Livsmedelsverksamhet – starta och driva

Ska du öppna eller ta över en restaurang eller kafé, kiosk eller livsmedelsaffär? Då måste du anmäla det till oss på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen senast två veckor innan du ska starta. Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för livsmedels­verksamheter som till exempel dricksvattenproducenter, butiker, bagerier, restauranger, skolkök och caféer.

Ny riskklassnings- och debiteringsmodell för livsmedelstillsyn

1 januari 2024 fick livsmedelsverksamheter en ny riskklassnings- och debiteringsmodell. Läs mer i nyheten Ny riskklassnings- och debiteringsmodell för livsmedelstillsyn.

Anmäl registrering av livsmedelsverksamhet och dricksvattenanläggning

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer.

Du kan anmäla din verksamhet via e-tjänsten ovan. Då måste du ha en e-legitimation.

Du kan även anmäla din verksamhet genom att fylla i blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning".

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Pdf, 174.6 kB.

Använder du dricksvatten från egen brunn?

Tar du dricksvatten från egen brunn, vattendrag eller sjö till din livsmedelsverksamhet kan du behöva anmäla detta.

Anmälan om dricksvattenanläggningar gör du också via e-tjänst "Anmäl registrering av livsmedelsverksamhet".

Vad händer om du startar utan att anmäla?

Om du startar din verksamhet och inte anmäler det riskerar du att få betala en sanktionsavgift på upp till 75 000 kronor. Detta är en särskild avgift som regleras enligt livsmedelslagen. Även om du glömt anmäla verksamheten riskerar du att få betala avgiften.

Lagkrav på anmälan

Det är lagkrav på att start av livsmedelsverksamhet ska anmälas för registrering hos Miljöavdelningen, och om det krävs, även fått ett godkännande från Livsmedelsverket.

Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift om du bryter mot lagen.

Livsmedelskontroller

Målet med livsmedelskontroll är att

 • konsumenterna får säkra livsmedel
 • konsumenterna inte blir lurade om vad maten innehåller
 • informationen om maten är enkel att förstå.

Redan när du startar din livsmedelsverksamhet ska du känna till och följa reglerna för livsmedelsverksamheter. Ansvaret att producera, servera och sälja säker mat ligger på dig – ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer eller lurad av hur du presenterar den.

Därför måste du redan från start ha tillräcklig kunskap om och rutiner för din verksamhet för att kunna uppfylla alla krav som ställs. Det handlar om att ha en god och genomtänkt egen kontroll. Miljöavdelningen i Örebro kontrollerar att du som verksamhetsutövare följer de lagar och regler som finns.

Alla livsmedelsverksamheter måste kontrolleras enligt lag och kontrollen finansieras genom avgifter som företagen betalar. Timtaxan fastställs varje år av Kommun­fullmäktige.

Det finns tre slags avgifter:

Avgift för registrering

När du öppnar eller tar över en verksamhet tas en engångsavgift ut på 1 230 kr för den tid det tar att registrera företaget av Miljöavdelningen.

Avgift för kontroll

Du betalar en kontrollavgift efter att Miljöavdelningen varit på besök och kontrollerat din livsmedelsverksamhet. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid som kontrollen tagit.

Hur ofta du får inspektioner beror i sin tur på vilken riskklassning din verksamhet får. När vi riskklassar din verksamhet utgår vi från de uppgifter som du har lämnat vid vårt första besök, eller i samband med en inspektion eller på annat sätt i kontakterna med oss. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats.

Alla verksamheter får inte besök varje år eftersom kontrollintervallen varierar beroende på risk, omfattning, erfarenhet med mera.

Avgifterna ska täcka Miljöavdelningens kostnader för den kontroll som ska utföras, och varierar beroende på verksamhetens risk och storlek. Flera saker kan påverka hur ofta du får inspektioner, och därmed också kostnaderna för kontroll. Det görs färre besök i verksamheter utan avvikelser.

Avgift för uppföljande kontroll

Om livsmedelskontrollen hittar brister måste livsmedelskontrollen följa upp dem, om de inte åtgärdas under besöket. För den tiden tar Miljöavdelningen ut en avgift enligt kommunens taxa. Kontrolltiden vid befogade klagomål debiteras också.

Taxan följer Livsmedelsverkets riskklassningsmodell och är beslutad av Kommunfullmäktige.
I beslutet om avgift kan du se vad du betalar för.

Den första kontrollen görs oftast inom två månader efter att du öppnat eller tagit över. Inspektören bedömer om verksamheten uppfyller lagstiftningen krav.

Inspektören kan också ge tips och råd, men kan inte i detalj tala om hur den enskilda verksamheten ska utformas. Det betyder att inspektören gärna svarar på frågor och hjälper dig att hitta lösningar men att det är du som väljer hur du ska göra i just din verksamhet.

Ibland kan lokalens begränsningar innebära att inspektören bedömer att ett visst moment inte kan ske på ett säkert sätt. Då skriver inspektören alltid ett föreläggande/förbud, som du kan överklaga om du vill.

De två vanligaste kontrollmetoderna är revision och inspektion.

Inspektion

En inspektion är ofta en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena kontrolleras på plats. Det kan innebära att inspektören kommer när din personal har som mest att göra. För att få en inblick i hur det går till i praktiken är det nödvändigt med dessa kontroller.

Din personal behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

Revision

En revision är föranmäld. Då kan du planera in besöket och se till att ansvariga finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att ge säker mat, så att ingen blir sjuk och för att konsumenterna ska få rätt information om livsmedel.

Hur ofta görs kontrollerna?

För att räkna ut hur ofta inspektioner görs använder Miljöavdelningen Livsmedelsverkets riskklassningsmodell för livsmedelstillsyn, som beräknar hur många kontroller en verksamhet behöver under en femårsperiod.

Vilken riskklassning en verksamhet får beror på verksamhetens huvudsakliga inriktning och omfattning, vilka aktiviteter som bedrivs i verksamheten och om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av speciella regler. Du kan läsa mer om hur mängden kontroller räknas ut på Livsmedelsverkets webbplats och i Örebro kommuns taxa.

Flera myndigheter inblandade

Den svenska livsmedelskontrollen är uppdelad i tre nivåer:

 • Livsmedelsverket, som är en statlig myndighet, har det övergripande ansvaret för bland annat införsel, import och export av livsmedel, och köttbesiktning på slakterier.
 • Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel. De ansvarar också för att stödja och kontrollera kommunerna i deras tillsynsarbete.
 • På lokal nivå är det en kommunal nämnd som ansvarar för kontrollen av livsmedelsverksamheter. I Örebro kommun är det Bygg- och miljönämnden som är ansvarig och Miljöavdelningen som utför kontrollen.

Förändra eller upphöra med verksamhet

Om du gör en förändring av din livsmedelsverksamhet måste du informera Miljöavdelningen om detta. Om du ska upphöra med din livsmedelsverksamhet måste du avregistrera verksamheten hos Miljöavdelningen.

Om du gör en förändring av din livsmedelsverksamhet måste du informera Miljöavdelningen om detta. Förändringen kan påverka din riskklassning, så att kontrollbehovet och därmed avgiften för din verksamhet behöver ändras.

Exempel på förändringar:

 • Storleken på verksamhetens produktion har ökat eller minskat.
 • Verksamheten har ändrat inriktning, till exempel från café till restaurang eller från mottagningskök till tillagningskök.
 • Verksamhetens ansvar för märkning och presentation av livsmedel är förändrat.

Ny riskklassning 2024

2024 införs ett nytt sätt att riskklassa livsmedelsverksamheter. En ny nationell riskklassning styr hur många kontrollbesök verksamheten ska få under en femårsperiod med början 2024.

Den nya riskklassningen utgår från följande uppgifter om verksamheten:

 • huvudsaklig inriktning på verksamheten.
 • aktiviteter som bedrivs i verksamheten.
 • om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
 • verksamhetens omfattning.

Du kan läsa mer om Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut på Livsmedelsverkets hemsida.

Ska du upphöra med din livsmedelsverksamhet? Då måste du avregistrera den hos oss på Miljöavdelningen

För att bespara både dig och oss onödigt arbete är det viktigt att du avregistrerar din verksamhet hos oss så snart du vet att den ska upphöra.

Du kan använda blanketten Avregistrering av livsmedelsverksamhet Pdf, 168.3 kB. eller e‑tjänsten nedan för att avregistrera din verksamhet.

Tillverkar, säljer eller importerar du kontaktmaterial?

Har du en verksamhet som tillverkar eller förädlar produkter avsedda för kontakt med livsmedel? Då ska du anmäla din verksamhet till Miljöavdelningen.

Anmälan om registrering och mer information.

Senast uppdaterad:

Publicerad: