Vatten och avlopp – företagare

Här kan du läsa mer om vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten, om du har en ny eller ändrad verksamhet. Det finns även information om fett- och oljeavskiljare, samt hur du tar hand om regn- och smältvattnet.

För dig som redan är kund

lnloggningen kan ta tid

Inloggningen till vår självservice tar tyvärr lite tid. Det syns inte på skärmen att systemet jobbar med att ta fram information från faktureringssystemet. Vänta upp till en minut och testa igen lite senare om du inte kommer in. Det går snabbare att logga in med BankID än med kundnummer och organisationsnummer, så använd det alternativet om du kan.

Du loggar in med BankID på orebro.se/minsida. Här finns information om hur du skaffar BankID.

Vatten- och avloppsabonnemang

På sidan Vatten- och avloppsabonnemang finns information om anmälan av nytt abonnemang samt hur du meddelar framtida förändringar i abonnemanget.

På sidan För dig som redan har vatten- och avloppsabonnemang kan du läsa om vad du som befintlig kund kan logga in och kolla upp via vår självservice. Här finns också information om hur du kompletterar kontaktuppgifterna, och hur ombyggnation av fastigheten kan påverka abonnemanget samt vad som gäller för flyttanmälan.

Du betalar en fast och en rörlig avgift för det kommunala vattnet. Den fasta avgiften bestäms av storleken på din vattenmätare. Den rörliga avgiften bygger på hur många kubikmeter vatten ni använder i verksamheten under ett helt år.
Läs mer på sidan taxor och avgifter.

När du startar en verksamhet eller gör förändringar som påverkar utsläppet till avloppet, ska du kontakta Örebro kommun för en bedömning av utsläppet. Du ska alltid välja den bästa lösningen för ditt avloppsvatten. Det kan innebära andra lösningar än att släppa det till reningsverket.

Fyll i blanketten Utsläpp till ledningsnät Doc, 63 kB..

Mer information om utsläpp till avloppet

I broschyren Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Pdf, 1.4 MB. finns riktvärden och andra viktiga fakta. Läs mer om vad som gäller för just din verksamhet.

Företagets ansvar för dagvatten och avloppsvatten

Har du en verksamhet som kan orsaka utsläpp av avloppsvatten, behöver du normalt någon form av rening. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet, reningsverkets funktion eller förorena avloppsslammet.

Läs mer om utsläpp av avloppsvatten.

På restauranger, caféer och andra företag som hanterar livsmedel ska fettavskiljare installeras så att rester av matfett, matlagningsolja och liknande inte rinner ut i avloppet.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fettavskiljare installeras, underhålls och töms regelbundet. Här kan du som är fastighetsägare eller bedriver en livsmedels­verksamhet läsa mer om vad som gäller.

Verksamheter som hanterar olja, som till exempel bensinstationer och biltvättar, ska ha oljeavskiljare så att rester av olja, bensin och andra ämnen inte rinner ut i avloppet.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att oljeavskiljare installeras och underhålls.

Här kan du som är fastighetsägare eller bedriver en verksamhet som hanterar olja läsa mer om vad som gäller.

Vatten som används för att skura golv, manuellt eller med golvskurmaskin, får inte hällas ut i avloppet utan ska tas om hand. Vilken typ av lokal som rengörs och vilka rengöringsmedel som används avgör hur ni ska hantera det.

Läs mer om hanteringen på sidan Så här tar ni hand om skurvatten.

Som fastighetsägare behöver du ta hand om dagvattnet, det vill säga regn- och smältvattnet, på ett bra sätt. När du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning i källaren och andra skador på fastigheten. Här är några åtgärder:

Minska andelen hårdgjorda ytor

Genom att minska andelen hårdgjord yta på tomten minskar du också den totala mängden dagvatten. Välj andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när du anlägger en garageuppfart eller innergård. Använd istället genomsläppliga material som grus, betonghålsten eller rasterplattor.

Rening av dagvatten

Beroende på hur du använder marken på din fastighet, blir dagvattnet olika mycket förorenat. Från en asfaltsyta med fordon kommer dagvattnet till exempel att innehålla mer metaller, än dagvattnet från ett bostadshus med gräsmatta.

Dagvattnet får inte innehålla mer föroreningar än från ett normalt hushåll. Därför kan du behöva rena dagvattnet från din fastighet.

Mer information i vår folder

Vi har tagit fram en folder med information för villaägare, med relevant information även för dig som äger annan fastighet. Är du osäker på hur du ska ta hand om ditt dagvatten på bästa sätt, kontakta vår Kundservice VA via Servicecenter.

Folder Dag- och dräneringsvatten, riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. Pdf, 1.5 MB.

Här kan du som driver företag ladda ner och skriva ut informationsmaterial, som till exempel kan sättas upp i tillagningskök eller på kund- och personaltoalett. Affischerna kan också anslås eller delas ut till hyresgäster eller bostadsrättsförening.

Då bidrar du till att öka kunskapen om risken för stopp i avloppet, som kan leda till översvämningar och vattenskador. Tack för din hjälp!

Använd dricksvattnet klokt

Affisch - Använd dricksvattnet klokt Pdf, 608.3 kB.

Matfett och olja

Affisch - Ta hand om matfett och olja efter matlagning Pdf, 1 MB.

Information till hyresgäster – Vad får spolas ner i toaletten?

Affisch - Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toastolen Pdf, 390.9 kB.

Affischer till kund- och personaltoaletter

Använd papperskorgen, i färg:
Affisch - Använd papperskorgen Pdf, 570.8 kB.
Affisch - Använd papperskorgen, natur Pdf, 1.1 MB.
Affisch - Använd papperskorgen, toastol Pdf, 463.4 kB.

Använd papperskorgen, i svartvitt:
Affisch - Använd papperskorgen Pdf, 1.5 MB.
Affisch - Använd papperskorgen, natur Pdf, 2.9 MB.
Affisch - Använd papperskorgen, toastol Pdf, 2.1 MB.

Läckor, översvämningar och krisberedskap

En rinnande toalettstol kan förbruka 1000 liter dricksvatten per dygn. En droppande kran kan förbruka 55 liter dricksvatten per dygn. Det är både ett onödigt svinn och onödiga kostnader. Så se över och laga eventuella läckage. Felanmäl till fastighetsägaren när du upptäcker rinnande toalettstolar eller droppande kranar.

Vid vattenläckor, planerade vattenavstängningar och andra större vattenstörningar skickar vi sms med information till de som berörs. Via vår sms-tjänst kan du se om ditt mobilnummer finns registrerat för sms-utskick. Du kan registrera, kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter på sidan Sms vid vattenstörningar.

Översvämning kan inträffa vid kraftiga regn, vid häftig snösmältning eller om ett stopp i avloppet har täppt till ledningen. På sidan Felanmälan och vattenskador kan du läsa mer om vad du kan göra innan, vid och efter en översvämning.

Ibland visar provtagningar att det kommunala dricksvattnet kan innehålla bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk. Vi inför då så kallad koknings­rekommendation. Det innebär att du ska koka vattnet, så att det bubblar kraftigt, innan användning. Läs mer på sidan Kokningsrekommendation.

Rent vatten är livsnödvändigt. Exempelvis långvariga strömavbrott, föroreningar i vattenledningarna eller torka kan ge problem med vattenförsörjningen. Både hushåll och du som företagare behöver vara förberedda inför en vattenkris.

Eget ansvar vid större kriser

Vid en dricksvattenkris prioriterar Örebro kommun människors liv och hälsa. De som först får dricksvatten distribuerat till sig är verksamheter inom vård och omsorg, centralkök/tillagningskök/mottagningskök samt grundskolor och förskolor.

De allra flesta verksamheter och privatpersoner behöver alltså förbereda sig på att klara sig själva den första tiden i en dricksvattenkris. Om du som företagare har stora behov av vatten i din verksamhet behöver du se över ditt företags vattenförsörjning. Många företag är inte bara beroende av dricksvatten utan även av vatten för till exempel produktion, rengöring och matlagning.

Kontinuitetsplanering

Ett sätt att säkerställa att företaget kan fortsätta att fungera vid störningar, exempelvis vid problem med vattenförsörjningen, är att arbeta med kontinuitetsplanering. Läs mer om kontinuitetsplanering på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, msb.se.

Fler tips om hur du kan förbereda dig

MSB har samlat information och stöd till dig som vill veta hur du kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott. Det här kan företaget göra för att stärka sin beredskap för kriser och krig, msb.se.

Som företagare kan du även ha nytta av MSB:s tips på hur privatpersoner kan förbereda sig för att ha vatten i kris. Tillgång till vatten i kris, msb.se.

Livsmedelsverket har samlat stöd och planer för att säkra dricksvattenförsörjning även i kris och krig. Information om krisberedskap för dricksvatten, livsmedelsverket.se.

Inför grävarbeten

Du behöver kontrollera att det inte finns ledningar för el, tele eller bredband där du planerar att gräva. Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst där du kan få besked om vilka ledningar, kablar eller annan utrustning som finns nedgrävd på den plats där du vill gräva. För att använda tjänsten, gå in på ledningskollen.se.

För grävarbete i närheten av kommunala vatten- och avloppsledningar finns riktlinjer för smidig åtkomst av ledningarna samt för att säkerhets- och arbetsmiljökrav ska kunna uppfyllas. Riktlinjerna har tagits fram för att underlätta för ledningsägare, konsulter, fastighetsägare med flera. Genom ökad kunskap tidigt i projekteringen minskar risken för merarbete och extra kostnader längre fram i projektet.

På sidan Inför grävarbete i närheten av kommunala vatten- och avloppsledningar kan du läsa mer om riktlinjerna.

Betalstationer och byggvatten

I Örebro kommun finns ett antal betalstationer för uttag av vatten, för till exempel byggentreprenörer, asfaltsläggare, renhållningsfordon och spolbilsföretag. För att kunna hämta och köpa vatten behöver företaget registreras som kund och nyckel samt instruktion hämtas ut. Vattenuttaget faktureras enligt aktuell VA-taxa. Läs mer på Köp vatten i betalstationer - orebro.se.

Om du behöver vatten till en byggarbetsplats behöver du göra en så kallad servisanmälan, beställa och hämta ett byggvattenskåp samt boka tid för öppning av servisventilen.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Senast uppdaterad:

Publicerad: