För dig som arbetar med samordnad individuell plan

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med Region Örebro län upprätta en individuell plan.

Planen ska upprättas om kommunen eller Region Örebro län bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå

  • vilka insatser som behövs
  • vilka insatser respektive huvudman ska svara för
  • vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget
  • vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen (Lag (2009:981). 2 kap. 7 § socialtjänstlagen och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen)
  • hur den samordnade planen ska följas upp. Enligt överenskommelse i Region Örebro län.

I region Örebro län finns det en överenskommelse som inkluderar förskola/skola som en samarbetspart i arbetet med SIP.

Mer information

Här kan du läsa mer om SIP.

Informationsfilm om SIP

SIP på 3 minuter.

Filmen vänder sig till brukare, personal eller politiker, men även chefer eller utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen visar att SIP berör alla åldrar.

Informationsblad till barn, unga och föräldrar

Senast uppdaterad:
Publicerad: