Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen utövar tillsyn av miljöfarliga verksamheter i Örebro kommun.

Miljötillsyn

Tillsyn innebär att Miljöavdelningen kontrollerar att verksamheter i kommunen inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

Bekämpningsmedel

Anmälan om och tillstånd för spridning av växtskyddsmedel.  

Cisterner

Innan en cistern som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel ställs upp utomhus eller grävs ner i marken ska Miljöavdelningen informeras skriftligen.

Förbränningsanläggning

Om du har byggt eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning behöver du informera Miljönämnden om anläggningen.

Kemikalier

Tillverkare och importörer av kemikalier är skyldiga att ta reda på vad det kan finnas för risker med produkten och att varningsmärka de produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Köldmedia i kyl- och värmepumpanläggningar

I god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska Miljönämnden informeras om detta.

Kyltorn

Innan du installerar eller börjar använda ett kyltorn måste du anmäla det till Miljöavdelningen. Har du ett kyltorn som installerats innan den 1 februari 2024 behöver du anmäla det senast den 31 december 2024.

PCB i fogmassor

Du som är fastighetsägare eller på något annat sätt verkar inom bygg- och fastighetssektorn med rivning, ändring och underhåll av byggnader, måste känna till var PCB kan finnas i byggnader och material och hur det ska hanteras.

Satellitbrunn

Innan du uppför en så kallad satellitbrunn för gödsellagring ska du anmäla det till Miljönämnden.

Schaktmassor och förorenade områden

Föroreningar kan finnas i mark, berg, grundvatten, deponier, byggnader m.m. Om du utför schaktarbeten och misstänker att ett område kan vara förorenat ska du anmäla det till Miljöavdelningen.

Sortera avfall vid bygg och rivning

Ny lagstiftning kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Avfallet ska sorteras i minst sex fraktioner: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips.

Vatten och avlopp

När du startar en verksamhet eller gör förändringar som påverkar utsläppet till avloppet, ska du kontakta Örebro kommun för en bedömning av utsläppet.

Återanvändning av bygg- och rivningsavfall

Användning av bygg- och rivningsavfall, t.ex. som bärlager vid husbyggnad, bullervallar eller vägbeläggning kan vara anmälningspliktig och bör anmälas till Miljöavdelningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: