Uteservering - ansökan och tillstånd

Du ansöker om tillstånd att använda kommunal mark för uteservering hos Polismyndigheten i Örebro. Ansökan bör göras senast två månader innan du vill att tillståndet ska börja gälla.

Datum för ansökningar

Ansökningar som kommer in senast den 15 november är med i den första fördelningen av ytor. Om ansökan är komplett får du besked senast den 31 januari. Det finns eventuellt möjlighet till tidigare start från 15 mars beroende på vinterväghållning och gatuarbeten.

Ansökningar som kommer in efter den 15 november hanteras efter att den första fördelningen är färdig. Dessa ansökningar får de ytor som eventuellt finns kvar efter första fördelningsrundan.

Tips inför din ansökan

 • Perioden för uteservering gäller från den 1 april fram till den 31 oktober. Den tid det tar att bygga och ta bort uteserveringen, räknas in i den tiden. Den dag tillståndet inte gäller längre, ska uteserveringens alla delar vara borttagna och platsen städad.
 • Lämna in din ansökan i god tid om du vill att ditt tillstånd ska börja gälla från den 1 april.
 • Kontakta oss gärna för att diskutera placeringen av din uteservering och att möbleringen är realistisk, innan du lämnar in ansökan.

Skicka ansökan med bilagor till Polisen

Ansökan om tillstånd för uteservering "Ansökan tillstånd ordningslagen" lämnar du till Polismyndigheten i Örebro, där samtliga blanketter också finns att hämta.

När du lämnar in ansökan till Polismyndigheten betalar du en prövningsavgift oavsett om ansökan beviljas eller inte. Polisen skickar ansökan till kommunen för yttrande efter att de fått in prövningsavgiften. Lämna in din ansökan senast två månader innan du vill att ditt tillstånd ska börja gälla.

Bilagor till ansökan

 • Planritning i skala 1:100 som visar uteserveringens placering och yttermått samt omgivningen med gator och trottoarer.
  • För att måtten på den fria passagen ska kunna bedömas ska ritningen visa alla fasta föremål som träd, stolpar, cykelställ och andra gatumöbler.
  • Alla mått ska finnas med på ritningen. Ritningen ska också visa avgränsningens utformning (typ av staket) och hur du har gjort för att uppfylla kraven på att uteserveringen är tillgänglig.
  • Du ska skriva vilket material du tänker använda i möbler och avgränsning.
 • Ritning med en tvärsektion i skala 1:100 som visar anslutning till husfasad och mark eller utformningen i möbleringszonen.
 • Fastighetsägarens eller din hyresvärds skriftliga yttrande.
 • Skriftligt godkännande av din granne och dennes fastighetsägares eller hyresvärds yttrande, om din uteservering sträcker sig in på grannens område.
 • Bifoga gärna ett fotografi på platsen, det gör det enklare att behandla din ansökan.

Mot en avgift kan du beställa underlag till ritningarna från Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Kontrollera att din ansökan är komplett

Kontrollera att din ansökan är komplett med hjälp av dokumentet ”Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro”. Där står det också vad som måste finnas med i ansökan. Är du osäker, ring Servicecenter på 019‑21 10 00. Om din ansökan är komplett och följer kvalitetskraven får du besked inom två månader.

Dokument: Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Pdf, 4.2 MB..

Orebro.se: Mer om kvalitetskraven.

Kontrollera om du behöver fler tillstånd

Bygglov

Om du vill ha fasta markiser, fasta parasoller och skärmtak måste du söka bygglov hos Örebro kommun. Det måste du ansöka om innan du lämnar in din ansökan till Polisen. Om du söker bygglov tar det från två månader att behandla din ansökan.

Serveringstillstånd

Tänk på att du måste ha serveringstillstånd för att få servera starköl, vin eller spritdrycker på din uteservering, det för ordinarie verksamhet räcker inte.

Gasolvärmare

Om du vill ha gasolvärmare på din uteservering måste du ha ett särskilt tillstånd. Det ansöker du om hos Nerikes Brandkår. Det kan ta upp till tre månader att få tillståndet så ansök i god tid, gärna samtidigt som du lämnar in din ansökan om uteservering till Polisen.

Trafikanordningsplan (Ta-plan)

När du bygger upp eller tar ner din uteservering kan du behöva ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan).  Ansökan skickar du in här Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan

Frågor och svar om uteserveringar

Placering

Frågor om placering, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00 och fråga efter handläggare för uteserveringar eller skicka e-post till plats@orebro.se.

Utformning

Frågor kring utformning, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Störande ljud

Ljudet från uteserveringen kan vara störande för omgivningen, särskilt för dem som bor i närheten. Ta tidigt kontakt med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00 eller miljoavdelningen@orebro.se.

Livsmedel

För hantering av livsmedel utanför godkänd livsmedelslokal krävs i allmänhet särskilt tillstånd. Den som avser att ha någon form av livsmedelshantering på uteserveringen, exempelvis grillning, ska söka tillstånd för detta hos Miljöavdelningen. Enbart servering av mat räknas inte som livsmedelshantering i detta sammanhang.

Kontakta Miljöavdelningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, eller miljoavdelningen@orebro.se.
Läs mer om livsmedelshantering.

Toaletter

En uteservering gör att det blir fler besökare på restaurangens toaletter. Ta tidigt kontakt med Miljöavdelningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00 eller miljoavdelningen@orebro.se.

Serveringstillstånd

Om du vill servera starköl, vin eller spritdrycker måste du ha serveringstillstånd, det för ordinarie verksamhet räcker inte. Serveringstillstånd söker du hos Miljöavdelningen. Kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00 eller serveringstillstand@orebro.se. Serveringstillstånd kan du söka först när du fått ditt tillstånd från polisen beviljat.

För att ett serveringstillstånd ska kunna gälla även för uteserveringen, måste den ha en säker och funktionell avgränsning. Miljöavdelningen beslutar om uteserveringens stängningstider. Läs mer om serveringstillstånd.

Brandsäkerhet

Brandsäkerheten är mycket viktig. Utrymningssäkerheten från restaurangen/caféet får inte försämras på grund av uteserveringen. Utrymningsvägar ska hållas fria från brännbart material och blockerande föremål såsom bord, stolar etc.

Vid uppställning av gasolvärmare gäller särskilda regler. Hantering av brandfarlig gas är tillståndspliktig. Kontakta Nerikes Brandkår för mer information, 019-20 86 50 eller info@nerikesbrandkar.se. Du kan även läsa mer på deras webbplats.

Polismyndigheten i Örebro

Du ansöker om tillstånd för din uteservering hos Polismyndigheten i Örebro. Ansökningsblanketter finns att hämta där, Järnvägsgatan 3, eller på
polisens webbplats.

Din ansökan skickar du till Polismyndighetens tillståndsenhet, Box 1804, 701 18 Örebro. Du kan även faxa din ansökan till 019-35 48 22. Vid frågor kontakta polisens tillståndsenhet 019-114 14 eller tillstand.orebro@polisen.se.

Varför finns det regler kring uteserveringar?

Uteserveringarna ska vara öppna och uppfattas som en naturlig och tilltalande del av gaturummet. De ska anpassas till miljön, ha stadskaraktär, vara tillgängliga för alla samt vara lätta att passera. Du söker tillstånd hos polisen, som är den myndighet som lämnar tillstånd för att du ska få använda offentlig mark.

Kommunen har kvalitetskrav för uteserveringar, där hittar du all information om hur din servering får utformas.

Här hittar du kvalitetskraven. Pdf, 4.2 MB.

Varför måste uteserveringen se ut på ett visst sätt?

Vi vill att gator och torg ska vara tillgängliga för alla örebroare och besökare. En uteservering är en del av den offentliga miljön och som invånare ska man inte känna sig tvungen att köpa något för att kunna slå sig ned någonstans i staden. Uteserveringarna ska vara öppna och bidra till en attraktiv stad.

Hur vet jag vad jag får och inte får göra när jag får mitt tillstånd?

Du får göra det som står i tillståndet. Du måste ha avtal med Teknik- och serviceförvaltningen för att förankra markiser, parasoll och skärmtak i marken, till exempel gjuta fundament. För att se över möjligheten att teckna dessa avtal skicka ett mejl till plats@orebro.se.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan om tillstånd för uteservering till Polisen?

Efter att polisen fått in din ansökan går den ut på remiss till de förvaltningar inom kommunen som ska yttra sig.

 • Teknik- och serviceförvaltningen ser över markupplåtelsen.
 • Stadsbyggnad ser över ansökan i de fall ansökan avviker från kvalitetskraven.
 • Miljöavdelningen ser över om ansökan uppfyller regler kring livsmedel och buller.
 • Miljöavdelningen ser över serveringstillståndet.

Om allt ser bra ut går ansökan igenom. Ibland behövs kompletteringar och då blir du som restaurangägare kontaktad. Om Örebro kommun säger nej till din ansökan kan Polisen inte lämna något tillstånd. Polisen kan dra in din ansökan om det kommer fram att du gjort sådant som ditt tillstånd inte medger.

Måste jag ansöka om nytt tillstånd varje år?

Ja, du ansöker om nytt tillstånd inför varje säsong.

När behöver jag ha bygglov?

En uteservering i sig kräver inte bygglov, men den ska följa kvalitetskraven. Bygglov söker du genom en separat ansökan.

 • Om du exempelvis vill ha en byggnad för servering med fasta markiser/parasoll/tak (alltså inte hopfällbara) eller med väggar som är högre än 1,10 meter måste du ha bygglov.
 • Om du har tak/parasoller/markiser som är hopfällbara som alltid är uppfällda måste du ha bygglov.

Bygglov söker du separat.

Vad händer om jag får en anmärkning vid en kontroll av uteserveringen?

Om din servering inte stämmer överens med villkoren i ditt tillstånd, måste du rätta till felet omedelbart efter eventuellt påpekade. Har du inte åtgärdat felet vid förnyad kontroll kan ditt tillstånd dras in genast.

Kan jag överklaga beslut om indraget tillstånd?

Om du har fått ett indraget tillstånd från Polisen överklagar du till Förvaltningsrätten.

Vad kostar det att använda kommunens mark?

Avgifterna är olika beroende på ändamål. Information om varför Örebro kommun tar ut avgifter och avgifternas olika storlek beroende på ändamål finns i dokumentet "Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark". Pdf, 374.6 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: