Kemikalier

Som företagare har du ansvar för att de ämnen du tillverkar, släpper ut på marknaden och använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter, och att varningsmärka produkter som kan vara skadliga för människa och miljö. 

Kemikalielagstiftning REACH är EU-gemensam och gäller sedan 2007. Lagstiftningen är omfattande och ställer ett stort ansvar på företagen jämfört med tidigare lagstiftning. Reach står för "Registrering, Utvärdering, Godkännande och Begränsning av kemikalier".

För att få svar på frågor om hur lagstiftningen berör dig och hur du kommer att påverkas, se Kemikalieinspektionens webbplats.

Tillverkare och importörer av kemikalier har skyldighet att ta reda på vad det kan finnas för risker med produkten och att varningsmärka de produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Den statliga Kemikalieinspektionen övervakar att produkter är märkta på rätt sätt och att tillverkare och importörer har det underlagsmaterial som behövs för att märka produkterna. Bra information om kemikalier och märkning finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för företag som har kemikaliehantering. Vid tillsyn kontrolleras hur företagen lagrar och hanterar kemikalier och vilka rutiner företagen har för val av kemikalier.

Läs mer om miljötillsyn.

I hemmet och på fritiden används en hel del olika produkter som är miljö- eller hälsoskadliga, till exempel färger, lösningsmedel, fotokemikalier, bekämpningsmedel och oljor. Rester av sådana kemikalier ska samlas upp och lämnas in till en miljöstation.

I första hand bör man minska användningen av kemikalier och välja de som är minst skadliga. Idag finns det möjlighet att välja allt fler produkter som är miljömärkta med Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval.

I miljölagstiftningen står det att användning av kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön ska undvikas om produkterna kan ersättas med sådana som kan antas vara mindre farliga.

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga. Inga bekämpningsmedel är därför bra för miljön. Idag används en stor mängd bekämpningsmedel i villaträdgårdar.

Istället för kemiska bekämpningsmedel finns idag medel som är mindre skadliga och som bör prövas i första hand. Alla bekämpningsmedel måste vara godkända för att få användas. För spridning av bekämpningsmedel gäller särskilda regler.

Läs mer om de regler som finns för bekämpningsmedel.

För hushåll med oljeeldning är förvaringen av eldningsolja den största kemikaliehanteringen. Krav på besiktning av oljetankar som är nergrävda har funnits i många år. Nu är det även krav på besiktning av oljetankar som står inomhus eller ute.

Läs mer om de regler som finns för cisterner.

Senast uppdaterad:

Publicerad: