VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Livsmedelsverksamhet – starta och driva

Innan du startar en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos Miljökontoret. Detsamma gäller om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver även känna till ditt ansvar för den egna kontrollen.

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Folkhälsomyndigheten har, för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, beslutat att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma på restauranger, caféer och barer.

Mer information om de nya reglerna.

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer.

För att kunna registrera en livsmedelsverksamhet behöver du vara behörig företrädare för verksamheten.

Du kan ansöka via e-tjänsten ovan. Då måste du ha en e-legitimation.

Du kan även registrera en livsmedelsverksamhet genom att fylla i blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, den hittar du på sidan Självservice inom företag och näringsliv.

Använder du dricksvatten från egen brunn?

Tar du dricksvatten från egen brunn, vattendrag eller sjö till din livsmedelsverksamhet kan du behöva anmäla detta.

Anmälan och mer information.

Registrera eller förändra verksamhet

Registrera ny livsmedelsverksamhet

När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, en restaurang, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till Miljökontoret. Även för dig som är mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel som matmäklare eller internetförsäljare, gäller kravet på anmälan om registrering.

Om du startar en ny livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den hos Miljökontoret kan du få betala en livsmedelssanktionsavgift, där det lägsta beloppet är 2 500 kr. För mer information om livsmedelssanktions­avgifter se nedan under Sanktionsavgifter.

Tar du över en verksamhet utan att meddela oss riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kr.

Kontakta Miljökontoret via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras.

Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Starta restaurang eller café

Här kan du som vill starta en restaurang eller ett café, eller som redan idag driver en verksamhet inom området hitta samlad information om tillstånd och regler.

Avgift

Miljökontoret tar ut en engångsavgift för registreringen som motsvarar kostnaden för en timmes arbetstid. Den kommunala timtaxan är fastställd av Kommunfullmäktige. Aktuell timtaxa är 1 070 kr.

Förändra registrerad livsmedelsverksamhet

Om du vill ändra sortiment eller göra andra större förändringar i din sedan tidigare registrerade livsmedelsverksamhet, ska du kontakta Miljökontoret via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00. Du kan också använda e-tjänsten ovan eller blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet" (pdf, 206.7 kB) . Förändringar kan påverka kontrollbehovet för din verksamhet. Förändring av organisationsnumret innebär att det nya företaget måste registreras som livsmedelsverksamhet på nytt.

Godkännande av livsmedelsverksamhet

Slakterier, industrier och andra verksamheter som hanterar stora mängder animaliska livsmedel ska godkännas, inte registreras, innan de får starta. Om du vill starta en sådan verksamhet ska du lämna in en ansökan till Livsmedelsverket, som har kontrollansvar på dessa typer av verksamheter.

Här finns Livsmedelsverkets ansökningsblankett för godkännande av livsmedelsverksamhet.

Sanktionsavgift

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet till Miljökontoret.

Hur påverkar de nya reglerna livsmedelsföretagare?

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till Miljökontoret, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till Miljökontoret. Om Miljökontoret registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiftens storlek kan för ett livsmedelsföretag som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5 000 kr upp till 75 000 kr. Ett livsmedelsföretag som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2 500 kr upp till 40 000 kr.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

Ska jag anmäla om jag byter bolagsform?

Ja. Om du byter bolagsform från exempelvis enskild firma till ett aktiebolag måste du anmäla detta. Detta beror på att du byter bolagsform och får ett nytt organisations­nummer.

Jag visste inte om de nya reglerna, måste jag ändå betala?

Ja. Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det och orsaken till det inträffade är exempelvis någon av orsakerna som listats nedan, måste du i regel betala en sanktionsavgift.

 • bristande betalningsförmåga,
 • att en verksamhet är nystartad,
 • okunskap om gällande regler,
 • tidsbrist,
 • glömska, eller
 • dåliga rutiner.
Upphöra med verksamhet

Om du upphör med din verksamhet ska du meddela detta till Miljökontoret genom e-tjänsten ovan. Det går också bra att ringa till oss via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

När du meddelat upphörandet tar vi bort verksamheten från vårt register vilket innebär att den inte längre står under offentlig kontroll.

Bra att tänka på!

Som livsmedelsföretagare måste du uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och det är ditt ansvar att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt.

Var uppmärksam på att din livsmedelsverksamhet kan beröras av fler regler och lagar än livsmedelslagstiftningen. Här är exempel på områden med egna regler som du kan behöva ta hänsyn till:

Om du är osäker på vad som gäller din verksamhet, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Den egna kontrollen

Vad innebär den egna kontrollen?

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt samt att det som presenteras på till exempel en meny är det som faktiskt serveras. För att kunna uppnå detta behöver det finnas en egen kontroll inom verksamheten.

Du som företagare bör ha rutiner för till exempel personalens arbetskläder, vad som ska städas och när samt vilken temperatur som kylar och frysar ska hålla.

Kraven på den egna kontrollen varierar beroende på verksamhetens storlek och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner men arbetar ni fler i verksamheten kan det vara bra så att alla vet vilka rutiner som gäller.

HACCP

För vissa verksamheter kan det vara lämpligt att arbeta utifrån systemet HACCP –Hazard Analysis and Critical Control Point. Det betyder att företaget går igenom vilka faror som kan finnas i verksamheten och identifierar det kritiska punkterna. En kritisk kontrollpunkt kan vara ett steg när något kan gå fel och får allvarliga konsekvenser och därför behöver kontrolleras extra noga. Läs mer om HACCP i branschriktlinjerna för respektive livsmedelsområde.

Branschriktlinjer

För att lättare kunna strukturera upp lämpliga rutiner finns branschriktlinjer, framtagna av branschorganisationer, som kan vara till hjälp. Bland annat finns riktlinjer för hur den egna kontrollen kan se ut och fungera. Ta gärna hjälp av dessa.

Här är de vanligaste branschriktlinjerna:

Fler branschriktlinjer och mer information om den egna kontrollen finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelskontroll - så här går det till

I de flesta fall sker besöken oanmälda, men i vissa fall bokas besöken. Till exempel vid ett första besök efter att verksamheten startat eller om det som ska kontrolleras kräver att en ansvarig finns på plats och har tid avsatt för inspektionen. Beroende på vad som är syftet med inspektionen tittar vi på olika delar av verksamheten.

Sådant som kontrolleras är till exempel om lokalerna fungerar för ändamålet och om det finns möjlighet att tvätta händerna på ett hygieniskt sätt. Inspektören kontrollerar även att livsmedel förvaras i korrekt temperatur och att lämpligt system för att kontrollera detta finns i verksamheten. Men även saker som redlighet, det vill säga att märkning av produkter är korrekt och det som står på menyn verkligen är det som serveras i verksamheten, kontrolleras.

Inspektionen brukar börja med att inspektören presenterar sig och vad denne ska titta på under inspektionen och hur lång tid det kan beräknas ta. Ibland sker besöket under rådande servering för att inspektören ska få se hur verksamheten fungerar i praktiken. Andra gånger kan besöken vara vid andra tidpunkter, allt beroende på vad som ska kontrolleras vid besöket.

Vill du veta mer om offentlig kontroll av livsmedelsföretag går det att läsa på Livsmedelsverkets webbplats.

Avvikelser från kraven

Om din verksamhet inte uppfyller de krav som finns i lagstiftningen ger vi en avvikelse. Beroende på hur allvarlig avvikelsen är kan du antingen få ett uppföljande besök eller så följs mindre avvikelser upp vid nästa ordinarie besök. Verksamheten kan också skicka in vissa åtgärder skriftligen för att visa att avvikelserna åtgärdats.

Hur ofta görs kontrollerna?

Hur ofta en verksamhet får kontrollbesök beror på hur många kontrolltimmar den tilldelats. Antal timmar grundar sig på:

 • Vilken typ av verksamhet som bedrivs.
 • Vilka livsmedel som hanteras och hur.
 • Produktionens storlek, till exempel antal portioner.
 • Vilken konsumentgrupp livsmedlen når.

Flera myndigheter inblandade

Den svenska livsmedelskontrollen är uppdelad i tre nivåer:

 • Livsmedelsverket, som är en statlig myndighet, har det övergripande ansvaret för bland annat införsel, import och export av livsmedel, och köttbesiktning på slakterier.
 • Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel. De ansvarar också för att stödja och kontrollera kommunerna i deras tillsynsarbete.
 • På lokal nivå är det en kommunal nämnd som ansvarar för kontrollen av livsmedelsverksamheter. I Örebro kommun är det Miljönämnden som är ansvarig och Miljökontoret som utför kontrollen.

Ansvarsfördelningen beskrivs i livsmedelslagen.

Kontrollavgifter

Årlig kontrollavgift

När du startat verksamheten så får den en årlig kontrolltid, som i sin tur påverkar hur stor den årliga kontrollavgiften blir. Timavgiften är 1 070 kr.

Kontrollavgiften beror bland annat på:

 • Vilka typer av livsmedel som hanteras och i vilken omfattning.
 • Verksamhetens arbete med att utforma menyer och märka livsmedel.
 • Hur väl du sköter din verksamhet – om du sköter den på ett bra sätt kan den årliga kontrolltiden minska och om du missköter verksamheten kan Miljökontoret bedöma att mer kontrolltid behövs och då höjs den årliga avgiften.

Även om avgiften betalas årligen är det inte säkert att Miljökontoret besöker din verksamhet varje år. Tiden som ingår i avgiften ska täcka förberedelser, kontrollbesök och efterarbete samt i vissa fall även provtagningar.

Extra offentlig kontroll

Om vi måste följa upp brister eller klagomål som är befogade tar Miljökontoret ut en avgift för den tid som uppföljningen kräver.

Företagslots – din hjälp inför starten

För att underlätta för dig som vill starta en ny livsmedelsverksamhet finns företagslotsen, som samordnar dina kontakter i kommunen och ser till att du får svar på dina frågor.

Senast uppdaterad: 9 september 2020

Publicerad: 23 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se