På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Cisterner

Alla cisterner/tankar som rymmer mer än en kubikmeter brandfarliga vätskor och spilloljor måste besiktas regelbundet. Senast fyra veckor innan du ställer upp en cistern ska du skriftligen informera Miljökontoret. I samband med att du tar en cistern ur bruk ska du informera Miljönämnden om hur den samt eventuella föroreningar ska omhändertas.

Många cisterner som används är rostiga, vilket endast kan upptäckas genom besiktning. Saneringar av mark och vattentäkter kan bli mycket dyra och det behövs inte mycket olja för att göra vatten otjänligt att använda.

Återkommande besiktning

Bestämmelserna om besiktning gäller alla cisterner, vare sig de är nergrävda i mark, står i en källare eller är uppställda utomhus.

Cisterner ska besiktas:

 • vart sjätte år om de inte är korrosionsskyddade
 • vart tolfte år om de är korrosionsskyddade.

Det finns även krav på tekniska anordningar och utrustning, tillverkningsskyltar m.m. De firmor som är certifierade för att göra besiktning av cisterner kan lämna ytterligare upplysningar om det. Alla godkända besiktningsföretag kan du också söka fram på swedac.se.

Tankar som inte är besiktade kan sakna rätt till ersättning från försäkring i samband med kostnader för åtgärder vid spill eller läckage.

Tillstånd från räddningstjänsten

Tillstånd från räddningstjänsten krävs för viss förvaring av brandfarliga vätskor i cistern i mark, ovan mark och inomhus. Kontakta räddningstjänsten för mer information.

Installation

Innan en cistern/dieseltank som rymmer mer än en kubikmeter brandfarliga vätskor och spilloljor ställs upp eller grävs ner i marken ska Miljökontoret informeras skriftligen. Inom vattenskyddsområde gäller informationsplikten för cistern/dieseltank som rymmer mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor och även i lösa behållare.

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se)

Den som inte informerar Miljökontoret innan får betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Inom kommunens vattenskyddsområden ställs oftast mer långtgående krav än i Naturvårdsverkets föreskrift. Vilka krav som ställs skiljer mellan de olika vattenskyddsområdena.

Länsstyrelsen i Örebro län har på sin webbplats sammanställt gällande skyddsföreskrifter för länets kommuner. Här kan du själv ta reda på vad som gäller inom respektive vattenskyddsområde alternativt kontakta Miljökontoret.

Handläggningsavgift utgår enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige (2018).

 • Fast avgift 2 040 kronor för fastighet utom vattenskyddsområde.
 • Fast avgift 4 080 kronor för hantering inom vattenskyddsområde.

Ta cisternen ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du informera Miljönämnden om hur cisternen, anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas. Vänta sedan på besked innan du gör något med cisternen.

Tänk på det här när du tar en cistern ur bruk:

 • Cisternen och tillhörande ledningar ska tömmas och rengöras.
 • Cisternens tillhörande ledningar och påfyllningsanordning ska avlägsnas, för att undvika att olja av misstag fylls på och orsakar oljeskador på fastigheten.
 • Om cisternen är nergrävd ska hela anordningen tas upp så att man kan se att marken under inte har blivit förorenad.

Tömma och rengöra cisternen

Det krävs ingen ackreditering för att tömma och göra rent en cistern och dess ledningar. Normalt utförs dock detta av en saneringsfirma, som utfärdar ett intyg om utförd tömning och rengöring.

 • Miljönämnden kräver att du kan visa att du har lämpliga kunskaper om hur du ska gå till väga. Därför behöver du redovisa till Miljökontoret hur du ska göra och invänta vårt besked innan du vidtar åtgärder.
 • Tömning och rengöring av cistern ska fotodokumenteras.
 • Tänk på att eventuella oljerester i cisternen kan vara lättantändliga. Var därför mycket försiktig när du handskas med cisternen och eventuella oljerester och undvik att använda metoder där gnistbildning kan uppstå.
 • Uppsamlade föroreningar (oljeförorenat vatten, oljedränkta trasor eller motsvarande) och mätare med kvicksilverinnehåll klassas som farligt avfall och ska lämnas in på någon av kommunens återvinningscentraler eller till annan godkänd mottagare.

Inom vattenskyddsområde

För förvaring av olja i vattenskyddsområde gäller ytterligare bestämmelser om informationsskyltar och invallning av tankar. Mer upplysning kan lämnas av Miljökontoret eller av de firmor som utför besiktningar.

Förvaring

Cisterner ska förvaras invallade om det finns risk att grund–, yt–, spill– eller dagvatten förorenas. Det gäller speciellt de cisterner som står uppställda i närheten av dagvattenbrunnar, spillvattenbrunnar, vattentäkter, ytvatten som sjöar, åar, diken etc. Det finns speciella regler för vattenskyddsområden.

Det här gäller för invallade cisterner:

 • En invallning ska rymma den största cisternens volym + 10 % av den totala volymen av cisternerna inom invallningen.
 • Cisternen ska stå på ogenomsläpplig mark och invallningen ska vara försedd med tak, eller annan anordning som förhindrar regnvatten att komma in i invallningen.
 • Påkörningsskydd ska finnas.
Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson