Djurhållning och lantbruk – starta och driva

För djurhållning och lantbruk kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till Miljönämnden. Ansökan/anmälan måste du göra innan du startar din verksamhet. Som företagare inom området måste du även ta fram och följa ett egenkontrollprogram.

Ny taxa från 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 börjar en ny taxa och timavgift att gälla för tillsynsverksamheter inom miljöbalkens område. Läs mer i nyheten Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Djurhållning och lantbruk

Djurhållning och lantbruk räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön eller människors hälsa. Storleken på djuranläggningen avgör om tillstånd eller anmälan krävs.

Tillstånds- och anmälningsplikt enligt miljöbalken

För att bedriva vissa typer av djurhållning krävs tillstånd (B-anläggningar) eller anmälan (C-anläggningar) enligt miljöbalken.

Tillstånd krävs för anläggningar med:

  • 40 000 platser för fjäderfän,
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin,
  • mer än 750 platser för suggor,
  • liksom för djurhållning för fjäderfän, slaktsvin eller suggor där platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter,
  • för nötkreatur, hästar eller minkar krävs tillstånd för fler än 400 djurenheter.

En djurenhet är till exempel en mjölkko eller 10 slaktsvin eller 100 värphöns. Läs mer om djurenheter på Jordbruksverkets webbplats.

Tillstånd för verksamhet med djur söker du på Länsstyrelsens webbplats.

Tillståndspliktiga lantbruk ska varje år innan den 31 mars skicka in en miljörapport till Svenska Miljörapporteringsportalen. I miljörapporten beskriver verksamheten hur de uppfyllt villkoren i sitt tillstånd och hur det övriga miljöarbetet har fungerat.

Anläggningar med fler än 100 djurenheter (C-anläggningar) är anmälningspliktiga. Anmälan görs till Miljönämnden i Örebro kommun senast sex veckor innan verksamheten startar eller ändras. Anmälan ska även göras vid ändring av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Egenkontroll

För B- och C-anläggningar ställs även krav på egenkontroll av verksamheten enligt egenkontrollförordningen.

Tillsyn

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen genomför en gång om året tillsyn på tillståndspliktiga anläggningar och vartannat år på anmälningspliktiga anläggningar. Vid inspektionen kontrollerar vi lagring och spridning av gödsel, bekämpningsmedel, cisterner, kemikalier, avfall, farligt avfall, köldmedia och verksamheternas egenkontrollprogram.

Övriga djurhållande gårdar och växtodlingsgårdar

Miljöavdelningen har även ansvar för tillsynen av mindre djurhållande gårdar och lantbruk med enbart växtodling. Tillsyn sker vart tredje till vart femte år beroende på hur många djur och vilket djurslag som finns på gården, samt hur stor areal som brukas. Vid inspektionen kontrollerar vi lagring och spridning av gödsel, bekämpningsmedel, cisterner, kemikalier, avfall, farligt avfall och köldmedia.

Kontakta gärna Miljöavdelningen om du har frågor gällande lantbruksverksamhet.

Mer information som kan beröra din verksamhet hittar du här.

Ansvar för djurskydd

Länsstyrelsen i Örebro län är den myndighet som ansvarar för djurskyddskontrollen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: