Tillståndsguide

Om ditt företag sysslar med verksamhet som regleras i lag måste du söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och ibland även till andra myndigheter. Här har vi samlat en del av de tillstånd och regler som kan beröra dig som företagare.

Har du frågor om kommunens tillstånd och regler, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, så hjälper vi dig rätt!

För att få servera starköl, vin eller sprit behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd.

Försäljning eller servering får inte påbörjas innan tillstånd har meddelats.

När du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet gör du en servisanmälan. Gör gärna det så tidigt som möjligt, det kan ta tid om till exempel nya vatten- och avloppsledningar behöver anläggas. Det är inte heller säkert att din fastighet går att ansluta till det kommunala VA-nätet, det undersöker vi när du hör av dig.

Du kan fylla i servisanmälan via e-tjänst eller blankett. Vi rekommenderar att du använder vår e-tjänst, då där finns mer stödinformation som gör det enklare för dig.

Du hittar e-tjänst samt blankett för servisanmälan här. Observera att det är olika blanketter beroende på om det gäller småhus (1-2 hushåll/lägenheter) eller flerfamiljshus, industri- och handelsfastigheter.

Vid frågor om servisanmälan kontakta Örebro kommuns servicecenter för att komma till Kundservice Vatten och avlopp.

Gator, torg, parker och trottoarer är exempel på så kallad "allmän platsmark". Det finns särskilda regler kring hur allmän platsmark får användas för t.ex.

 • Affischering, även cirkusaffischering och valaffischering
 • Ambulerande försäljning
 • Cirkus
 • Containrar
 • Försäljning av julgranar
 • Försäljning utanför butik
 • Glasskiosker
 • Schaktning och tryckning i kommunal mark, eller stänga av en gata
 • Marknader och andra evenemang
 • Reklam
 • Uteserveringar.

Polismyndigheten i Örebro län

I de flesta fall måste du söka tillstånd hos Polisen, tillståndsenheten i Örebro län,
114 14.

Du som driver ett företag måste ha ett avfallsabonnemang hos kommunen.

Information om vad du som företagare behöver veta om avfallshantering och hur du skaffar ett abonnemang.

Här hittar du information för dig som företagare om:

 • Utsläpp av avloppsvatten
 • Ny eller ändrad verksamhet
 • Fett- och oljeavskiljare
 • Ta hand om regn- och smältvatten (dagvatten)
 • Hantering av skurvatten.

Biltvätt

Riktlinjer för fordonstvättar i Örebro. Pdf, 171.4 kB.

Starta och driva

När du ska starta och driva bassängbad (bassänger, plaskdammar, spabad, bubbelbad, floatingkar, badtunnor och liknande) som är tillgängliga för allmänheten, eller som används av många människor ska du anmäla det till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.

Mer information om starta och driva bassängbad.

Information om anmälan och ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning hittar du på sidan "Bekämpningsmedel" där det också finns länkar till självservice.

Tillstånd för förvaring av brandfarliga vätskor

Tillstånd för förvaring av brandfarliga vätskor söker du hos Nerikes Brandkår, 019-20 86 50.

Tillstånd för explosiva varor

Tillstånd för explosiva varor söker du hos Nerikes Brandkår, 019-20 86 50.

Återkommande besiktning av cisterner

Alla cisterner/tankar som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste besiktigas regelbundet. Läs mer om besiktning av cisterner.

Anmälan innan en cistern tas i eller ur bruk

Innan en oljecistern som rymmer mer än en kubikmeter olja ställs upp utomhus eller grävs ner i marken ska en skriftlig anmälan göras till Miljönämnden
Läs mer om anmälan av installation eller ta cistern ur bruk.

I de flesta fall behöver du bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad eller en anläggning. Det krävs även ofta lov för att utföra rivnings- eller markarbete. Bygglovet prövar bland annat byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering.

Här hittar du information om bygglov och länk till ansökan om bygglov via vår e-tjänsten

För djurhållning och lantbruk kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till Miljönämnden. Du måste även ta fram och följa ett egenkontrollprogram. Här finns mer information för dig som företagare inom området.

Miljöfarlig verksamhet

Djurhållning kan också innebära miljöfarlig verksamhet, t.ex. gödselhantering.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet i Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län, information om djurskydd

Jordbruksverkets sidor om djurskydd

Tillstånd för transport av farligt avfall

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd från Länsstyrelsen.
Tillstånd och anmälan om transport av avfall.

Som fastighetsägare har du flera skyldigheter utifrån miljöbalken.

I "Handbok för fastighetsägare" Pdf, 191.8 kB. har vi samlat rekommendationer och krav som ställs på dig som fastighetsägare.

Mer information om egenkontroll

Fastighetsägarens egenkontroll, på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Egenkontroll för fastighetsägare, på Fastighetsägarnas webbplats.

Företag med verksamhet inom Örebro kommun kan ansöka om
nytto­parkerings­­tillstånd för fordon som används som arbetsredskap för att bedriva matförsäljning.

Här finns information om gällande villkor och länk till e-tjänst för ansökan.

Vid fordonstvätt släpps metaller, oljeprodukter och andra organiska och oorganiska ämnen ut med avloppsvattnet. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Branschinformation: Fordonstvättar Pdf, 304.7 kB.

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun. Pdf, 171.4 kB.

På fordonsverkstäder uppkommer olika typer av avfall och man hanterar kemikalier och olika oljor. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Branschinformation: Fordonsverkstäder Pdf, 212.6 kB.

Lagar och regler för miljöfarliga verksamheter.

Om du vill sälja folköl ska du göra en anmälan till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.

Här hittar du information om tillstånd och länk till självservice för att anmäla försäljning av folköl.

Ibland kan det krävas ett bevis på att du inte har förvaltare. Du behöver bland annat ett förvaltarfrihetsbevis för att bli revisor, advokat och ansvarig utgivare av en tidskrift.

Det är gratis att ta ut ett förvaltarfrihetsbevis och görs via Överförmyndarkansliet.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för företag som har kemikaliehantering. Vid tillsyn kontrolleras hur företagen lagrar och hanterar kemikalier och vilka rutiner företagen har för val av kemikalier.

Kemikalielagstiftningen omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Här kan du läsa om hur lagstiftningen berör dig.

Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Den som ansvarar för köldmedieanläggningen, är ansvarig för underhåll, registerföring, kontroll, anmälan och årlig rapportering

Lackeringsverksamheter påverkar människors hälsa och miljön genom utsläpp av bland annat organiska lösningsmedel. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Branschinformation: Lackeringsverkstad Pdf, 294.1 kB.

Lagar och regler för miljöfarliga verksamheter.

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer. Som livsmedelsföretagare måste du uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och det är ditt ansvar att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt.

Läs mer om de regler som finns för dig som driver en livsmedelsverksamhet och hur du registrerar en verksamhet.

Du som driver en verksamhet som tillverkar eller förädlar produkter avsedda för kontakt med livsmedel ska anmäla din verksamhet till Miljöavdelningen.

Anmälan om registrering och mer information.

Bygglov

Bygglov krävs för att ändra användningssätt av en byggnad, till exempel från bostad till kontor.

Här hittar du information om när bygglov krävs.

Bygglovsansökan

Ansökan om bygglov och mer information om bygglov hittar du här.

I verkstadsindustrier uppkommer olika typer av avfall och man hanterar kemikalier och olika oljor. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Branschinformation: Mekanisk verkstadsindustri Pdf, 330.2 kB.

Lagar och regler för miljöfarliga verksamheter.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, tillsyn

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom t.ex. buller eller lukt. Läs mer om miljöfarlig verksamhet här.

Läkemedelsverket – anmälan

Läkemedelsverkets webbplats finns information om bland annat anmälan, lagstiftning, vägledning, avgifter och vilka läkemedel som får säljas utanför apotek.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen

Kommun kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen hos försäljningsställena. I Örebro är det Miljöavdelningen som ansvarar för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel.

Mer information om försäljning av receptfria läkemedel.

Du som vill starta en restaurang eller ett café har många regler att
följa. Detsamma gäller för dig som redan idag driver en verksamhet inom
området.

Här hittar du samlad information om att starta och driva restaurang eller café.

Rivningslov krävs för rivning av byggnad eller del av byggnad som ligger inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser.

Om du planerar att starta solarium, tatuerar-, piercing-, fotvårds- eller akupunkturstudio, eller någon annan hygienverksamhet ska du först anmäla det till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.

Här kan läsa mer och anmäla verksamheten via vår självservice.

Företagare

Spelinspektionens webbplats kan du läsa om vad som gäller för spelverksamhet och var du vänder dig för olika typer av speltillstånd.

Ideella föreningar

Ideella föreningar kan ansöka om tillstånd att starta och sälja lotter inom Örebro kommun.

På tandvårdskliniker uppkommer olika typer av avfall och man hanterar kemikalier. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Branschinformation: Tandvårdskliniker Pdf, 310 kB.

Lagar och regler för miljöfarliga verksamheter.

Om du vill ha en uteservering måste du ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten i Örebro. Uteserveringen måste följa de kvalitetskrav som finns för uteserveringar i Örebro.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker.

Här finns information om kvalitetskraven och vad de reglerar.

Verksamt.se

Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. På deras webbplats hittar du information för dig som ska starta, driva, utveckla eller avveckla ett företag.

Senast uppdaterad:

Publicerad: