På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Livsmedelsverksamhet – starta och driva

Ska du öppna eller ta över en restaurang eller ett kafé, en kiosk eller en livsmedelsaffär? Då måste du anmäla det till oss på Miljökontoret senast två veckor innan du ska starta. Miljökontoret är tillsynsmyndighet för livsmedels­verksamheter som till exempel dricksvattenproducenter, butiker, bagerier, restauranger, skolkök och caféer.

Anmäl registrering av livsmedelsverksamhet och dricksvatten–anläggning

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer.

För att kunna anmäla en livsmedelsverksamhet eller dricksvattenanläggning behöver du vara behörig företrädare för företaget eller verksamheten.

Du kan anmäla din verksamhet via e-tjänsterna ovan. Då måste du ha en e-legitimation.

Du kan även anmäla din verksamhet genom att fylla i blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning" eller "Anmälan om registrering av dricksvatten–anläggning", du hittar blanketterna på sidan Självservice inom företag och näringsliv.

Använder du dricksvatten från egen brunn?

Tar du dricksvatten från egen brunn, vattendrag eller sjö till din livsmedelsverksamhet kan du behöva anmäla detta.

Anmälan och mer information.

Målet med livsmedelskontroll är att

 • konsumenterna får säkra livsmedel
 • konsumenterna inte blir lurade om vad maten innehåller
 • informationen om maten är enkel att förstå.

Redan när du startar din livsmedelsverksamhet ska du känna till och följa reglerna för livsmedelsverksamheter. Ansvaret att producera, servera och sälja säker mat ligger på dig – ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer eller lurad av hur du presenterar den.

Därför måste du redan från start ha tillräcklig kunskap om och rutiner för din verksamhet för att kunna uppfylla alla krav som ställs. Det handlar om att ha en god och genomtänkt egen kontroll. Miljökontoret i Örebro kontrollerar att du som verksamhetsutövare följer de lagar och regler som finns.

Alla livsmedelsverksamheter måste kontrolleras enligt lag, kontrollen finansieras genom avgifter som företagen betalar. Timtaxan fastställs varje år av Kommun­fullmäktige.

För att räkna ut antalet kontrolltimmar använder Miljökontoret Livsmedelsverkets riktlinjer. De har en modell för riskklassning och beräkning av kontrolltider och avgifter för livsmedelsföretag. Du kan läsa mer under rubriken Avgifter på Livsmedelsverkets webbplats. Livsmedelsverket

Det finns tre slags avgifter:

Avgift för registrering

När du öppnar eller tar över en verksamhet tar Miljökontoret ut en engångsavgift för den tid det tar att registrera företaget, 1 190 kr.

Årlig kontrollavgift

Varje år betalar du en avgift för Miljökontoret kontroll av din livsmedelsverksamhet. Hur stor din årliga avgift blir beror på hur mycket kontroll din verksamhet behöver. Det beror i sin tur på vilken riskklassning den har.

När vi riskklassar din verksamhet utgår vi från de uppgifter som du har lämnat vid vårt första besök, eller i samband med en inspektion eller på annat sätt i kontakterna med oss. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats.

Alla verksamheter får inte besök varje år eftersom kontrolltiden varierar beroende på risk, omfattning, erfarenhet med mera.

Den årliga avgiften ska täcka Miljökontorets kostnader för den kontroll som ska utföras. Avgiften varierar beroende på verksamhetens risk och storlek. Även Miljökontorets erfarenhet av verksamheten har betydelse. En välskött verksamhet kan få lägre årlig avgift, en bristfällig verksamhet kan få högre årlig avgift.

Avgift för uppföljande kontroll

Om livsmedelskontrollen hittar brister måste livsmedelskontrollen följa upp dem, om de inte åtgärdas under besöket. För den tiden tar Miljökontoret ut en avgift enligt kommunens taxa. Kontrolltiden vid befogade klagomål debiteras också.

Taxan följer Livsmedelsverkets beräkningsmodell och är beslutad av kommunfullmäktige. Det kostar alltså mer om du inte gör det du ska. I beslutet om avgift kan du se vad du betalar för.

Den första kontrollen görs oftast inom två månader efter att du öppnat/tagit över. Inspektören bedömer om verksamheten uppfyller lagstiftningen krav.

Inspektören kan också ge tips och råd, men kan inte i detalj tala om hur den enskilda verksamheten ska utformas. Det betyder att inspektören gärna svarar på frågor och hjälper dig att hitta lösningar men att det är du som väljer hur du ska göra i just din verksamhet.

Ibland kan lokalens begränsningar innebära att inspektören bedömer att ett visst moment inte kan ske på ett säkert sätt. Då skriver inspektören alltid ett föreläggande/förbud, som du kan överklaga om du vill.

De två vanligaste kontrollmetoderna är revision och inspektion.

Inspektion

En inspektion är ofta en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena kontrolleras på plats. Det kan innebära att inspektören kommer när din personal har som mest att göra. För att få en inblick i hur det går till i praktiken är det nödvändigt med dessa kontroller.

Din personal behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

Revision

En revision är föranmäld. Då kan du planera in besöket och se till att ansvariga finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att ge säker mat, så att ingen blir sjuk och för att konsumenterna ska få rätt information om livsmedel.

Hur ofta görs kontrollerna?

Hur ofta en verksamhet får kontrollbesök beror på hur många kontrolltimmar den tilldelats. Antal timmar grundar sig på:

 • Vilken typ av verksamhet som bedrivs
 • Vilka livsmedel som hanteras och hur
 • Produktionens storlek, till exempel antal portioner
 • Vilken konsumentgrupp livsmedlen når.

Flera myndigheter inblandade

Den svenska livsmedelskontrollen är uppdelad i tre nivåer:

 • Livsmedelsverket, som är en statlig myndighet, har det övergripande ansvaret för bland annat införsel, import och export av livsmedel, och köttbesiktning på slakterier.
 • Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel. De ansvarar också för att stödja och kontrollera kommunerna i deras tillsynsarbete.
 • På lokal nivå är det en kommunal nämnd som ansvarar för kontrollen av livsmedelsverksamheter. I Örebro kommun är det Miljönämnden som är ansvarig och Miljökontoret som utför kontrollen.

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet till Miljökontoret.

Hur påverkar de nya reglerna livsmedelsföretagare?

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till Miljökontoret, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till Miljökontoret. Om Miljökontoret registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiftens storlek kan för ett livsmedelsföretag som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5 000 kr upp till 75 000 kr. Ett livsmedelsföretag som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2 500 kr upp till 40 000 kr.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

Ska jag anmäla om jag byter bolagsform?

Ja. Om du byter bolagsform från exempelvis enskild firma till ett aktiebolag måste du anmäla detta. Detta beror på att du byter bolagsform och får ett nytt organisations­nummer.

Jag visste inte om de nya reglerna, måste jag ändå betala?

Ja. Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det och orsaken till det inträffade är exempelvis någon av orsakerna som listats nedan, måste du i regel betala en sanktionsavgift.

 • bristande betalningsförmåga,
 • att en verksamhet är nystartad,
 • okunskap om gällande regler,
 • tidsbrist,
 • glömska, eller
 • dåliga rutiner.

Om du gör en förändring av din livsmedelsverksamhet måste du informera Miljökontoret om detta. Förändringen kan påverka din riskklassning, så att kontrollbehovet och därmed avgiften för din verksamhet behöver ändras.

Exempel på förändringar:

 • Storleken på verksamhetens produktion har ökat eller minskat.
 • Verksamheten har ändrat inriktning, till exempel från café till restaurang eller från mottagningskök till tillagningskök.
 • Verksamhetens produkter vänder sig till känsliga konsumentgrupper, eller upphör med detta.
 • Verksamhetens ansvar för märkning och presentation av livsmedel är förändrat.

Ska du upphöra med din livsmedelsverksamhet? Då måste du avregistrera den hos oss på Miljökontoret

För att bespara både dig och oss onödigt arbete är det viktigt att du avregistrerar din verksamhet hos oss så snart du vet att den ska upphöra. Finns din verksamhet kvar i våra register i januari, året efter kommer nämligen du att få en faktura från Miljökontoret som avser kommande års kontrollavgift.

Denna faktura kan inte överlåtas till en annan företagare som tagit över din verksamhet. Så kom ihåg att avregistrera din verksamhet direkt.

Du kan använda blanketten Avregistrering av livsmedelsverksamhet som du hittar i blankettarkivet eller e-tjänsten Avregistrering av livsmedelsverksamhet för att avregistrera din verksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se