Nyttoparkeringstillstånd för food trucks

Företag med verksamhet inom Örebro kommun kan ansöka om
nytto­parkeringstillstånd för fordon som används som arbetsredskap för att bedriva matförsäljning.

Det totala antalet tillstånd begränsas till fem (5) stycken. Endast ett tillstånd per företag beviljas. Ansökan ska ha inkommit senast 31 augusti året innan tillståndet ska gälla. Ärende om nyttoparkeringstillstånd kommer handläggas under september. Om fler ansökningar än tillgång på tillstånd inkommer äger kommunen rätt att genom lottning tilldela tillstånd till sökande om villkor för ansökan uppfylls.

 • Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
 • Fordon som ansökan avser ska vara upptaget i vägtrafikregistret. Det ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3,5 ton. Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet.
 • Fordonet ska vara anpassat för försäljning av enklare måltider t.ex. frukost, lunch.
 • Verksamheten ska vara registrerad enligt livsmedelslagstiftningen och fordonet ska vara anpassat efter lagstiftningens behov.
 • Fordonet ska vara besiktigat.
 • Fordonet får inte vara belagt med kör eller brukandeförbud.
 • Minst fyra bilder ska bifogas ansökan som visar fordonet såväl från utsidan som inifrån. Serveringsluckans placering ska framgå.

 • Tillståndet beviljas på ett år (1/1-31/12).
 • Avgiften faktureras och är 25 000 kr per år exklusive moms.
 • Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas.
 • Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall enligt gällande regler.
 1. Om fett uppstår från stekbord och fritering så måste ett avtal tecknas med svenska fettåtervinning eller Stena. Verksamhetsutövaren ska kunna visa upp avtalet och kvitton.
 2. Vatten inklusive fett från diskning och dylikt som uppstår och som samlas upp ska hällas i ett avlopp som är kopplat till en fettavskiljare. Avtal och kvitton som styrker att fettavskiljaren kontinuerligt töms av Teknik- och serviceförvaltningen eller av förvaltningen utsedda entreprenörer ska kunna visas upp.

  Verksamhetsutövaren förväntas inte ha någon fettavskiljare i sin food truck, dock i sitt prepareringskök, om inte måste avtal tecknas med lämplig mottagare som kan ta hand om vattnet/fettet.
 3. Kommunalt avfall ska finnas tecknat för prepareringsköket så att avfallet kan lämnas i ett kärl som kommunen kan tömma.
 4. Företagskort ska tecknas med Teknik- och serviceförvaltningen, avfall. Papper, kartong, plast, metall, glas etc. ska lämnas på återvinningscentralerna (får absolut inte lämnas på återvinningsstationerna av företagare).
 • Försäljning av alkoholhaltiga drycker är inte tillåtet.
 • Beviljat tillstånd får inte överlåtas till annan näringsidkare.
 • Beviljat tillstånd gäller endast i ansökan angett fordon.
 • Tillståndet kan återkallas:
  • Om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid.
  • Om gällande lagar, bestämmelser och villkor inte följs vid uppställning med stöd av tillståndet.
  • Om den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen till att inte omfatta hantering i föreskrivna villkor.

 • Tillståndet gäller alla dagar kl. 06-20 för en tillfällig uppställning upp till två (2) timmar per parkeringstillfälle i samband med måltidsförsäljning.
 • Tillståndet gäller utmed gator där det är parkering tillåten samt där det är skyltat parkeringsförbud.
 • Tillståndet gäller endast på allmän plats inom Örebro kommun.
 • Fordonet får inte parkeras så att det hindrar framkomligheten, in- och utfart eller utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken.
 • Fordonet får inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot en cykelbana/cykelfält.
 • När serveringsluckan är öppen ska den märkas ut och får inte sitta så lågt att den utgör fara för personer som vistas vid fordonet.
 • Tillståndet ska läggas väl synligt och läsbart utifrån i vindrutans nedre högra hörn.
 • Ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmaste hel- eller halvtimma på bifogad p-skiva. Inställningen får inte ändras under pågående parkering.
 • Verksamheten ska vara rörlig d.v.s. samma uppställningsplats ska inte användas dagligen.
 • Inga föremål får placeras utanför fordonet, som t.ex. stolar, bord, menytavlor, elverk eller annat.
 • Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.
 • Tillståndshavaren ansvarar för skador som kan uppkomma på grund av verksamheten eller som drabbar tredje man.

 • Tillståndsinnehavaren äger ej rätt att stå på samma uppställningsplats två dagar i följd.
 • På platser med förbud att stanna, ex. gångbana, vägkorsning.
 • På gågata, gårdsgata, gångfartsområde eller på tomtmark (t.ex. där det är skyltat med att något bolag övervakar parkeringen).
 • På särskilt anordnad parkeringsplats t.ex. parkeringsplats för rörelsehindrad, mc-plats.
 • På plats som reserverats för särskilt ändamål t.ex. lastplats, taxiplats, vändplats.
 • I körfält som reserverats för fordon i linjetrafik eller busshållplats.
 • Som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot trafik med fordon av visst slag.
 • Inom ett område på allmän plats som upplåtits enligt ordningslagen för annat ändamål/arrangemang t.ex. Hindersmässan, marknadsafton eller liknande.

Vatten till din food truck

Om du behöver vatten till din food truck kan det köpas och hämtas i någon av kommunens betalstationer. Läs mer om att köpa vatten i betalstationer här.

Senast uppdaterad:

Publicerad: