensamma om att ha det så och vågar inte prata om sina upplevelser.

Gruppverksamhet

Grupperna har max åtta deltagare, är åldersindelade och leds av två kuratorer. Den som deltar lär sig mer om beroende och vad man kan göra för att må bättre.

Stödsamtal för enskilda eller familjer

Den som inte kan eller vill delta i grupp får enskilda samtal med en kurator. Man får prata om sina erfarenheter, tankar och känslor kring beroende och att vara anhörig.

Familjesamtal

Sputnik använder en särskild metod som hjälper familjen att prata om förälderns problem och hur det påverkar samtliga i familjen. Samtalen hjälper barnen att må bättre.

Samtalsserie för barn som upplevt våld i familjen

”Trappansamtal” ger barnet hjälp att sätta ord på sina känslor och upplevelser. Samtalen sker med en särskilt utbildad kurator.

För dig som möter barn i ditt yrke:

För dig som möter barn genom ditt yrke har vi halvdagsutbildningar och föreläsningar, du får lära dig mer om beroende och hur det påverkar en familj.

Här kan du läsa mer om Sputnik.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Öppenvårdsgruppen Barn och familj är socialtjänstens behandlingsenhet för familjer med barn i åldern 0–15 år. Verksamheten arbetar på uppdrag från utredningsenheterna.

Öppenvårdsgruppen barn och familj kan också erbjuda upp till 3 råd och stödsamtal utan föregående biståndsbeslut. Då uppdrag från utredningsenheterna är prioriterade erbjuds dessa samtal i mån av tid.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Riktat biståndsbeslut enligt SoL, LSS eller SL

Åtgärder i skolan som kräver beslut av rektor.

Kontakt

Mer information och kontakt via hemskolans rektor och elevhälsoteam.

Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats. Här finns en förteckning över grundskolor respektive gymnasieskolor.

Familjen får avlastning i hemmet. En avlösare tar tillfälligt över vårdnaden för barnet. Avlösarservice kan erbjudas som regelbunden insats men också vid akuta behov. Även hela dygn kan erbjudas. Här kan du läsa mer om avlösning i hemmet.

Utredningsenheten LSS/SoL gör en bedömning av familjens behov och fattar beslut om hjälp.

Avlösning i hemmet är kostnadsfritt för den som beviljas hjälp.

Här hittar du ansökningsblanketten "Begäran om insats LSS".

Verksamhet inrymd i korttidsvistelse-verksamhet. Beviljas när barnets funktions­nedsättning leder till stora svårigheter att bo hemma.

En handläggare utreder ditt behov och fattar ett beslut. Ansökningsblankett finns på självservicesidan. Eller så kan man ansöka muntligt genom att kontakta en handläggare på Utredningsenheten LSS/SoL.

Här kan du läsa mer om olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Bryggan är en enhet inom Centralt skolstöd som vänder sig till elever med problematisk skolfrånvaro och omfattande behov av särskilt stöd och extraordinära insatser. Verksamheten är ett samarbete mellan programnämnd Barn och utbildning och programnämnd Social välfärd.

Läs mer om Bryggan på Pedagog Örebro.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Stödfunktioner till förskolan/skolans barn- och elevhälsoteam och pedagoger.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Mer information och kontakt via skolans rektor samt barn- och elevhälsoteam. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats. Här finns en förteckning över förskolor, grundskolor respektive gymnasieskolor.

Familjehem

Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller ungdomens familj, med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.

Jourhem

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar, som av olika anledningar inte kan bo hos sina egna föräldrar. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Det kan handla om allt från några dagar till några månader.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är ett stöd till barnfamiljer och fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Kontaktfamiljen tar emot ett eller flera barn i sitt hem, oftast en till två helger per månad.

De barn som kommer ensamma till Sverige och som beviljas uppehållstillstånd i Sverige behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte kan fatta beslut i frågor som rör barnet under en överskådlig tid. En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år.

Kontakt

För ovanstående krävs myndighetsbeslut. För mer information kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Stödfunktioner till förskolan/skolans barn- och elevhälsoteam och pedagoger.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Mer information och kontakt via förskolan/skolans rektor samt barn- och elevhälsoteam. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats. Här finns en förteckning över förskolor, grundskolor respektive gymnasieskolor.

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse erbjuds i form av kontaktfamilj, korttidsboende eller som lägervistelse. Stödet beviljas i antal dygn per månad eller under en tidsbestämd period.

Korttidsboende

Korttidsvistelse erbjuds i hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna och beviljas i antal dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. Vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse som sker några dagar per månad. Kommunens utredningsenhet gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp.

Det finns många olika korttidsboenden. Här finns ytterligare information och kontaktuppgifter.

Ansökningsblankett finns på självservicesidan.

Kostnad

Korttidsvistelse kostar inget för den som beviljas hjälp, men matavgift tillkommer.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Lotsen är en enhet inom Centralt skolstöd som har i uppdrag att ge stöd till förskolor och skolor inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

Läs mer om Lotsen på Pedagog Örebro.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Personlig assistans är ett stöd för att klara vardagslivet. Det kan beviljas personer med omfattande/långvariga funktionsnedsättningar.

För hjälp med grundläggande behov, som är under 20 timmar per vecka, ansvarar kommunen för beslut och assistanskostnader. Grundläggande behov är till exempel personlig hygien, mat, av- och påklädning. Om du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka för grundläggande behov, så kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer om personlig assistans.

Utredningsenheten LSS/SoL gör en behovsutredning och fattar sen beslut. Ansök med blanketten "Begäran om insats LSS" som finns på självservicesidan.

Kontakt

Har du frågor om LSS kan du kontakta

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Har du frågor om Socialtjänsten generellt, om anmälningsplikt och anmälningsförfarande så kan du vända dig till mottagningsgruppen. De kan även slussa dig rätt om du ska kalla till en Samordnad individuell plan (SIP).

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Stödfunktioner till förskolan/skolans barn- och elevhälsoteam och pedagoger.

Kontakt

Mer information och kontakt via hemskolans rektor samt barn- och elevhälsoteam. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida.

Här finns en förteckning över förskolor, grundskolor respektive gymnasieskolor.

Åtgärder i skolan som kräver beslut av rektor.

Kontakt

Mer information och kontakt via skolans rektor och elevhälsoteam.

Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats. Här finns en förteckning över grundskolor respektive gymnasieskolor.

Åtgärder i skolan som kräver beslut av rektor.

Kontakt

Mer information och kontakt via skolans rektor och elevhälsoteam.

Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats. Här finns en förteckning över grundskolor respektive gymnasieskolor.

Öppenvårdsgruppen Barn och familj är socialtjänstens behandlingsenhet för familjer med barn i åldern 0-15 år. Verksamheten arbetar på uppdrag från myndighetskontoret. Arbetet utgår från de behov som framkommit i utredning och planeras tillsammans med uppdragsgivare och familj.

Verksamheten erbjuder samtal i olika former och miljöterapeutiskt arbete med utgångspunkt i familjers hem och vardag, Verksamheten erbjuder även gruppverksamhet för föräldrar (Connect, Trygghetscirkeln och BIFF).

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Samverkan

Varje kommunal förskola har tillgång till ett barnhälsoteam. I teamen ingår flera yrkeskompetenser: psykolog, specialpedagog, BVC-läkare och BVC-sköterska samt rektor.

Barnhälsoteamen arbetar med att främja hälsa hos alla barn. De arbetar i samverkan med barnavårdscentralerna (BVC) och i vissa fall familjecentralerna.

Kontakt

Respektive rektor. Se förteckning över alla förskolor.

Samverkan i trygg miljö - med barnet i fokus

Barnahus Örebro län är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP). Tanken är att barn och unga som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva åka till en plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och trygg.

Barnahus är en resurs för hela Örebro län och ett gemensamt åtagande från alla myndigheter. När en anmälan om våld och/eller sexuella övergrepp kommer till Polis eller socialtjänst aktualiseras ärendet på ett samråd på Barnahus.

Barnahus tar inte över de samverkande parternas ansvar. Polisen svarar för sin utredning, socialtjänsten för sin och så vidare.

Besöksadress: Barnahus Örebro Järnvägsgatan 1 C, Örebro.

Mer information om Barnahus Örebro län.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Centrum för samverkansstöd har i uppdrag att utveckla och ge stöd till kommunens verksamheter vad gäller samverkan och samverkansledning (Samba) kring barn och unga.

Här kan du läsa mer om vilket stöd CFS kan ge.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Tanken med IIS är att lägga fokus på hur förvaltningarnas (socialtjänst, förvaltningen för sociala insatser, vård och omsorg samt försörjningsstöd) samlade resurser ska kunna komma individer med omfattande behov av insatser från mer än en förvaltning till del.

Genom att göra kvalificerade behovsbedömningar och förutsättningslöst betrakta förvaltningarnas samlade resurser som tillgängliga, försöka skräddarsy lösningar för att svara upp mot dessa individers behov, ska man kunna finna mer långsiktiga och hållbara lösningar.

Det traditionella tänkandet inom området är att individer kan få sina behov tillgodosedda så länge behoven passar in i vad förvaltningarna kan erbjuda för insatser.

Aktualisering av ärende till IIS

I IIS-handläggargrupp som består av särskilt utsedda representanter från de olika förvaltningarna föredras ärenden för att försöka skapa en hållbar lösning. De träffas en gång per månad.

IIS ska vara det sista forumet för ett ärende där man i andra samverkansforum eller SIP inte lyckats komma överens vem som ska utföra och/eller få ihop en lösning/insatser som kan svara upp till brukarens behov. Man ska ha provat det man kan så långt som möjligt inom normal samverkan innan IIS.

Här ska vi i möjligaste mån få ihop en lösning med de befintliga resurser tillgängliga från kommunens förvaltningar som fattar beslut med hjälp av SoL-lagstiftning och/eller LSS.

Ett undantag från ovanstående är när handläggare redan i ett tidigt stadie ser att brukaren t.ex. behöver insatser som bara finns att tillgå hos annan förvaltning och som brukaren inte kan komma åt utifrån förvaltningarnas avgränsning kring målgrupper och där bedömning är att de heller inte går att komma åt via andra samverkansforum.

Då ska handläggare kunna ha möjlighet att lyfta ärenden direkt till IIS via IIS-handläggarna som får bedöma om det är ett giltigt undantag.

Ett tillägg till ovanstående två möjligheter är en fortsatt önskan från IIS- handläggargruppen att vid behov utgöra en konsultation- och rådgivande roll i mån av tid. Då IIS-handläggargrupp har lång erfarenhet och bred kompetens utgör de en god resurs för sådana ändamål.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Syftet med Partnerskap Örebro är att förbättra förutsättningarna för:

  • ökad måluppfyllelse för alla barn i skolan
  • att barn, men också deras föräldrar, får ta del av det stöd från samhället som de har rätt till.
  • barn och ungdomar att aktivt delta i organiserade kultur- och fritidsaktiviteter
  • personer att nå egen försörjning genom anpassade arbetsmarknads- och utbildningsinsatser

En del i uppdraget är att samordna de kommunala förvaltningarna så det gynnar medborgarna i bostadsområdena. Samt att fånga upp medborgarnas behov och föra de vidare till partnerskapets styrgrupp och politiska nämnder.

Förutom de kommunala förvaltningarna finns flera andra viktiga samarbetspartners som Örebro Bostäder (ÖBO), områdesgrupper, lokala idrotts och kulturföreningar, det lokala näringslivet och andra viktiga aktörer i respektive bostadsområde.

Partnerskap Örebro är verksamt i bostadsområdena Vivalla/Baronbackarna, Varberga/Oxhagen och Brickebacken.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?